Rehabilitace

Co je to rehabilitace? Ve slovníku cizích slov najdeme toto vysvětlení: z medicínského hlediska to je léčebná metoda směřující k opětnému nabytí schopností ztracených nemocí nebo úrazem; je to tzv. návratná péče. Co tedy obnáší rehabilitace zrakově postižených osob? Jedná se o komplex služeb, které zrakově postiženému alespoň částečně vracejí schopnosti, které pozbyl ztrátou zraku nebo jeho vážným poškozením. Mezi ty nejzákladnější schopnosti, které by měl zrakově postižený získat, jsou:
- čtení a psaní sebeobsluha v domácnosti, včetně vaření a přípravy jídel
- samostatný pohyb a orientace v domácím i venkovním prostředí
Rozlišujeme pojem sociální rehabilitace a pracovní rehabilitace. Sociální rehabilitací se rozumí návrat do společnosti a do aktivního života. Pracovní rehanbilitací se rozumí návrat do pracovního procesu. Mezi významné kurzy sociální a pracovní rehabilitace patří:
- nácvik jednotlivých dovedností vedoucích k samostatnosti a soběstačnosti
- nácvik práce s pomůckami.

Tyfloservis, o.p.s.

28.12.2006 20:29

Tyfloservis poskytuje mnoho služeb základní sociální rehabilitace:

 - prostorová orientace a samostatný pohyb (nácvik chůze s bílou holí, bez pomůcek, s průvodcem, výběr vhodných tras)
 - sebeobsluha (nácvik vaření, péče o oděvy, osobní hygienu, péče o děti a domácnost atd.)
 - čtení a psaní Braillova bodového písma (včetně psaní na tabulce)
 - nácvik vlastnoručního podpisu
 - nácvik psaní na kancelářském psacím stroji a klávesnici počítače
 - tyflografika (nácvik samostatného zhotovování reliéfních vyobrazení a rozvoj schopností tato vyobrazení vnímat)
 - rehabilitace zraku (užívání zraku v maximální možné míře)

 - nácvik sociálních dovedností (chování v různých společenských situacích a způsob kontaktu s lidmi v dopravě, v obchodech apod.)
Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem ve věku patnácti a více let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. K dispozici jsou informace, pomůcky a systematický nácvik dovedností, které pomohou zvýšit samostatnost v každodenních činnostech.
Tyfloservis má 12 regionálních pracovišť v krajských městech a nejčastěji užívanou formou jejich práce je terénní forma. V poradních dnech (čtvrtek 13 - 18 hod.) je možné kromě přihlášení se do kurzů základní sociální rehabilitace získat odborné poradenství v oblasti veškerých pomůcek, s výjimkou pomůcek na bázi PC.

 

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, o.p.s.

28.12.2006 20:31

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., je jediné svého druhu v České republice. Umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat intenzivní kurzy v programu sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen a pracovní rehabilitace, na které navazuje rekvalifikace s následným pracovním uplatněním.

Krajská střediska sociálních služeb TyfloCentra

28.12.2006 20:33

Do sociální a pracovní rehabilitace rozhodně patří nácvik práce s kompenzačními pomůckami, které napomáhají nějaké dovednosti a usnadňují ji. Zatímco s jednoduchými pomůckami je zácvik relativně jednoduchý a je součástí rehabilitačního kurzu, existuje mezi kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené kategorie pomůcek, jejichž obsluha není zrovna jednoduchá a vyžaduje odborníky ze zcela jiné profese než sociální či zdravotní. Jedná se o počítače se speciální výbavou, které umožní uživatelům číst a psát, pořizovat, uchovávat, vyhledávat informace. Mimo jiné sociální služby se touto činností zabývají krajská střediska sociálních služeb TyfloCentra. Metodickým vedením je pověřen Tyflokabinet - metodické centrum tyflopomůcek SONS.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně – Chrlicích

07.11.2012 11:15

Posláním programu ,,Příprava na samostatné bydlení“ je umožnit uživatelům pobytové služby ÚSP pro ZP v Brně - Chrlicích zkušební samostatné bydlení v budově ústavu. Příprava uživatelů na samostatné bydlení je založena na podpoře znovuzískání a upevnění nejvyšší možné výkonnosti, funkční schopnosti a soběstačnosti uživatelů formou ucelené rehabilitace.

Institut rehabilitace zrakově postižených při Fakultě humanitních studií UK

11.06.2014 7:41
Institut zahájil svou činnost dne 1.10.1994 na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Od 1.5.2001 je součástí Fakulty humanitních studií UK. Na základě pověření MŠMT ČR proškoluje instruktory prostorové orientace zrakově postižených a následně kontroluje jejich činnost. Tím je zaručována stabilně vysoká profesionální úroveň jejich práce. Kromě výuky prostorové orientace poskytuje Institut i další služby:
- expertní posudky a poradenství
- vývoj modelů a plánků pro rozvoj správných prostorových představ zrakově postižených vývoj speciálních pomůcek pro nácvik prostorové orientace
- návrhy na odstraňování architektonických bariér pro zrakově postižené
- návrhy řešení informačních systémů pro zrakově postižené
- výuka instruktorů praktické výchovy zrakově postižených (dříve sebeobsluha)
- přímé služby a poradenství zrakově postiženým
03.10.2016 9:04

Kafira podporuje aktivní a samostatný život dětí od 7 let a dospělých se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, které toto postižení ovlivňuje při zvládání každodenních činností běžných ve společnosti. Řízenými nácviky a další činností rozvíjí jejich specifické schopnosti a dovednosti, které potřebují v běžném životě a podporují jejich soběstačnost a samostatnost, a udržení přirozených sociálních vazeb. Uživatelům od 15 let nabízí podporu potřebnou pro pracovní začlenění postavenou na principech podporovaného zaměstnávání.