Organizace

FOSA

25.02.2007 19:03

Obecně prospěšná společnost FOSA vznikla 1.1.2011 sloužením občanských sdružení Podpora samostatnosti OSA a Formika. Nabízí služby sociální rehabilitace Podporované zaměstnávání Formika a Podpora samostatnosti OSA, službu osobní asistence a dobrovolnický program, pořádá také vzdělávací kurzy.

Ruka pro život

13.05.2010 11:56
Občanské sdružení poskytuje přímou praktickou péči a službu občanům s mentálním a kombinovaným postižením a podporu jejich rodinám a blízkým. Vedle provozování dvou denních stacionářů v Praze a dalších v Litomyšli a Brně zároveň soustavně usiluje i o celkovou osvětu v místě i v celé společnosti tak, aby se přijímání postižených občanů, přístup a celková péče o ně dostaly na úroveň, která je běžná v ekonomicky a sociálně nejrozvinutějších zemích vyspělého světa.

Spolurádi

12.12.2013 21:43

Spolurádi o.s. je neziskovka zaměřená na společné cestování lidí s mentálním postižením a bez postižení. Lidé s postižením získávají díky výletům se Spolurádi nové zkušenosti, rozvíjejí své sociální dovednosti a především si užívají volný čas mezi „zdravými“ přáteli. Ti mohou zase na oplátku prožít nevšední zážitky a spatřit svět očima lidí s hendikepem. Toto propojení přináší velké obohacení a radost oběma skupinám.

Jurta

12.06.2014 14:46

Občanské sdružení Jurta je nezisková humanitární organizace působící v oblasti pomoci mladým lidem s mentálním postižením. Cílem sdružení je nabízet těmto lidem pracovní a sociální rehabilitaci, poskytovat jim příležitost k sebeuplatnění a nalezení smysluplnosti vlastního života a podporovat jejich vzájemné vztahy s širší veřejností založené na pochopení a respektu. Projekty sdružení jsou pracovní trénink, chráněné dílny, vzdělávání, Akce Cihla, samostatné bydlení a lesní klub Jurta.

Portus Praha

12.06.2014 14:48

Občanské sdružení PORTUS PRAHA je nestátní nezisková organizace. Cílem sdružení je vytváření plnohodnotného životního prostoru pro lidi s mentálním či jiným handicapem. Sdružení chce napomáhat k tomu, aby lidé s handicapem nebyli vyčleňováni ze společnosti, nýbrž mohli žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. K jeho projektům patří chráněná dílna na výrobu nakládaných hermelínů, chráněné bydlení, benefiční sbírka na podporu lidí s mentálním postižením Akce Cihla, benefiční aukce výtvarných děl, průběžná kampaň za práva lidí s mentálním postižením.

V růžovém sadu

12.06.2014 14:53

Občanské sdružení V růžovém sadu jde při zaměstnávání lidí s mentálním postižením netradiční cestou. Jde o úpravu tradičních technologií a tvorbu nových, které vedou ke vzniku originálních výrobků. Tato cesta dává lidem s handicapem možnost vytvořit a přinést společnosti něco nového, zvláštního, co je ovlivněno jejich vnímáním a zpracováním skutečnosti a umožní zaměstnání osobám, které by se ve standardní chráněné dílně neuplatnily.

Dětské integrační centrum

12.06.2014 14:54

DIC v Praze 4 poskytuje komplexní, tj. výchovně - vzdělávací, léčebnou a sociální péči a služby dětem se zdravotními problémy, které jsou zařazeny ve věkově smíšených třídách společně s dětmi zdravými. Jeho součástí je speciální mateřská škola, speciální pedagogické centrum a nestátní zdratovnické zařízení s obory pediatrie a rehabilitace. Stránky informují též o činnosti Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených SAO, které má sídlo v areálu SMŠ.

Máme otevřeno?

12.06.2014 14:56

Občanské sdružení Máme otevřeno? podporuje lidi se speciálními potřebami (převážně s mentálním postižením a autismem) v obhajobě jejich práv, uplatnění na trhu práce a volnočasových aktivitách. Usiluje o rozvoj dobrovolnictví a různými aktivitami oslovuje společnost tak, aby co nejvíce z nás „mělo otevřeno“.

Inventura

12.06.2014 14:58

Občanské sdružení Inventura vzniklo v listopadu 2005 s cílem pozměňovat představy veřejnosti o životech lidí s mentálním hendikepem a integrovat tyto lidi do společnosti skrze podporu a zviditelňování jejich umělecké činnosti. Podporuje umělecké aktivity lidí s mentálním a kombinovaným hendikepem, spolupracuje s organizacemi i jednotlivci v zahraničí a představuje zajímavé tvůrčí projekty české veřejnosti během významných kulturních akcí s mezinárodní účastí.

Adresář sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

04.09.2008 10:39
Adresář obsahuje údaje téměř sto čtyřiceti organizací, které se zaměřují na služby lidem s mentálním postižením, jak dospělým, včetně seniorů, tak i dětem, a to v Praze. Jsou v něm zastoupeny služby pro osoby s autismem, epilepsií, dětskou mozkovou obrnou, ale například i pro uživatele s roztroušenou sklerózou.

