Odstraňování architektonických, dopravních a komunikačních bariér

28.01.2007 20:41
Právní minimum na serveru Infoposel uvádí příslušné pasáže zákonů a vyhlášek týkajících se architektonických (zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, vyhláška č. 132/98 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona),   dopravních (vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhl. č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláška č. 173/1995 Sb.,  kterou se vydává dopravní řád drah, vyhláška č. 102/1995 Sb.,  o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích) a komunikačních bariér (zákon č. 155/98 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů).
Klíčová slova: