Bezbariérová architektura

Daniela Filipiová: Projektujeme bez bariér

28.01.2007 19:57

Publikace Daniely Filipiové Projektujeme bez bariér by měla sloužit projektantům a pracovníkům ve stavebnictví. Vydalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí v červenci 2002. Vzhledem k velkému zájmu o publikaci autorka nabízí na svých stránkách zájemcům, aby si ji stáhli v elektronické formě ve formátu PDF, popřípadě jim ji pošle bezplatně poštou na CD.

Bydlení bez bariér

18.08.2013 2:00

Příručka Bydlení bez bariér představuje sborník rad a nápadů, jak přistupovat k návrhům bezbariérových úprav místností bytu či rodinného domu. Je dobrým pomocníkem při vytváření vlastního bydlení pro osobu s omezením pohybu. Informace jsou doplněny o obrazový materiál a využitelné kompenzační pomůcky. Je zdarma k prohlédnutí či ke stažení přímo na informačním portále Ligy vozíčkářů.

Bezbariérové řešení staveb

13.10.2012 16:23

Metodika k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

TZB info - rubrika Handicap

28.01.2007 21:13

Rubrika Handicap v sekci Voda - kanalizace na webu TZB info obsahuje větší množství článků týkajících se bezbariérového vybavení zejména koupelen, euroklíče, cestování do práce na vozíku a další informace.

Volací systém pro invalidní osoby

28.01.2007 21:08

V ČR neexistuje jednotný předpis, jak mají být zabezpečeny nouzovým přivoláním pomoci prostory sociálních zařízení pro handicapované osoby. Pokud právě v těchto místnostech dojde k náhlé příhodě handicapované osoby nebo zhoršení jejího zdravotního stavu, je pro ni důležitá možnost přivolání pomoci kýmkoliv, kdo je momentálně vně těchto uzavřených prostor. Článek popisuje systém nouzového volání ENSTO.

Bezbariérové řešení zdravotně technických instalací

28.01.2007 21:03

Článek Ing. Ladislava Stracha, CSc., na webu tzbinfo.cz se zabývá požadavky na bezberiérová řešení u jednotlivých druhů staveb. Obsahuje rovněž praktické schématické nákresy jednotlivých řešení.

Než začnete provádět bezbariérové úpravy bytu

28.01.2007 20:55

Článek na webu vozíčkářů Ostrava rozebírá možnosti získání příspěvku na úpravu bytu, popisuje jaká povolení, stanoviska a vyjádření je třeba získat, zabývá se výběrem dodavatele a smlouvou o dílo.

Odstraňování architektonických, dopravních a komunikačních bariér

28.01.2007 20:41
Právní minimum na serveru Infoposel uvádí příslušné pasáže zákonů a vyhlášek týkajících se architektonických (zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, vyhláška č. 132/98 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona),   dopravních (vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhl. č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláška č. 173/1995 Sb.,  kterou se vydává dopravní řád drah, vyhláška č. 102/1995 Sb.,  o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích) a komunikačních bariér (zákon č. 155/98 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů).

Postup při úpravě bezbariérového bytu

28.01.2007 20:35
Základní předpisy, související předpisy, zákony, vyhlášky, informace o katalogu rehabilitačních pomůcek, číselník VZP - na portálu Alfabet.cz.

Zřízení bezbariérového okolí domu

28.01.2007 20:32

Vyhrazené parkoviště pro osobu se ZTP, ZTP/P, nájezd na chodník, úprava bezbariérového vstupu do domu, příspěvky sociálního úřadu - souhrn informací na portálu Alfabet.cz.

Články Daniely Filipiové

28.01.2007 20:05

Stránky senátorky Ing. arch. Daniely Filipiové obsahují šestidílný seriál Povídání o bydlení, který byl zveřejněn v časopise Vozíčkář, dále článek Největším problémem bývá vstup do domů z Novin Můžeš, článek Prostředí bez bariér: Po pěti letech nad vyhláškou 174/94 Sb. z časopisu Architekt, Bydlení lidí s handicapem z Rodinného lékaře, charakteristiku seriálu článků z časopisu Můj dům, odkazy na knihy Život bez bariér a Projektujeme bez bariér a další příspěvky.

Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením

24.06.2014 15:54

Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na přeměnu nevyhovujících ústavních služeb na pobytová zařízení pro seniory a postižené občany v komunitě. Vydalo proto novou příručku, která pomůže krajům, obcím a soukromým investorům vyjít vstříc zdravotně postiženým lidem a přitom dodržet platné zákony. Publikace pod názvem „Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením“ popisuje, co všechno mají mít stavby spojující bydlení a poskytování sociálních služeb.