Textové příspěvky

V této sekci jsou textové příspěvky, jak byly uvedeny ve sborníku.

Jakub Kanis: On-line slovník znakového jazyka – přístup přes internet

24.07.2014 9:22

Cílem tohoto příspěvku je představit on-line slovník znakového jazyka, který je výstupem projektu Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického zpracování jazyka a byl vytvořen ve spolupráci ZČU v Plzni, MU v Brně a UP v Olomouci. Do slovníku lze zadávat hesla mluveného i znakového jazyka a vytvářet tak výkladové i překladové slovníky. Samotná aplikace slovníku je pak rozdělena na veřejnou část, která slouží k prohlížení a vyhledávání ve vytvořeném obsahu a na administrativní část, která slouží k vytváření tohoto obsahu.

Matěj Plch: Google Android: Inovativní přístup k asistivním technologiím

24.07.2014 9:37

Cílem přednášky je seznámit odbornou i laickou veřejnost s alternativními možnostmi přístupnosti mobilních telefonů. Operační systém Android je na mobilním trhu poměrně krátce, avšak již nyní je společnost Google schopna nabídnout bezplatný software, s jehož pomocí mohou zařízení používat i zrakově handicapovaní uživatelé. Prezentace bude zaměřena především na obecné seznámení s platformou, dostupný speciální software a v neposlední řadě rovněž na určitá kritéria, která je nutné při výběru vhodného přístroje dodržet, tak aby byla zajištěna co nejkomfortnější funkčnost celého řešení. V tomto konkrétním případě jsou asistivní technologie zastoupeny odečítačem obrazovky (screen readerem) a hlasovým výstupem.

Jan Kachlík: Hostingové služby pro NNO

24.07.2014 9:39

Společnost HEXAGEEK na českém trhu přichází se zajímavou novinkou na podporu nestátních nevládních neziskových organizací a tím je poskytování hostingových služeb zdarma právě pro organizace a spolky, které mají nedostatek prostředků. Služba byla oficiálně spuštěna 1.3.2012. Kromě NNO mohou tuto službu využívat například obce, školy, výchovné ústavy, skautské oddíly, zájmové kroužky, policie, SDH a další záchranné složky. Cílem je podpořit subjekty, které nejsou financovány klasickým způsobem.

Daniela Rázková: Výuka ovládání počítače hlasem dostala zelenou v dalších krajích

24.07.2014 9:40

Každá pomoc umožňující zdravotně postiženým spoluobčanům překlenout hendikep, který jim stojí v cestě k plnohodnotnému začlenění do společenského života, má smysl. Jejich aktivní zapojení do co nejširšího okruhu činností přitom není přínosem jen pro ně osobně. Je ve skutečnosti v bytostném zájmu společnosti samotné využít potenciálu, který zdravotně znevýhodnění představují a který ve svém postižení nemohou naplno projevit. Právě k tomuto cíli směřují kurzy ovládání počítače hlasem pro zdravotně postižené osoby, které občanské sdružení Polovina nebe vede od roku 2010 v rámci projektu Duhový most a které se pro svůj úspěch dočkaly pokračování ve dvou nových projektech.

Jiří Kříž: Projekt CIT reader

24.07.2014 9:42

Projekt zajišťující pohodlný převod digitálních dokumentů do zvukové podoby pomocí kvalitních hlasů společnosti Speechtech, v nové verzi 6 dokonce umožňuje využití hlasů společnosti Speechtech pomocí SAPI rozhraní. Program nabízí i jednoduchou funkci zvětšovače obrazovky.

Jiří Ibl: Jak učit stroje pomáhat lidem - možnosti asistivní technologie v éře chytrých telefonů a dotykových počítačů

24.07.2014 9:43

Internet a osobní počítače procházejí po celém světě fascinující proměnou. Z komplikovaných hraček odborníků a nadšenců se stávají obyčejné věci denní potřeby. Tak obyčejné a prosté, že princip ovládání pochopí i batole, a zároveň tak výkonné a funkčně vybavené, že možnosti jejich využití jsou v podstatě neomezené. Získáváme příležitost, jak přetvořit drahá, komplikovaná a nepohodlná řešení v lepší, příjemnější a dostupnější. Chytré telefony a dotykové počítače nejsou módním výstřelkem, jsou to sofistikované stroje, které mají bavit, okouzlovat a především - pomáhat lidem. Pokud chceme vytvořit lepší kompenzační pomůcky, zcela nová řešení starých problémů, nebo přinést lehkost a zábavu do vzdělání, tak to nikdy v minulosti nebylo tak snadné.

Marie Horáková: Tichá kavárna

24.07.2014 9:43

Tichá kavárna představuje projekt sociálního podnikání. Jejím cílem je zajistit neslyšícím zaměstnancům prostor pro jejich profesní začátky. Zisk z jejího provozu je použit výhradně k jejímu rozvoji. Kavárna se stává současně příjemným místem pro setkávání neslyšících.

Jan Šnyrych, Tomáš Hrdinka: Software pro zpřístupnění tištěných předloh pomocí USB kamer

24.07.2014 9:44

Kamerové lupy pro slabozraké byly dříve autonomní zařízení s pevně danou množinou funkcí, které byly určeny už samotnou konstrukcí lupy. V poslední době ale přibývá lup, které lze připojit prostřednictvím USB k počítači. U těchto zařízení jsou jejich možnosti závislé nejen na jejich konstrukci, ale ve značné míře i na obslužném softwaru. Při použití správného programového vybavení může i uživatel běžné USB webkamery (případně kamerové lupy připojené do počítače přes TV tuner) využívat některé pokročilé funkce, které byly dříve obsaženy jen v dražších modelech lup. V této prezentaci budou představeny a srovnány možnosti, které v této oblasti nabízejí programy ZoomText 10, enVid 1.2 a možnost využití kamery jako skeneru.

Lukáš Másilko, Ondřej Nečas: Technologie pro zpřístupnění výuky matematiky zrakově postiženým na Masarykově univerzitě

24.07.2014 9:36

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity se zabývá zpřístupňováním studijní literatury zrakově postiženým studentům již dvanáct let. Jedním z obtížných úkolů je adaptace odborných textů, obsahujících matematickou notaci a jinou speciální symboliku. Článek shrnuje metody a technologie používané ve středisku, umožňující jednak tvorbu takových dokumentů a také práci s nimi zrakově postiženým uživatelům.

Tereza Vajtová: Sociální firma po Roce jinak a dvou letech zkušeností

24.07.2014 9:35

Obecně prospěšná společnost Maturus vznikla v rámci projektu „Sociální podnikání a zaměstnávání lidí s postižením“, jejž v roce 2010 realizovala Nadace Jedličkova ústavu (NJÚ). Tento projekt se stal v uvedeném roce jedním ze čtyř vítězných v inovačním programu Nadace Vodafone „Rok jinak“.

Věra Strnadová: Titulkování pořadů v České televizi podle zákona a v praxi

24.07.2014 9:34

Tento příspěvek má za cíl ukázat praktické důsledky nejasného znění vysílacího zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání ve znění pozdějších předpisů. Nejednoznačně definované zákonné ustanovení může vést k použití nepřiměřených metod výpočtu, čímž jsou zkreslovány informace o plnění zákonné povinnosti titulkování vysílaných pořadů pro osoby se sluchovým postižením.

Ivana Vodičková, Michal Mařatka: Krizová karta

24.07.2014 9:23

Krizová karta je nová a unikátní forma prevence. Jednoduchým a efektivním způsobem lze s jejím přispěním získat pomoc v situacích, které lze obecně označit jako krizové. Může se jednat o akutní zdravotní problémy stejně jako situaci, kdy zabloudí dítě nebo seniora postihne dezorientace. Informace na Krizové kartě jsou jednoznačným návodem, jak může pomoci náhodný kolemjdoucí. Je to tak jednoduché, že pomoc zvládne i dítě. Snadnost použití karty je daná tím, že není vázána žádnými technickými prostředky, nepožaduje žádné speciální znalosti. Každý uživatel si sám zvolí informace, které jsou potřebné pro určitý druh pomoci. Každá karta je originální a je určena jen jedné osobě. Krizová karta je dlouhodobá investice a lze ji využívat opakovaně.

