Textové prezentace

V této sekci jsou jednotlivé příspěvky, jak byly zveřejněny ve sborníku konference INSPO 2011.

Jiří Tužil, Masarykova univerzita: Bezdrátový systém pro přenos synchronního zápisu v reálném čase (speech-to-text reporting) určeného pro větší skupinu uživatelů se sluchovým postižením nejen v podmínkách vysoké školy

23.07.2014 15:14

Jednou z technických služeb, které Masarykova univerzita poskytuje pro svých více než 100 studentů se sluchovým postižením, je vizualizace mluvené řeči prostřednictvím synchronního zápisu (speech-to-text reporting). S rostoucím počtem studentů, kteří jsou závislí na tomto typu služby a kteří navštěvují tytéž výukové hodiny současně, hledalo naše pracoviště vyhovující způsob, jak v případě skupin se třemi a více studenty zajistit, aby byl textový zápis pohodlně sledovatelný všemi účastníky. Dočasné způsoby řešení, které Masarykova univerzita aplikovala dříve, byly založeny na duplikování obrazového výstupu zapisovatelova počítače, ale žádný z nich nesplňoval požadavky a očekávání studentů, ani zapisovatelů. Z těchto důvodů Masarykova univerzita vyvinula svůj vlastní systém pro bezdrátový přenos synchronního zápisu v reálném čase (Polygraf), který tento příspěvek popisuje. Systém prostřednictvím bezdrátové sítě průběžně odesílá textový zápis pořizovaný zapisovatelem na libovolný počet příručních displejů, které jsou k dispozici uživatelům textového zápisu.

Jindřich Matoušek, Západočeská univerzita Plzeň: ARET – Automatické čtení učebních pomůcek pro zrakově postižené studenty

23.07.2014 15:23

Příspěvek popisuje současný stav projektu „Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty“. V rámci projektu jsou vytvářeny automaticky čtené učební pomůcky s cílem inovovat a rozvíjet výuku a rozšířit možnosti vlastní domácí přípravy zrakově postižených dětí. K automatickému čtení se využívá technologie syntézy řeči z textu (text-to-speech, TTS).

Jakub Kanis, Marek Hrúz, Pavel Campr, Západočeská univerzita v Plzni: Metodika pro automatizovanou tvorbu slovníku znakového jazyka

23.07.2014 15:24

Tento článek je věnován popisu metodiky, jejímž cílem je zrychlit a zjednodušit tvorbu slovníků znakového jazyka. Tato metodika je založena na využití pokročilých metod zpracování digitalizovaného obrazu. Ty umožňují například automatickou detekci hranic jednotlivých znaků ve video nahrávce obsahující posloupnost znaků a dále také automatickou kategorizaci znaků na základě jejich automaticky rozpoznaných atributů.

Michal Rada, Iniciativa Informatika pro občany: Přístupnost dokumentů - praktické postřehy

23.07.2014 15:25

Přístupnost dokumentů je téma známé zejména v posledních dvou letech. S postupující elektronizací veřejné správy a s narůstajícím počtem elektronických dokumentů zcela zásadního významu roste i potřeba řešit jejich obecnou přístupnost. Máme datové schránky - dnes již přístupný kanál komunikace všech občanů (tedy i těch se zdravotním postižením) se státem. K čemu by nám ovšem celá modernizace veřejné správy byla, kdybychom se nedokázali vypořádat s oprávněnými potřebami jejích klientů?

Eva Hajdušková: Techsoup Česká republika - dostupný software pro neziskové organizace

23.07.2014 15:26
Nadace Charty 77 a Nadace VIA se staly koncem roku 2010 českými partnery mezinárodní neziskové organizace TechSoup Global se sídlem v San Franciscu. Mezinárodní organizace TechSoup Global byla založena v roce 1987 a zaměřuje se na budování technologických kapacit neziskových organizací. Jejím posláním je umožnit každé neziskové organizaci na celém světě přístup k technologiím a znalostem, které jí umožní zcela využívat svého potenciálu. Hlavním finančním dárcem i největším softwarovým dárcovským partnerem je společnost Microsoft. Vedle Microsoftu je dnes do sítě TechSoup Global zapojeno dalších 43 partnerů jako je SAP, Cisco, Adobe či Symantec. V České republice je v tuto chvíli k dispozici dostupný software od společností Microsoft, SAP a Giftworks.

