INSPO 2009

V roce 2009 se již osvětová kampaň Březen - měsíc internetu nekonala, ale tři hlavní konference (ISSS, Junior Internet a INSPO) pokračovaly dále. BMI sdružení uspořádalo konferenci INSPO 14. března 2009 a v tiskové zprávě ji popsalo takto:

INSPO 2009: Technologie stále více usnadňují život lidem se zdravotním postižením

Uplynulý rok přinesl výrazný pokrok v oblasti využití informačních a komunikačních technologií k usnadnění života lidí se zdravotním postižením. Předsvědčilo se o tom rekordních 259 účastníků 9. ročníku konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, který se uskutečnil v sobotu 14. března 2009. Z novinek se mohou těšit jak lidé s tělesným, tak zrakovým i sluchovým postižením.

Konference pořádaná tradičně občanskými sdruženími BMI, Křižovatka.cz a AISO se letos mimo jiné výrazně zaměřila na převod mluvené řeči do textu. Zatímco před rokem prezentovali pokrok v této oblasti výzkumníci z Technické univerzity Liberec a Západočeské univerzity v Plzni, letos již jejich řešení mají podobu komerčních produktů NewtonDictate a NovaVoice a stovky praktických aplikací. Kromě toho, že je k přepisu textů využívají zatím nejhojněji v soudnictví, zdravotnictví a na úřadech, nahrazují lidem s pohybovým postižením psaní na klávesnici.
 
V květnu 2008 byla dokonce na brněnské Právnické fakultě  Masarykovy univerzity obhájena první diplomová práce, která byla kompletně nadiktována hlasem a automaticky převedena do digitálního písma. Autorem stopadesátistránkové práce nazvané „Přistoupení k EU a nutnost provádění ústavních změn“ je Jiří Zeman, pracovník Nejvyššího správního soudu, jemuž tělesné postižení brání v používání klávesnice a myši. K převodu diktátu do písma použil program MyDictate vyvinutý Technickou univerzitou Liberec a dodávaný firmou Fugasoft.
 
Revoluční změnu by přinesl automatický převod mluvené řeči do textu v reálném čase lidem se sluchovým postižením. Dosáhnout toho v potřebné kvalitě je však z řady důvodů obtížnější, nicméně i zde dochází ke značnému pokroku. Program NewtonDictate již s úspěchem testuje neslyšící středoškolák, který díky pochopení učitelky češtiny a dějepisu sleduje její výklad přenášený bezdrátovým mikrofonem na svém notebooku, kde jej software ihned převádí s poměrně vysokou přesností do textu.
 
Než dospěje vývoj do stádia, aby bylo možné používat automatický převod mluvené řeči rutinně v jakýchkoli situacích, hraje důležitou roli přepis mluvené řeči pomocí rychlopísařů. Ve Velké Británii k tomu využívají stenografické klávesnice propojené s laptopem, jak předvedla Norma White, tajemnice britské Asociace stenografů pro doslovný přepis mluvené řeči do textu. Na rozdíl od klávesnice QWERTY se zde netisknou klávesy pro jednotlivá písmena obsažená ve slově, ale aktivuje se několik kláves současně, kde tyto klávesy reprezentují celá slova, fráze nebo zavedené zkrácené formy. Zkušené písařky pracují rychlostí přes 200 slov za minutu.
 
V České republice je průkopníkem simultánního přepisu mluvené řeči pražská organizační jednotka  České unie neslyšících, která jej v rámci projektu podporovaného Nadací Vodafone Česká republika zajišťuje i pro jiné organizace. Přepis celého dopoledního jednání v plénu a odpolední sekce o informačních technologiích pro lidi se sluchovým postižením na konferenci INSPO byl již pětadvacátým v pořadí. Ty předcházející umožnily sledovat lidem se sluchovým postižením ovládajícím češtinu akce nejrůznějšího druhu – přednášky, kulturní přehlídky, předávání výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením Mosty, anebo také ve dvou případech získat plnohodnotné informace v průběhu soudního jednání.
 
Protože stenografické klávesnice pro české jazykové prostředí dosud nejsou k dispozici, využívá ČUN zkušených rychlopísařů pracujících pro Českou televizi na titulkování pořadů a začala spolupracovat s organizací Interinfo, která vychovává rychlopísaře a pořádá soutěže v rychlém a přesném psaní.
 
