Poskytovatelé služeb

Hamzova léčebna

21.02.2007 22:02

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé (HL) Luže - Košumberk poskytuje ambulantní a lůžkovou péči o dětské i dospělé pacienty s onemocněním či postižením pohybové soustavy a bolestivými stavy a rehabilitaci pooperačních či poúrazových stavů. Zajišťuje také výrobu ortopedicko - protetických pomůcek.

Centrum Slunečnice

23.11.2009 10:01
Centrum Slunečnice zahájilo svou činnost v r. 2001; funguje jako jedno ze tří pražských středisek Diakonie Církve bratrské bez vlastní právní subjektivity. Poskytuje sociální služby dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením, kteří žijí na území hl. m. Prahy, v době prázdnin organizuje letní pobyt určený zájemcům z celé ČR.

ERGO Aktiv

23.04.2011 10:55
ERGO Aktiv – centrum odborné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě je pracoviště specializované na poskytování poradenství a specializované rehabilitační a vzdělávací péče osobám po prodělané mozkové příhodě nebo poškození mozku jiné etiologie (například následkem úrazu). Cílem aktivit centra je poskytování odborné péče a podpory vedoucí ke zvýšení kvality života osob, jejich lepšímu uplatnění na trhu práce a návratu k aktivnímu trávení svého času.

Kolečka na cestách

16.07.2011 18:55
Občanské sdružení Kolečka na cestách se zabývá cestováním, volnočasovými, sportovními aktivitami a vzděláváním lidí po úrazu míchy, kteří jsou trvale upoutáni na invalidní vozík. Pro klienty plánuje a organizuje různorodé aktivity. Na tyto akce zajišťuje i vyškolené dobrovolníky jako asistenty.

Prosaz

20.06.2014 22:51

Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením Prosaz poskytuje osobní  asistenci a pečovatelskou službu, domácí péči, plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb., provozuje chráněné dílny, pobytové a rehabilitační středisko Líchovy, kulturní a sportovní aktivity.

Centrum Paraple

20.06.2014 22:52

Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál. Pomáhá jim zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co největší samostatnosti a nezávislosti, vrátit se k rodině, věnovat se zájmům a koníčkům, vrátit se do zaměstnání. Poskytuje lidem s poškozením míchy a jejich rodinám poradenské a sociálně rehabilitační služby. Usiluje o podporu veřejnosti pro lidi na vozíku s poškozením míchy, o informování veřejnosti o této problematice, o dostupnost kvalitní odborné zdravotní péče pro tyto spoluobčany. .

Pražská organizace vozíčkářů

20.06.2014 22:57

Pražská organizace vozíčkářů (POV) je sdružením občanů pohybujících se pomocí vozíku, jejich rodinných příslušníků a přátel, kteří s nejlepší znalostí vlastních potřeb poskytují pomoc lidem s podobnými problémy. Kromě informací o aktivitách a projektech POV se na jejích stránkách nacházejí také různé užitečné adresáře, aktualizované za podpory Úřadu vlády ČR.

KONTAKT bez Bariér

20.06.2014 22:57

KONTAKT bez Bariér je občanské sdružení pro studium rehabilitaci a sport bez bariér, jehož hlavní činnost je realizována formou plavecké výuky pro osoby se zdravotním postižením s mottem od rehabilitace k paralympiádám. Cílem programu sdružení je odstraňování bariér mezi zdravotně postiženou a nepostiženou populací, především motivací zdravotně postižených k aktivnímu a nezávislému pojetí života. Sdružení má střediska v Praze, Brně, Karlových Varech, Jindřichově Hradci, Českých Budějovicích, Ostravě a Kladrubech u Vlašimi. KONTAKT bB je od počátku účinnosti zákona 108/2006 Sb. registrovaným poskytovatelem sociální služby. V rámci typového zařazení spadá do sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené. Službu poskytuje osobám s tělesným postižením s možností zapojení i jinak zdravotně postižených, pokud kapacita není naplněna pouze tělesně postiženými.

Zdravotnická zařízení

20.06.2014 22:59

Adresář zařízení zdravotní a rehabilitační péče poskytované klientům s poškozením míchy - na stránkách Centra Paraple.

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

30.07.2015 15:55

Klub vozíčkářů Petýrkova je nestátní nezisková organizace – obecně prospěšná společnost, transformovaná v roce 2013 z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992, která poskytuje každodenní pomoc lidem s tělesným postižením. Nejvýznamnější činností společnosti je zajišťování osobní asistence, sociální služby určené lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního postižení či věku stali závislými na pomoci jiných. Tato pomoc je klientům k dispozici 24 hodin denně. V rámci fakultativních činností společnost zajišťuje také nepřetržitou pohotovostní pomoc nebo různé doplňkové činnosti, například rehabilitační cvičení nebo provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. Vzhledem ke komunitnímu charakteru organizace jsou služby poskytovány především v bezbariérovém bytovém komplexu v Petýrkově ulici, č. p. 1949 až 1953 na Praze 11 a blízkém okolí.

27.04.2016 11:10

InternetPoradna.cz má registrovány tři sociální služby - poradnu pro osoby se zdravotním postižením a seniory, sociální rehabilitaci Restart a telefonickou krizovou pomoc. Internetové poradenství je součástí služby Odborného sociálního poradenství, které poskytuje v rámci Poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory v Olomouci. Až 150 odborníků z pomáhajících organizací v neziskové i státní sféře odpovídá na dotazy z oblasti jejich specifické odbornosti.

