Legislativa

Invalidní důchody

03.01.2007 19:53

Příspěvek na webu MPSV popisuje podmínky nároku na invalidní důchod. Zabývá se i přeměnou invalidního důchodu na důchod starobní a podáváním žádosti o důchod.

Přehled legislativy pro neziskové organizace 2009

20.06.2014 23:20

Anotovaný přehled všech zákonných norem, které se týkají působení nestátních neziskových organizací, připravilo Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Publikaci lze získat i v elektronické podobě.

Otázky a odpovědi v souvislosti s nově přijatými zákony sociální reformy

20.06.2014 23:19

K nově přijatým zákonům sociální reformy, které vstupují v účinnost 1. ledna 2011, dostávají poradny Národní rady osob se zdravotním postižením množství dotazů. Pracovníci poradny NRZP ČR v Praze pod vedením JUDr. Jana Hutaře proto zpracovali odpovědi na 56 nejčastějších otázek.

Sociální legislativa

20.06.2014 23:14

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí obsahuje odkazy na plná znění příslušných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a sdělení ministerstva.

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů

02.02.2013 16:20

Lékaři posudkové služby České správy sociálního zabezpečení vypracovávají posudky pro systémy důchodového a nemocenského pojištění, pro účely sociální péče, státní sociální podpory, sociálních služeb, hmotné nouze a zaměstnanosti. Základní ifnormace k této životní situaci s odkazy na příslušné právní předpisy jsou srhnuty na webu ČSSZ.

Právní aspekty dárcovství

05.02.2012 17:57

Sekce Chci pomoci na portálu Šance dětem.cz se zabývá nejrůznějšími druhy darů a bezplatného poskytnutí zboží a služeb a co z pohledu legislativy u nich vyplývá pro jejich příjemce.

Příspěvky pro zdravotně postižené od 1.1.2012

11.01.2012 18:54

Přehled příspěvků, které mohou získat osoby se zdravotním postižením od 1.1.2012, zpracovala Liga vozíčkářů. Zahrnuje příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na zvláštní pomůcku posktovaný na zakoupení motorového vozidla.

Knihovna připravované legislativy

12.06.2011 12:55
Na tomto portálu projektový tým ODok (Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, Parlamentem a Kanceláří prezidenta republiky) zpřístupňuje dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Můžete zde sledovat celý průběh přípravy dokumentů, jako jsou např. návrhy zákonů, návrhy jejich změn a další dokumenty legislativní povahy. Například u zákona končí průběh přípravy tohoto dokumentu po jednání vlády v Poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR. Získáte tak přehled o tom, co současná vláda v legislativní oblasti připravuje a především také, co schválila a v jaké podobě. Dostáváte se ke konkrétnímu znění schvalovaných dokumentů a můžete je porovnat s výslednými dokumenty, které jsou publikovány ve sbírce zákonů.

Vyhláška o posuzování invalidity

22.11.2009 14:02
Od 1. ledna 2010 vstupuje v platnost vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity).

Lékařská posudková služba sociálního zabezpečení

11.05.2007 10:28

Leták Ministerstva práce a sociálních věcí vysvětluje roli lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení po 1. lednu 2007 a popisuje postup, jak může fyzická osoba požádat ze sociálního zabezpečení o dávky nebo výhody, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem.

Osvobození od správních poplatků

03.05.2007 10:08
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích uvádí osvobození osob se zdravotním postižením u některých položek. Uvádíme jejich přehled.

Invalidita a žádost o invalidní důchod

03.01.2007 20:09

Od 1.1.2010 dochází k novému vymezení invalidity spočívající v zavedení tří stupňů invalidity namísto invalidity plné a invalidity částečné. V souvislosti s touto změnou dochází zároveň k nahrazení dvou dávek (plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu) dávkou jedinou (invalidním důchodem prvního až třetího stupně), jehož výše se stanoví v závislosti na zjištěném stupni invalidity. Plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod se zároveň k 1.1.2010 transformují do invalidního důchodu prvního až třetího stupně. Podrobný popis životní situace se nachází na Portálu veřejné správy.

09.02.2018 20:14

Stránky komplexně mapují problematiku předdůchodů, přičemž zároveň nabízejí i různé alternativy, srovnání a užitečné kontakty. Ohledně tohoto produktu panuje ve společnosti mnoho fám a nepřesností, které se snaží uvedené stránky uvést na pravou míru.