Život s hluchoslepotou

Dokumenty k životu s hluchoslepotou

24.04.2007 1:28

Na stránkách občanského sdružení hluchoslepých VIA jsou shrnuty dokumenty týkající se života s hluchoslepotou, bydlení a sociálních služeb, osobní asistence, práv, společníků a tlumočníků hluchoslepých, zákonů a vyhlášek.

Hluchoslepá dívka: Život v tichu a tmě

25.11.2012 12:53

Sedmiletá Eliška žije se svými rodiči v domě na kraji středočeské Unhoště. Jen Paci, paci se učila rok a půl. Její příběh zveřejnil server Aktuálně.cz i s ukázkou z knihy, který o této hluchoslepé holčičce její maminka.

Život s hluchoslepotou

25.11.2012 19:04

Videoreportáž z konference o životě s hluchoslepotou na AVC UP v Olomouci ve dnech v dubnu 2009.

Pestrý svět malých dětí s hluchoslepotou

25.11.2012 19:11

Bakalářská práce Elišky Vondráčkové pojednává o problematice života malého dítěte se sluchovým i zrakovým postižením zároveň. Snaží se přiblížit svět a život těchto dětí nikoli jako šedý a chudý, ale jako pestrý i bohatý. Zaměřuje se na děti s úplnou ztrátou zraku a sluchu před zavedením případného kochleárního implantátu, tedy asi do pěti let věku. Nastiňuje smyslový vývoj u malých dětí obecně, popisuje vývoj dítěte s duálním postižením (nevidomého a neslyšícího) po stránce smyslové (vývoj hmatu, čichu a chuti) a psychické. Práce obsahuje způsoby pomoci rozvíjení vnímání světa, sebevědomí a pocitu jistoty a bezpečí v sociálních vztazích a návrh konkrétních postupů práce s dítětem s hluchoslepotou.

Možnosti profesního uplatnění u osob s hluchoslepotou

25.11.2012 19:13

Bakalářská práce Mgr. Jany Knoflíčkové se zabývá profesním uplatněním osob s hluchoslepotou. Vymezuje problematiku hluchoslepoty, jeho etiologii, klasifikaci osob s tímto duálním postižením zraku a sluchu a způsoby jejich komunikace. Ukazuje možnosti základního vzdělání a přípravu žáků na volbu povolání. Také poukazuje na problematiku zaměstnávání osob s hluchoslepotou.

Život dospělých osob s hluchoslepotou v prostředí Ústavu sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích

25.11.2012 19:16

Bakalářská práce Jany Šimonové se zabývá životem dospělých osob s hluchoslepotou. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickým poznatkům o hluchoslepotě. Poslední kapitola obsahuje výsledky kvalitativního šetření, které se zaměřilo na důvod pobytu respondentů, způsob komunikace, průběh dne a celkového života a pobytu v ústavu.