Střediska podpory zrakově postižených studentů VŠ

Komplexní podpora vysokoškolských studentů s handicapem - MU

05.02.2007 14:55

Pedagogická fakulta, zejména katedra speciální pedagogiky, je žádaným vysokoškolským pracovištěm pro přípravu budoucích pedagogických pracovníků a v současné době si ji často volí pro svou přípravu na povolání také studenti se zdravotním postižením. Většinu studentů se specifickými potřebami tvoří zejména studenti s zrakovým a se sluchovým postižením. Pro zajištění efektivního studia je nutné studentům vycházet vstříc jejich specifickým potřebám.

Augustin

05.02.2007 14:56

Středisko Augustin zajišťuje na Univerzitě Hradec Králové podporu uchazečům a studentům se​ specifickými potřebami v průběhu celého jejich studia se záměrem umožnit jim se v budoucnu snáze uplatnit na trhu práce. Jeho hlavním cílem  je co možná nejvíce zpřístupnit studium na vysoké škole zrakově, sluchově a tělesně postiženým, dále také osobám s poruchami učení, jedincům s narušenou komunikační schopností, s psychickou poruchou či chronickým somatickým onemocněním.

Laboratoř Carolina

05.02.2007 14:58

Centrum podpory studia zrakově postižených na Univerzitě Karlově poskytuje kurzy pro nevidomé a slabozraké. Lektory jsou většinou studenti MFF. Díky tomu je možné kvalitně pokrýt prakticky jakékoli požadavky klientů. Laboratoř i kurzy slouží přednostně studentům UK, ale jsou přístupné i všem zrakově postiženým. Podmínkou je pouze znalost psaní na stroji a Braillova písma. Žádné předběžné "počítačové znalosti" se nepředpokládají.

Teiresiás

05.02.2007 14:59

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky je celouniverzitním pracovištěm Masarykovy univerzity. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým. Ve struktuře univerzity je středisko zařazeno jako samostatné univerzitní pracoviště spolupracující se Studijním odborem a Akademickým psychodiagnostickým centrem Rektorátu MU, dále Poradenským centrem, Centrem jazykového vzdělávání a dalšími společnými pracovišti MU. Středisko je dále garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Centrum pomoci handicapovaným na Univerzitě Palackého

05.02.2007 15:01

Handicapovaným studentům Univerzity Palackého poskytuje Centrum vysoce odborný, kvalitní a komplexní poradenský, technický a terapeutický servis, vyvíjí spolupráci se studijními odděleními jednotlivých fakult, poskytuje poradenské služby pro vyučující a spolupracuje i se středními školami, na nichž studenti se zdravotním postižením studují. Kontakty s praktickými aspekty života handicapovaných, zprostředkovaných v rámci Centra, přispívají k udržování vysoké odborné úrovně vysokoškolských pedagogů studijního oboru Speciální pedagogika a dalších příbuzných oborů. Prioritou Centra je poradenská pomoc handicapovaným studentům Univerzity Palackého, popřípadě uchazečům o přijetí ke studiu.

Institut rehabilitace zrakově postižených při Fakultě humanitních studií UK

05.02.2007 15:04
Institut proškoluje instruktory prostorové orientace zrakově postižených a následně kontroluje jejich činnost. Své služby nabízí Institut i zrakově postiženým studentům VŠ. Na počátku (cca 1 měsíc před nástupem na vysokou školu) se student seznámí s umístěním a vnitřním členěním školy, koleje a menzy a zároveň probíhá nácvik základních tras mezi nimi. Po této úvodní přípravě následuje dlouhodobá doprovodná péče v rozsahu asi 16 až 20 hodin měsíčně, při které se operativně řeší vznikající potřeby studentů. Především se procvičují základní trasy, student se seznámí s dalšími zařízeními školy, s dopravním systémem v návaznosti na mimopražskou dopravu, s rozmístěním kulturních zařízení atd., podle individuálních potřeb jednotlivce.

Informačně poradenské centrum Univerzity Karlovy

05.02.2007 15:05
Stránky obsahují rozsáhlou sekci Informace pro studenty se speciálními potřebami, která se člení na Aktuality, Všeobecné informace, Publikace pro studenty se speciálními potřebami, Kancelář pro studenty se speciálními potřebami, Kontakty na fakultách, Speciální pracoviště na UK i mimo ni, Přístupnost budov UK, Asistenční služby, Literatura pro zrakově postižené, Možnosti ubytování a stravování, Mobility.

Komplexní podpora vysokoškolských studentů s handicapem - MU

23.06.2014 22:32

Pedagogická fakulta, zejména katedra speciální pedagogiky, je žádaným vysokoškolským pracovištěm pro přípravu budoucích pedagogických pracovníků a v současné době si ji často volí pro svou přípravu na povolání také studenti se zdravotním postižením. Většinu studentů se specifickými potřebami tvoří zejména studenti s zrakovým a se sluchovým postižením. Pro zajištění efektivního studia je nutné studentům vycházet vstříc jejich specifickým potřebám.