Doporučené postupy pro praktické lékaře

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) předložila široké lékařské veřejnosti na Internetu 305 doporučených postupů  pro praktické lékaře. Řešitelský tým ČLS JEP, který tvořilo 356 autorů a spoluautorů a 212 oponentů, pracoval na tomto projektu v rámci grantu IGA MZ ČR 5390-3 v letech 2000 až 2001. Po přípravné fázi tzv. modelových standardů v letech 1998-1999 byl celý projekt v letech 2000 - 2001 usměrněn zejména pro potřebu praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Dílo však může být významnou pomůckou i pro další praktické lékaře i pro odborné lékaře různých oborů.  Doporučené postupy si nečiní nárok na závazné diagnostické či terapeutické postupy, nýbrž jsou pouze doporučeními, kterými se lékař může, ale, má-li k tomu důvody, nemusí řídit.

Vrozená kyčelní dysplasie

08.02.2007 23:36

Vyšetřování dětí na vrozené vady kyčelního kloubu upravuje novela vyhlášky č. 17/77 z r.1996. Všechny děti narozené v ústavním zařízení mají být podle této právní normy vyšetřeny ortopedem v prvním týdnu po narození, a to klinicky a do 3 týdne života i sonograficky. Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

Pes equinovaris congenitus

08.02.2007 23:49

Pes equinovarus congenitus (PEC), neboli vrozená koňská noha vtočená je nejčastější pravou vrozenou vadou pohybového aparátu. Vada je patrná ihned po narození a je charakterizována flexí v horním hlezenném kloubu a flexí, varozitou, addukcí a vnitřní rotací v dolním hlezenném kloubu, které jsou následovány stočením přední části nohy ve stejném směru. Vzniká tak komplexní deformita nohy, která je navíc spojena s hypotrofií svalstva bérce. Autorem doporučeného postupu je MUDr. Jiří Chomiak.

Léčba osteoporózy

08.02.2007 23:48

Typickými OP zlomeninami jsou zlomeniny (deformity) obratlů, dolního předloktí a nejzávažnější z nich, zlomenina krčku stehenní kosti, jež je v 10 - 20 % příčinou smrti do 1 roku. Dnešní stav léčby a prevence osteoporózy (OP) je podmíněn novými poznatky o patofyziologii OP, o aktuálních možnostech diagnostických, o lécích, které ovlivňují tvorbu a metabolický kostní obrat a pravděpodobně i strukturu kosti. Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., spoluautorem doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Diagnostika osteoporózy

08.02.2007 23:46

Osteoporóza je nejčastějším metabolickým kostním onemocněním, které postihuje především ženy v postmenopausálním věku a muže i ženy v pokročilejších věkových kategoriích. Frekvence komplikací osteoporosy systematicky stoupá. Tento stav je mimořádně finančně nákladný. Statistickou pravděpodobnost prodělat zlomeninu proximálního femuru má v České republice 15 - 17% žen a některá z osteoporotických zlomenin postihne v průběhu života každou třetí ženu. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc., spoluautorem prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Deformity ruky a zápěstí revmatického původu

08.02.2007 23:45

Revmatochirurgie ruky se zabývá operačním řešením jednotlivých stupňů revmatických deformit, kterými je ruka v průběhu onemocnění revmatoidní artritidou postižena téměř vždy. Podle statistických údajů začíná onemocnění v 80-90% případů právě na zápěstí a ruce. Autorem tohoto doporučeného postupu  je  doc. MUDr. Jan Pech, CSc.

Deformity páteře

08.02.2007 23:44

Autory tohoto doporučeného postupu  jsou Prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc. a MUDr. Jan Cienciala (spoluautor). Deformity páteře jsou skoliózy, patologické kyfózy a lordózy a jejich kombinace (kyfoskolióza, lordoskolióza).

Totální náhrada kolenního kloubu

08.02.2007 23:40

Cílem výkonu je dosažení plně zatížitelného, nebolestivého kloubu, který umožňuje fyziologický rozsah pohybu a u mladších pacientů i návrat k pracovnímu zatížení. Autorem doporučeného postupu je MUDr. Petr Hajný.

Revmatoidní artritida

08.02.2007 23:39

Toto autoimunitní zánětlivé onemocnění postihuje především sinoviální klouby, ale mnohdy i jiné tkáně a systémy. Jde o nemoc chronickou, obvykle celoživotní. Může být dosaženo stabilizace s minimálními potížemi nebo i remise, na druhé straně nemoc může zdevastovat pacienta až k úplné bezmocnosti. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Jaroslav Hrba, CSc.

Míšní poranění

08.02.2007 23:38

Péče o pacienty s poraněním míchy se vyznačuje snahou snížit hrozící možnost dalšího poškození míchy v akutním poúrazovém stadiu a snahou o vytvoření podmínek pro maximální možné obnovení funkce míchy. Autorem doporučeného postupu MUDr. Miroslav Vaverka, CSc., spoluautorem MUDr. Lumír Hrabálek.

Vertebroviscerální syndromy

08.02.2007 23:37

Porucha funkce vnitřního orgánu může vyvolat ( a také ve velké většině vyvolává) změny v hybné soustavě, a to nejen v příslušném inervačním segmentu, ale prakticky v celém hybném systému. Tyto změny pak mohou být udržovacím faktorem obtíží, a to převážně bolesti. Reflexní změny nebo obtíže podmíněné dysfunkcí páteře, promítající se do funkce příslušného vnitřního orgánu se pak nezřídka stávají diagnostickým i terapeutickým oříškem, pacient je často podrobován nepříjemným a nákladným vyšetřením a nezřídka pak i neadekvátně léčen. Autorkou doporučeného postupu je MUDr. Jana Jandová.

Osteoartróza

08.02.2007 23:51
Osteoartróza je nejčastějším kloubním onemocněním. Po počátečním postižení chrupavky a jejím postupném úbytku se objevují změny i v přilehlých kostních epifýzách, dále bývají postiženy kolem kloubní vazy, kloubní pouzdro. Dochází k pokračujícímu rozvoji bolesti, omezení pohyblivosti a deformitám kloubu. V ordinaci praktického lékaře představují pacienti s artrózou až tři čtvrtiny všech nemocných s pohybovými potížemi. Převažují ženy. Autory doporučeného postupu jsou MUDr. Vladimír Medek a  MUDr. Ivan Kopecký (spoluautor).