Asociace pro osobní asistenci

22.04.2008 10:00
Asociace sdružuje poskytovatele i uživatele služby osobní asistence, aby mohli ovlivňovat dění v této službě. Osobní asistence spočívá v tom, že osobní asistenti pomáhají uživateli (člověku se zdravotním postižením nebo seniorovi) dělat to, co by dělal sám, kdyby mohl. Stránky popisují historii osobní asistence, základní pojmy, legislativu a obsahují i aktuální příspěvky a řadu příruček. 

HELO

29.04.2007 18:37

Pražská společnost HELO s.r.o. ve spolupráci s německou firmou Martin Dederichs GmbH distribuuje a instaluje v České republice, na Slovensku a v Maďarsku systém tzv. Euroklíče. Osoba se zdravotním postižením vlastnící Euroklíč si tímto klíčem jednoduše odemkne veřejné a speciální grafikou označené WC pro osoby se zdravotním postižením kdekoliv v Evropě.

ParaCENTRUM Fenix

14.03.2007 23:25

Brněnské rekondiční, rekvalifikační, poradenské, sportovní a kulturně-odechové centrum nabízí širokou škálu služeb. Jsou to zejména sociálně aktivizační služby (cvičení, přeprava, PC a jazykové kurzy aj.), sociální poradenství, sociální rehabilitace a osobní asistence.

Rehabilitační ústav Kladruby

21.02.2007 22:04

Rehabilitační ústav Kladruby je odborný léčebný ústav určený k poskytování ústavní celodenní komplexní rehabilitační léčby klientů po úrazech a operacích pohybového a nervového systému. Od 1.7.2002 zajišťuje na Spinální rehabilitační jednotce, která je součástí celostátní sítě, komplexní rehabilitační péči po závažných čerstvých míšních postiženích. Ústav je státní příspěvkovou organizací, přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Dům Fatima

21.02.2007 22:07
Stránky Fatimy - domu na půl cesty pro lidi s tělesným postižením. Toto zařízení Arcidiecézní charity Praha poskytuje sociální rehabilitaci dospělých lidí s tělesným postižením, kteří se náhle z důvodů úrazu nebo nemoci ocitli ve změněné životní situaci. Klienti jsou po autonehodách nebo po sportovních úrazech. Všichni zde bydlí pouze na dobu přechodnou a vracejí se do své původní rodiny, do upraveného bydlení nebo do nového bytu. 

Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritán

21.02.2007 22:09
Brněnské sdružení má ve své bohaté náplni činnosti rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistenci, zaměstnávání, poradenství, obhajobu práv a zájmů, stacionáře (v Líšni, Kohoutovicích a Petrovicích), kulturní aktivity, provoz pobytových zařízení. Provozuje také internetový informační systém Infoposel.

Kociánka

21.02.2007 22:10
Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno je otevřené zařízení pro denní, týdenní a celoroční pobyt handicapovaných klientů od tří let do ukončení přípravy na povolání. Slouží 450 klientům, na všech pracovištích je dohromady 320 lůžek. Kociánka zajišťuje zdravotní a poradenskou péči, rehabilitaci, sociálně právní poradenství, výchovně vzdělávací činnost, odbornou přípravu na povolání, psychologickou a logopedickou péči.

Revmatologický ústav

21.02.2007 22:11
Stránky pražského Revmatologického ústavu přiblližují jeho činnost a obsahují také sekci věnovanou České revmatologické společnosti. V ní se nacházejí Standardní postupy v revmatologii.

 

Rehabilitační ústav Hrabyně

21.02.2007 22:13
Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné je vysoce specializovaný odborný léčebný ústav pro poskytování specializované komplexní léčebné rehabilitace pacientům po úrazech a operacích pohybového ústrojí. Ústav má dvě pracoviště, v Hrabyni pro dospělé pacienty a v Chuchelné pro dospělé i dětské pacienty.

Vlastní cestou

21.02.2007 22:21
Občanské sdružení Vlastní cestou vzniklo v létě 2002 z podnětu klientů Jedličkova ústavu jako dlouhodobý projekt pro integraci zdravotně postižených osob do společnosti. Nabízí kurzy základů práze s počítači a kurzy angličtiny. Zajišťuje asistenci pro volnočasové aktivity.

DMO Pobyty

21.02.2007 22:23

Stránky věnované rehabilitačním pobytům lidí s dětskou mozkovou obrnou, které již od roku 1998 organizuje Kateřina Maxová, nyní v rámci občanského sdružení DMO Pobyty.

Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola

06.03.2007 7:16

Příspěvková organizace fungující již od roku 1913, která poskytuje školské a sociální služby mladým lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí povolání. Nachází se na pražském Vyšehradě. Důraz klade na vhodné vzdělávání, komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitaci. Cílem je co nejlepší integrace absolventů do běžného života a přirozeného sociální prostředí. Součástí organizace jsou mateřská škola, základní škola, střední školy, zdravotně rehabilitační pracoviště, domov mládeže, speciálně pedagogické centrum, rekreační zařízení Buková a další úseky.

Domov pro mne

08.03.2007 19:41

Brněnské občanské sdružení Domov pro mne je zaměřeno na pomoc lidem se zdravotním postižením. Od ledna 2012 sjednotilo projekty Odlehčovací služby a Osobní asistence pod společný projekt s názvem Osobní asistence. Organizuje také různé aktivity týkající se využití volného času.