Pavel Veselský: Pomáhající poradenství na českém internetu

24.07.2014 9:24

Internetové pomáhající poradenství představuje pro mnohé osoby, včetně těch se specifickými potřebami, vhodnou alternativu, která má svá specifika – silné i slabé stránky. Vzhledem k tomu, že v prostředí českého internetu je jako služba nabízeno již více než deset let, lze je nejen charakterizovat, ale i vysledovat vývojové tendence. Tato problematika je představena primárně na základě zkušeností jednoho z největších českých poradenských projektů – iPoradna.cz, doplněna je nicméně také nabídkou obecnějších závěrů.

Božena Jirků: Konto BARIÉRY – 20 let proti bariérám

24.07.2014 9:25

Konto BARIÉRY letos pomáhá 20. rokem. Dvacet let rozděluje peníze na vozíky, sluchadla, plošiny, bezbariérové úpravy. Jednotlivým lidem, ale i školám, sportovním klubům, divadlům. Je to nejrozsáhlejší projekt Nadace Charty 77. Ta se od podpory disentu přeorientovala na podporu lidí s handicapem a toto téma již neopustila.

Hana Potměšilová: Ochranná známka Práce postižených

24.07.2014 9:27

Pomáháme zviditelnit kvalitní práci osob se zdravotním postižením a podporujeme sociální firmy, které je zaměstnávají. Pomozte bořit bariéry a podpořte práci zdravotně postižených osob díky unikátnímu projektu, který nemá v zemích Evropské unie obdoby.

Jiří Menšík: Nové trendy při augmentativní a alternativní komunikaci

24.07.2014 9:29

Lidé s těžkými poruchami komunikace mohou využívat ICT pro kompenzaci svého handicapu. V současnosti nejmodernější ICT prostředek - tablet – lze použít jako elektronickou komunikační tabulku, pomocí níž se mohou lidé nekomunikující běžnými způsoby domluvit se svým okolím. Pro potřeby alternativní a augmentativní komunikace je však potřeba speciálních aplikací, které zatím nejsou dostupné v češtině. Software Altíkův komunikátor je první českou AAK aplikací pro tablety.

Pavel Ondra: ACCESSIBILITY.GUG.CZ

24.07.2014 9:31

Skupina Accessibility.gug vznikla jako součást zájmových skupin GUG „google user groups“. Tyto skupiny sdružují po Česku lidi, jejichž zájmem, ať už pracovním či nepracovním, jsou produkty a služby společnosti Google.

Anna Bartalová: Quo vadis, skryté titulky na Slovensku?

24.07.2014 9:32

Výroba skrytých titulkov na Slovensku síce existuje, ale musí sa stretávať s mnohými vážnymi problémami. Úlohou tohto príspevku je nielen poukázať na niektoré z pálčivých problémov, ale aj hľadať účinné opatrenia na ne. Sme toho názoru, že pokiaľ by sa tak neudialo, skryté titulky sa dostanú do kvalitatívnej a technologickej slepej uličky, čo by malo za následok zhoršenie kvality života osôb s postihnutím sluchu.

Petr Hladík, Tomáš Gůra: Hybridní kniha - nová verze kombinovaného přístupu k informacím

24.07.2014 9:45

Prezentace se zabývá aktuální verzí dokumentového formátu Hybridní kniha. Popisuje výsledky desetiletého vývoje tohoto informačního média. Hybridní kniha je technologie umožňující vytvářet dokumenty se synchronizovaným multimediálním obsahem, především elektronickým textem, jeho zvukovou nahrávkou a jeho překladem do znakového jazyka zobrazeným jako videozáznam. Součástí systému je webová aplikace Prohlížeč hybridních knih, sloužící k procházení dokumentů v tomto formátu. Prohlížeč je vybaven řadou navigačních funkcí usnadňujících orientaci v dokumentu. Dále je popsán vztah hybridní knihy k podobným technologiím, především Daisy DTB. Na závěr jsou zmíněny záměry realizačního týmu projektu a nastíněn jeho následný vývoj.