Poskytovatelské organizace

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

31.01.2007 17:04
Profese tlumočníka znakového jazyka, etický kodex, aktuality, terminologie v oblasti překladu, publikační činnost, otázky a odpovědi, projekty, o tom všem informují stránky České komory tlumočníků znakového jazyka.

Centrum zprostředkování simultánního přepisu

25.07.2011 17:34
Centrum zprostředkování simultánního přepisu (CZSP) České unie neslyšících je poskytovatelem sociální služby tlumočení formou simultánního přepisu mluvené řeči. Je jedinou organizací v ČR, která tuto službu zajišťuje, a to pro uživatele na území celé ČR. Služba je určena osobám se sluchovým postižením, které nekomunikují pomocí znakového jazyka nebo preferují češtinu.

LORM - Společnost pro hluchoslepé

11.06.2014 16:13

LORM sdružuje hluchoslepé osoby, jejich rodiny a ostatní příznivce, kteří se zajímají o problematiku hluchoslepých. Na svých stránkách informuje o hluchoslepotě, o nabídce služeb, zveřejňuje bulletin Doteky. Nabízí rovněž výukový CD-ROM taktilního znakového jazyka.

Český klub nedoslýchavých HELP

11.06.2014 16:20

Stránky organizace, která nabízí komplexní služby pro sluchově postižené. Klub má svá poradenská střediska v Plzni, Brně, Hradci králové, Ostravě, Ústí nad Orlicí, Uherském Brodě a Pardubicích. Centrum organizace je v Plzni. Aktivní klub s poradenstvím je v Břeclavi. Odborné sociální poradenství včetně zprostředkování navazujících služeb zajišťuje HELP také v Rokycanech, Opavě a v Mariánských Lázních.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

11.06.2014 16:21

Největší organizace pracující mezi neslyšícími v ČR. Zajišťuje kompletní služby pro sluchově postižené osoby - sociální, legislativní, tlumočnické, kompenzační pomůcky aj.

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

11.06.2014 16:22
Federace poskytuje široké spektrum služeb prostřednictvím Informačního centra o hluchotě v Praze, Střediska rané péče Tamtam v Praze, Národního centra pro neslyšící v Berouně, Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené a Speciálního středního odborného učiliště pro sluchově postižené v Praze. Zajišťuje vydavatelskou činnost, poskytuje ubytování.

 

Pestrá společnost

11.06.2014 16:24

Pestrá společnost, o.p.s. se zabývá výcvikem asistenčních a vodících psů pro osoby se zrakovým, tělesným, sluchovým, kombinovaným či vícečetným postižením. Tyto služby jsou doplněny o následnou péči po celou dobu činné služby asistenčního psa a další aktivity pro žadatele i majitele asistenčních psů. Pestrá společnost nabízí kynologické služby, vzdělávací programy a semináře, prezentace, ukázky, canisterapii, zooterapii. Veškerá činnost je poskytována odborně proškoleným týmem, který se nadále vzdělává v oboru a zúčastňuje se pravidelně kurzů, seminářů, školení a konferencí pro kvalitní poskytování našich služeb.

27.04.2016 10:55

CSNN poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytuje jak ambulantně, tak terénně. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.

Ephata

10.09.2009 2:17
Občanské sdružení EPHATA (Efektivní Pomoc s Handicapem sluchovým, Také vy se otevřte jim!) je sdružení s celorepublikovou působností. Bylo založeno 30.3.2007. Ephata nabízí poradenství týkající se výchovy a péče při vývoji dítěte se sluchovým postižením a rovněž pořádá psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyty pro tyto děti a jejich rodiče.

Centrum denních služeb Pražského spolku neslyšících

28.05.2008 19:23
Centrum poskytuje služby pro sluchově postižené, převážně neslyšící -  kromě základního poradenství jsou to aktivizační, vzdělávací činnosti,  terapeutické nácviky s kompenzačními pomůckami a zejména tlumočnické služby pro neslyšící. Klienti se mohou stát členy Pražského spolku neslyšících nebo se jen zúčastňovat zájmových, kulturních či sportovních aktivit.

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

31.01.2007 17:07

Centrum zřízené Asociací organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel přijímá objednávky prostřednictvím komunikačních prostředků dostupných neslyšícím klientům, tedy faxu, e-mailu, webu, sms. Dále také prostřednictvím běžného telefonu pro klienty slyšící. V současné době má v databázi 40 tlumočníků, služby může zajistit pro klienty z celé republiky.

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

13.02.2007 21:24
Federace poskytuje široké spektrum služeb prostřednictvím Informačního centra o hluchotě v Praze, Střediska rané péče Tamtam v Praze, Národního centra pro neslyšící v Berouně, Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené a Speciálního středního odborného učiliště pro sluchově postižené v Praze. Zajišťuje vydavatelskou činnost, poskytuje ubytování.

Pomocné tlapky

13.02.2007 21:27
Organizace Pomocné tlapky zajišťuje výcvik vodících psů pro nevidomé a signálních psů pro sluchově postižené.

Centrum kochleárních implantací u dětí

16.02.2007 18:22
Stránky jediného pracoviště v ČR, které se zabývá problematikou kochleárních implantací u dětí a mladistvých do 18 let. Popisují kochleární implantát, výběr kandidátů, operaci, programování a rehabilitaci, dosavadní výsledky kochleární implantace.

Centrum služeb pro sluchově postižené v Ústí nad Labem

16.02.2007 18:23

Stránky informují o činnosti sdružení, poskytuje které osobám se sluchovým postižením odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, výuku znakového jazyka, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a další služby. Většina služeb je v Ústí n/L. poskytována bezplatně.

Pevnost - České centrum znakového jazyka

16.02.2007 18:29
Centrum organizuje kurzy znakového jazyka pro rodiče, firmy, studenty, konverzační hodiny ve formě besed s neslyšícími, seznamuje slyšící s jazykem a kulturou Neslyšících.

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK)

16.02.2007 18:30
Sdružení nabízí řešení pro klienty, kteří se nemohou dorozumívat mluvenou řečí, ať už z jakýchkoli důvodů. Používá k tomu prostředky augmentativní a alternativní komunikace - cílené pohledy očí, gesta, manuální znaky (např. jazykový program Makaton), předměty, fotografie, obrázky, symboly (Makaton, Bliss, PCS aj.), piktogramy, písmena a psaná slova, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým výstupem a počítače.

Labyrint Brno

16.02.2007 18:33
Sdružení pro integrovanou výchovu vytváří programy na podporu rozvoje komunikačních dovedností mezi slyšícími a neslyšícími dětmi, realizuje mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí i vzdělávání dospělých a usiluje o zvýšení informovanosti o problematice sluchového postižení na veřejnosti i ve specifických cílových skupinách dětí, mládeže a pracovníků veřejné správy.
27.04.2016 11:01

Obecně prospěšná společnost Tichý svět (dříve APPN – Agentura pro neslyšící) poskytujeme služby sociální rehabilitace (podporované zaměstnávání, krátkodobé profesní poradenství a intervenci, tranzitní program pro žáky a absolventy škol), odborné sociální poradenství (poradenství online, sociální poradenství, telefonické zprostředkování a právní poradenství), tlumočnické služby (online tlumočnická služba nonstop).