O sluchových vadách

Sluch je jedním z našich hlavních smyslů. Diagnostika hloubky jeho poškození využívá zejména audiometrii. Výsledek příslušného měření se zachycuje audiogramem a podle průměrné ztráty sluchu se určuje zařazení do klasifikace sluchového poškození. Zvláštní formou sluchového poškození jsou šelesty.. Někdy je vada sluchu doprovázena vadou zraku, hluchoslepotou.

Knihy o sluchových vadách pro pacienty a laickou veřejnost

30.01.2007 20:49

Seznam knih zaobírajících se sluchovými vadami a s tím souvisejícími tématy. Knihy uvedené v seznamu si mohou zájemci vypůjčit osobně v Národní lékařské knihovně (Sokolská 54, Praha 2, tel. 296 335 911, e-mail nml@nlk.cz), anebo prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby v kterékoli veřejné knihovně.

Vady a poruchy sluchu

17.10.2012 0:26

Přehled a popis jednotlivých sluchových vad na webu logopedonline.cz obsahující rozdělení vad dle stupně postižení, místa postižen a doby vzniku.

Korekce sluchových vad

17.10.2012 0:23

Článek převzatý z knihy „Trápí nás nedoslýchavost“ zabývající se léčbou a korekcí sluchových vad.

Zráta sluchu

17.07.2007 9:45
Daria Škvorcová, studentka 3.ročníku speciální pedagogiky pro výchovné pracovníky na PU PF v Olomouci popisuje ve svém příspěvku na webu Kochlear.cz nejčastější příčiny ztráty sluchu a zabývá se kochleárním implantátem jako jednou z možností řešení po ohluchnutí. Cituje také výsledky výzkumu týkajícího se péče o dospělé ohluchlé.

Tinnitus

30.01.2007 21:25

Souhrn stručných článků v časopise Gong o ušním šelestu z nejrůznějších aspektů.

Neslyšící

30.01.2007 21:24

Texty s tématikou neslyšících v sekci webu Ruce.cz.

Tinnitus (ušní šelesty)

30.01.2007 21:19

Tinnitem nazýváme sluchové vjemy, pro něž neexistuje zvukový zdroj v zevním prostředí. Vznikají ve sluchovém orgánu samém nebo v jeho okolí. Dělí se na subjektivní a objektivní. Je to porucha sluchového vnímání vznikající uvnitř sluchového systému nebo odrážející dysfunkci jiných systémů. Autorem tohoto doporučeného postupu pro praktické lékaře (projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3) je prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc.

Hluchoslepota

30.01.2007 21:14

Hluchoslepota je jedinečné postižení, které je způsobeno různorodými kombinacemi sluchového a zrakového poškození. Způsobuje potíže při komunikaci a sociální a funkční interakci a zabraňuje plnému a inklusivnímu (včleňovacímu) zapojení do společnosti. Sekce o hluchoslepotě na webu společnosti pro hluchoslepé LORM obsahuje nejdůležitější informace o této problematice.

Nedoslýchavost na webu Ticho.cz

30.01.2007 21:08

Výběr příspěvků na webu Ticho.cz týkajících se problematiky nedoslýchavosti. V nabídce Vyber téma je třeba zvolit Nedoslýchavost.

Nedoslýchavost

30.01.2007 21:04

Nedoslýchavost patří k nejčastějším onemocněním populace. Podle amerických statistik se každé tisící dítě narodí se sluchovou vadou, 3 ze 4000 dětí mezi 5 až 19 roky jsou hluché, jedno ze 200 dětí nedoslýchavé. Věk je významným rizikovým faktorem pro ztrátu sluchu. Sluchová ztráta narůstá se zvyšujícím se věkem, ve věkové kategorii 65 -74 let trpí poruchou sluchu 33 %, v kategorii 75 - 84 let 45 %. Nad 85 let trpí nedoslýchavostí 92 %. Autorem tohoto doporučeného postupu pro praktické lékaře (projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3) je prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., se spoluautory MUDr. Pavlem Smilkem, PhD., a MUDr. Jiřím Hložkem.

Hluchota

30.01.2007 20:54

Záznam pořadu České televize z cyklu Diagnóza.

itinnitus.cz

14.02.2016 17:27

Web byl založen v roce 2013 s cílem poskytnout komplexní informace o tinnitu na jednom místě, zvýšit obecné povědomí o této novodobé civilizační chorobě a zároveň vytvořit komunitu lidí se stejným problémem.