Sdružení pro integraci mentálně postižených

10.10.2007 21:18
Pražské Sdružení pro integraci mentálně postižených (SIMP, o.s.) pomáhá při uplatnění na trhu práce několika cílovým skupinám, zejména lidem s mentálním handicapem, kterým nabízí komplexní systém podpory pro úspěšný vstup do zaměstnání. Umožňuje jim zařazení do Střediska pracovních dovedností, které má za cíl rozvíjení samostatnosti a pracovních návyků, a tam, kde je to možné, pomáhá při nalezení odpovídajícího místa na pracovním trhu. Dále nabízí opatrovníkům lidí s postižením a rodičům po rodičovské dovolené kurzy souhrnných dovedností (výuka práce na PC, sociální a pracovní právo, orientace v ESF, motivační modul), osobní asistenci pro osoby s postižením a hlídání dětí v průběhu kurzu.

Klub Strom

25.02.2007 19:06
Posláním Klubu rodičů a přátel postižených dětí v Praze 6 je napomáhat realizaci práva na vzdělání a výchovu dětí s postižením a vytvářet podmínky pro integraci těchto dětí do společnosti. Veškerá činnost Stromu je úzce spojena s potřebami a aktivitami Přípravného stupně Pomocné školy Rooseveltova v Praze 6, při kterém Klub pracuje. Školu navštěvují děti s autismem, mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice

25.02.2007 19:07
Společnost nabízí služby pro osoby s mentálním a kombinovaných postižením a pomoc rodině. Celostátní nezisková organizace působí na národní, regionální a lokální úrovni. V současné době má více než 8000 členů. Provozuje v ČR řadu speciálních zařízení, převážně vzdělávacích s denním či týdenním režimem a s ubytováním, dále chráněné bydlení, chráněné dílny, podporované zaměstnání.

Pohoda

25.02.2007 19:48

Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením se zaměřuje na osoby s mentálním, kombinovaných handicapem od 18 let. Nabízí chráněné bydlení, podporované bydlení, krizovou péči, respitní péči, pracovně rehabilitační programy, denní centrum, vzdělávací kurzy, komplexní pomoc rodinám - asistenci, osobní asistenci, poradenství.

APLA - asociace pomáhající lidem s autismem

25.02.2007 19:50

APLA ČR sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které uplatňují postupy a metody při práci s osobami s poruchou autistického spektra uznávané odbornou veřejností a ve své činnosti se ubírají směrem hlavního (mainstreamového) terapeutického proudu a nikoliv alternativních metod. 

Asistence

25.02.2007 20:01
Občanské sdružení Asistence poskytuje osobám s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let na území Prahy službu osobní asistence. Jde o pomoc při zvládání základních životních a běžných úkonů, které by člověk dělal sám nebýt zdravotního postižení. Součástí služby může být také například pomoc při výběru a vhodném využití kompenzačních pomůcek, pomoc se získáváním finančních prostředků na hrazení osobních asistencí v případě nedostatku, nebo pomoc se zvládnutím vlastního organizování svých asistencí.

Rytmus

25.02.2007 20:04
Sdružení se zaměřuje na děti a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí žít, vzdělávat se a pracovat mezi svými vrstevníky v běžném prostředí. Rytmus poskytuje tří typy sociálních služeb: sociální rehabilitaci metodou podporovaného zaměstnávání a tranzitního programu, osobní asistenci a službu podpora samostatného bydlení.

Sdružení na pomoc dětem s handicapy - Komunitní centrum Motýlek

03.05.2007 20:52
Centrum denních služeb v KC Motýlek podporuje děti s mentálním, tělesným postižením nebo kombinovaným postižením od 2 do 18 let z Prahy a okolí, které vyrůstají v domácím prostředí. V Motýlku děti rozvíjejí své zájmy, dovednosti i soběstačnost a mohou trávit čas mezi ostatními dětmi. Centrum nabízí individuální a skupinové aktivity: muzikoterapii, logopedii, školičku, dopolední herny s programem pro předškolní děti, odpolední dětské kluby (výtvarný, sportovní), canisterapii, rekondiční pobyty, individuální práci podle potřeb dítěte, plavání, cvičení a keramiku. Pro rodiče organizuje svépomocný klub rodičů a poradenství, celým rodinám jsou určeny letní a zimní rekondiční pobyty. Vizí Motýlku je, aby děti se zdravotním postižením mohly vyrůstat ve své rodině a v dospělosti žily samostatně, nebo potřebovaly co možná nejmenší podporu svého okolí. V případě potřeby si lze domluvit osobní schůzku na e-mailu motylek@motylek.org,  nebo na tel. č. 775 964 765.

SPOLU Olomouc, z.s.

30.11.2016 16:42

Posláním a cílem spolku je podporovat a naplňovat práva, potřeby a zájmy občanů se zdravotním, primárně s mentálním postižením a jejich inkluzi ve společnosti. Jednou z hlavních činností spolku je poskytování sociálních služeb Osobní asistence, Aktivizační a rozvojové programy a Sociální rehabilitace (program Podporované zaměstnávání a program Tranzit - pomoc při přechodu ze školy do práce) potřebným lidem z Olomouce a nejbližšího okolí. Pravidelně, vždy v červnu realizujeme v Olomouci pro lidi se zdravotním postižením i bez víkendový festival tvořivosti a fantazie Fimfárum. Každoročně připravujeme též další aktivity pro zlepšení života lidí s mentálním postižením a pečujících osob (zájmové tvořivé programy v rámci spolupráce se studenty olomouckých středních a vysokých škol, cyklus Setkávání, vícedenní ozdravné výjezdy, společenská setkání, poskytujeme praxe studentům speciální pedagogiky, ...).