Organizace

Klub přátel červenobílé hole

22.04.2007 14:28

Klub je aktivní v Brně, Liberci, Ostravě a Praze. Nabízí služby jako doprovod a objednání u foniatrů, tlumočení do znakového jazyka (v Praze a Ostravě), předčítání, osobní přátelskou návštěvu, právní poradnu ze sociální oblasti, poradenství ohledně kompenzačních pomůcek. Na svých stránkách informuje o svých aktivitách, o problematice hluchoslepoty a archivuje zde také interní občasník Paprsek ze tmy (ve formátu doc a pdf). Dává o sobě vědět také na facebooku.

Záblesk

22.04.2007 17:13

ZÁBLESK je občanské sdružení založené z iniciativy rodičů dětí s hluchoslepotou v září 2001. Jeho cílem je zkvalitňovat péči o děti s kombinovaným postižením zraku a sluchu, prosazování práv a potřeb takto postižených dětí a zabezpečení důstojných životních podmínek v dospělém věku. Dalším cílem je maximální integrace dětí s hluchoslepotou do společnosti, organizace výchovně vzdělávacích akcí, programu a aktivit pro tyto děti a jejich rodiny. Snahou sdružení je vytvořit chráněné bydlení rodinného typu s asistencí pro 6 - 10 klientů.

VIA Sdružení hluchoslepých

22.04.2007 17:20

Občanské sdružení VIA bylo založeno v roce 1999. Je svépomocnou iniciativou angažovaných hluchoslepých občanů, kteří hledají, prošlapávají a ukazují cesty, jak řešit problémy způsobované hluchoslepotou. Sdružení pořádá svépomocné pobytové rehabilitační kursy a setkávání. Vyvíjí poradenskou, osvětovou a informační činnost upozorňující na problematiku hluchoslepoty. Podporuje svépomocné aktivity, seberealizaci, emancipaci a rozvíjení identity hluchoslepých lidí. Prosazuje legislativní a organizační opatření ke zlepšení podmínek života hluchoslepých lidí. Prosazuje mezinárodní styky hluchoslepých lidí a mezinárodní spolupráci na poli hluchoslepoty.O své činnosti informuje na webových stránkách sdružení Okamžik.

Tyfloservis

22.04.2007 19:19

Služby obecně prospěšné společnosti Tyfloservis jsou určeny všem lidem starším patnácti let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. K dispozici jsou informace, pomůcky a systematický nácvik dovedností, které pomohou zvýšit samostatnost v každodenních činnostech. Mnohé z nich mohou využívat také hluchoslepí občané. Tyfloservis má střediska ve 13 krajských městech.

Okamžik

22.04.2007 19:23

Pražské občanské sdružení Okamžik poskytuje služby lidem se zrakovým postižením. Zajišťuje mj. osobní asistenci a průvodcovskou službu pro nevidomé, provozuje poradnu pro otázky samostatného života nevidomých. Zabývá se i problematikou hluchoslepých osob.

LORM - společnost pro hluchoslepé

19.06.2014 21:03

Občanské sdrdužení LORM sdružuje hluchoslepé osoby, jejich rodiny a ostatní příznivce, kteří se zajímají o problematiku hluchoslepých. Poskytuje pomoc a služby hluchoslepým všech věkových skupin i ostatním lidem, kteří jsou s hluchoslepými v kontaktu nebo se zajímají o tuto problematiku. Má poradenská centra v Praze, Liberci, Hradci Králové, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě.Vydává čtyřikrát ročně bulletin Doteky ve zvetšeném černostisku, v Braillově písmu, jako zvukovou nahrávku na kazetách a v elektronické podobě na svých webových stránkách. Zde také pravidelně informuje o akcích pořádaných pro hluchoslepé, zveřejňuje výsledky soutěží a vede fotogalerii