 

Petr PEŇÁZ, Ilja RAJDOVÁ, Alexandr ZVONEK, Masarykova univerzita: Signon - kurzy angličtiny online pro neslyšící evropské začátečníky a pokročilé

23.07.2014 15:27

Příspěvek si klade za cíl představit online kurz angličtiny pro neslyšící začátečníky SignOnOne, který vznikl v roce 2010 jako výstup mezinárodního projektu. Tento kurz využívá bilingvální přístup k výce jazyka, což v kontextu jazykové výuky neslyšících znamená, že překlad textů a veškerý výklad gramatiky existuje pouze v národních znakových jazycích partnerských zemí a neopírá se tedy o znalost žádného dalšího mluveného jazyka. V úvodní části příspěvku jsou shrnuta teoretická východiska, která vedla ke vzniku kurzu v dané podobě, hlavní část se pak zaměřuje na popis fungování jednotlivých částí kurzu.

Michal Jungmann, Galop: Projekt Beletrik - zpřístupnění digitálních knihoven pro zrakově postižené uživatele prostřednictvím mobilních telefonů

23.07.2014 15:28

Cílem projektu Beletrik je zpřístupnit služby digitálních knihoven pro zrakově postižené širšímu okruhu potenciálních uživatelů z řad nevidomých a slabozrakých prostřednictvím mobilních telefonů s hlasovým výstupem. Motto projektu zní „Digitální knihy jednoduše do kapsy“ a důraz na jednoduchost obsluhy a praktické používání jsou proto jeho hlavními rysy.

Jan Šnyrych, Spektra: Knihomol - software pro alternativní přístup ke knihovně digitálních dokumentů

23.07.2014 15:29

Knihomol je aplikace, která zrakově postiženým čtenářům nabízí velmi snadný a rychlý přístup ke knihám a časopisům z Knihovny digitálních dokumentů SONS. Aplikace nemá tak široké možnosti jako webové rozhraní knihovny, její obsluha je ale snazší, rychlejší a čtení textů komfortnější. Proto může Knihomol knihovně přinést nové uživatele a těm stávajícím nabídnout jednodušší obsluhu.

Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, Jan Bažant: Praktické ukázky řešení přístupnosti na KDD.cz

23.07.2014 15:33

K tomu, aby Knihovnu digitálních dokumentů mohli bez problémů používat i lidé s těžkým postižením zraku, je bezpodmínečně nutné zajistit její bezproblémovou přístupnost a použitelnost. Nové webové rozhraní knihovny je navrženo s maximálním ohledem právě na přístupnost a použitelnost pro tuto skupinu uživatelů a obsahuje celou řadu funkcí, které její používání výrazně usnadňují. V příspěvku si představíme aspoň některé z nich.

Alena Užachovová, Telefónica O2 Czech Republic: Hovor pro neslyšící

23.07.2014 15:22

Hovor pro neslyšící představuje unikátní asistenční službu, která pomáhá lidem se specifickými potřebami (např. senioři, neslyšící či sluchově postižení) komunikovat prostřednictvím telefonu se slyšícími osobami. Jedná se o nepřetržitou linku, která je provozována již od roku 1997 a od února 2010 ji Telefónica O2 poskytuje neslyšícím zdarma na číslech bezplatných zelených linek. V roce 2010 obsloužila tato linka přes dvanáct tisíc požadavků.

Jakub Kopecký: Nové trendy e-Health

23.07.2014 15:16

Současný stav stárnoucí populace s rostoucími požadavky na kvalitu a dostupnost zdravotních a sociálních služeb lze řešit nasazením moderních technologií z oblasti eHealth, tedy elektronického zdravotnictví. Telefónica O2 nabízí širokou škálu od řešení postavených na ICT pro centrální instituce a zdravotnická zařízení, až po péči o jednotlivé pacienty v domácím prostředí nebo o seniory a zdravotně postižené. Technologie jsou již k dispozici, akcentují mobilitu uživatelů, efektivnost péče o jednotlivého pacienta či hospodárné fungování nemocnic a státních institucí.

