Kombinovaná postižení

Tato sekce vznikla na základě rozsáhlé diskuse o postavení hluchoslepých ve společnosti i jejich zařazení do struktury Helpnetu. Jejím vyústěním bylo rozhodnutí vytvořit novou sekci Kombinovaná postižení a v jejím rámci rubriku Hluchoslepota. Časem by k ní měly přibýt rubriky věnované dalším kombinovaným postižením.

Pro potřeby resortu školství se uvádějí tři skupiny žáků s více vadami (čj. 16776/97-22):
• skupina, v níž je společným znakem mentální retardace (sdružují se tělesné, smyslové vady, vady řeči, psychická onemocnění, vývojové poruchy učení a chování)
• skupina tvořená kombinací vad tělesných, smyslových a vad řeči
• autistické děti a děti s autistickými rysy, u nichž jsou diagnostikovány další vady