Cílem České televize je postupně titulkovat většinu nejsledovanějších „živých“ pořadů (zpravodajské, diskusní, sportovní apod.). Přispět k tomu by měl projekt Eliminace jazykových bariér diváků České televize, v jehož rámci výzkumníci ze Západočeské univerzity v Plzni zahájili ve spolupráci s Českou televizí a společností SpeechTech zkušební vysílání automaticky titulkovaných televizních pořadů. V prvé fázi jde o automatické titulkování vystoupení řečníků ze zasedání Poslanecké sněmovny České republiky, které probíhá vždy ze záznamu v noci od 01:05 do 4:00 na kanálu ČT24. Vysílání probíhá jen ve dnech, kdy zasedá Parlament ČR. Při nočním vysílání v Plzni automaticky on-line (tj. v noci) v reálném čase generují text, který je průběžně odesílán do ČT a na Kavčích horách zpracováván do skrytých titulků. Zájemci se mohou přesvědčit, že jejich kvalita je již na překvapivě uspokojivé úrovni.
 
Zkrátka nepřišli na konferenci INSPO ani lidé se zrakovým postižením. Pro ně bylo důležitou událostí zřízení Navigačního centra Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, jehož provoz dotuje Nadace Vodafone ČR. Jeho nejinovativnější a technicky nejzajímavější službou  je satelitní navigace. Ta umožňuje díky lokalizaci za pomocí tzv. navigační jednotky například „donavigovat“ uživatele do požadovaného cíle nebo sledovat jeho polohu a v případě sejití z trasy nebo ztráty orientace mu pomoci s řešením neočekávaného problému. Centrum má 615 registrovaných uživatelů.
 
Rovněž v jednání sekce zaměřené na tvorbu přístupného webu dospěli účastníci k závěru, že se velmi progresivně zlepšují asistivní technologie, zvyšují se znalosti nevidomých uživatelů a zlepšuje se také přístup autorů k tvorbě webových stránek z hlediska jejich přístupnosti. Jako čerstvá novinka bylo prezentováno hlasové ovládání v integraci s vyčítáním obrazovky. Cílem tohoto řešení je umožnit ovládání počítače lidem, kteří mají závažné zrakové omezení a navíc jim jejich zdravotní stav nedovoluje ovládat počítač z klávesnice, což bývá u nevidomých klíčové vstupní zařízení. Technicky jde o integraci dvou programových nástrojů. Jako zdroj informací, který nahrazuje obrazovku, slouží takzvaný odečítač, jehož úkolem je zachytávat, analyzovat   a převést obrazovou informaci na textovou a tu pak vyslovit pomocí syntézy hlasu, případně zvukových indikátorů. K tomu je využit odečítač WinMonitor. Druhým nezbytným prvkem je zajištění vstupu, v tomto případě zadávání povelů, tedy náhrada klávesnice. K tomu je použit program MyVoice.
 
Zvládnutí informačních technologií lidmi se zdravotním postižením nesporně zvyšuje jejich šanci uplatnit se na trhu práce, jak ukázala třetí sekce konference INSPO, která se zaměřila na vzdělávání a integraci osob se zdravotním postižením. Celkem zaznělo na konferenci 24 přednášek, které často vyvolaly živou diskusi velmi soustředěného publika. Velkému zájmu se těšily také prezentace v předsálí, kde 10 organizací představilo nejrůznější pomůcky a programu.
 
V průběhu konference byly vyhlášeny rovněž výsledky 5. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap, do které došlo letos 30 příspěvků. První cenu získala Marta Bednářová za práci Jak mi internet našel ztracené sourozence. Kvůli zdravotnímu stavu ji nemohla převzít osobně, zato 10 soutěžících se mohlo na místě potěšit ze zaslouženého aplausu i z hodnotných cen, které věnovaly společnosti Redader´s Digest Výběr, AutoCont CZ a Zoner Press. Všechny soutěžní práce, stejně jako prezentace z konference INSPO budou vystaveny na portálu Helpnet (www.helpnet.cz/inspo), který byl mediálním partnerem konference.
 
Že mohla být účast na konferenci pro všechny tradičně bezplatná, o to se zasloužili jako hlavní partneři Asociace provozovatelů mobilních sítí, AutoCont CZ a Poštovní spořitelna a partneři Nadace Vodafone Česká republika a Konto Bariéry. Konferenci podpořily výraznými slevami či bezplatným poskytnutím služeb také Ministerstvo vnitra ČR, Kongresové centrum Praha, Zátiší Catering Group, Kofola a Guarant  International.