Milan Gazdík, Česká televize: Nové přístupové služby digitální televize

23.07.2014 15:18

Broadcasteři, zejména ze sektoru veřejné služby, hledají možnosti poskytování přitažlivějších a dokonalejších služeb. Zcela zákonité místo má v těchto aktivitách snaha zpřístupnit různé formy televizního vysílání i osobám se specifickými potřebami. Přednáška představí jednak ty formy, kterým poskytuje možnost uplatnění teprve proces digitalizace, a upozorní na konkrétní kroky, které v reálném časovém horizontu nabídne Česká televize.

Jan Zelenka, ČVUT: eScribe - online přepisovací centrum I

23.07.2014 15:18

Projekt eScribe je společnou aktivitou výzkumného vývojového centra RDC ČVUT a České unie neslyšících a zabývá se zpřístupněním asistivních hlasových služeb (rozpoznávání a okamžitá transkripce řeči do textu, zprostředkování textové a grafické informace hlasem aj.) široké komunitě uživatelů se zdravotním postižením pomocí moderních komunikačních technologií. Cílem je navrhnout architekturu a vytvořit prototyp univerzální webové služby, použitelné přes různorodé běžné mobilní terminály, zpřístupňující tyto asistivní hlasové služby hendikepovaným uživatelům kdykoli a kdekoli. Projekt se ve své první fázi zaměřil na standardní řešení na základě architektury klient-server a převodu řeči do textu za pomoci speciálně vyškolených přepisovatelů.

Martin Novák, Česká unie neslyšících: eScribe - online přepisovací centrum II

23.07.2014 15:19

Zatímco tým z ČVUT se zaměřil na řešení technického zázemí pro simultánní přepis mluvené řeči, České unii neslyšících umožnil projekt eScribe II od února 2010 vyškolit další přepisovatele a zajistit přepisy na 125 akcích nejrůznějšího druhu, včetně 13 soudních jednání. V srpnu 2010 bylo zaregistrováno Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN jako poskytovatel sociální služby přepisu, Ministerstvo práce a sociálních věcí mu však na rok 2011 neposkytlo ani korunu dotace. Proto nyní CZSP hledá alternativní zdroje a zatím může zajišťovat simultánní přepis pouze na akcích, jejichž pořadatel přepis uhradí.

Ondřej Sedláček, Newton Technologies: První zkušenosti s NEWTON Dictate Mobile pro sluchově postižené

23.07.2014 15:20

Česká unie neslyšících (ČUN) soustavně usiluje o zmírnění překážek bránících sluchově postiženým lidem v běžné komunikaci. Z druhu postižení vyplývá, že osoby se sluchovým postižením jsou nejzranitelnější při kontaktu s lidmi, kteří neovládají jejich způsob komunikace. Napomoci by tomu mohl nový projekt ČUN a firmy NEWTON Technologies, v jehož rámci v současné době pět dobrovolníků testuje softwarový přepis mluvené řeči do textu. Shrnutí prvních zkušeností s automatickým přepisem řeči prostřednictvím mobilního telefonu je obsahem následujícího příspěvku.

Ivan Poláček, Unie neslyšících Brno: Telekomunikační centrum neslyšících

23.07.2014 15:21

Telekomunikační centrum neslyšících je zcela nová, vysoce technicky sofistikovaná služba pro osoby se sluchovým postižením, která kombinuje propojení všech momentálně dostupných komunikačních kanálů (mobilní telefony, telefonní pevné linky, faxy, internetovou telefonii, psací telefony, on-line tlumočení do znakového jazyka, atd. ) s asistenční činností slyšících, speciálně vyškolených operátorů – komunikačních asistentů.

Zdeněk Bajtl: Knihovna digitálních dokumentů

23.07.2014 15:35

Knihovna digitálních dokumentů je služba určená pro zrakově postižené. Díky ní mohou nevidomí i slabozrací lidé získat přístup k velkému množství knih a časopisů rozmanitých žánrů, a to jak oddechové, tak i naučné a odborné literatury. Přes webové rozhraní Knihovny si tak k sobě domů mohou „stáhnout“ a pak hned i číst vybranou knihu či časopis, ke kterým by se běžným způsobem (v knihkupectví či novinovém stánku) nedostali – nebyly by pro ně v této tištěné formě totiž přístupné.