Speciální školy

Základní škola pro zrakově postižené v Praze 2

28.12.2006 20:47

Stránky školy, která zajišťuje kvalitní výuku a všestrannou péči zrakově postiženým žákům, žákům se specifickými poruchami učení, logopedickými problémy, případně žákům s kombinovaným postižením.

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči

18.11.2012 19:45

Již 20 let pečuje plzeňská škola o zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let. Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna, školní družina a klub, moderní internát, který poskytuje ubytování pro žáky ze vzdálenějších oblastí, a speciálně pedagogické centrum. Kromě výuky dle osnov škola vyučuje děti hru na hudební nástroj, braillské písmo, prostorovou orientaci.Ve svém volném čase se žáci mohou věnovat kromě běžných sportů i speciálním sportovním disciplínám pro zrakově postižené (goalball a show-down).

Speciální škola Svítání, o.p.s., Pardubice

28.12.2006 21:09

Stránky podrobně a přehledně informují o aktivitách Speciální školy Svítání i občanského sdružení Svítání - sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem.

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené

28.12.2006 21:08

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené nabízí studium v oborech hudba, zpěv a ladění klavíru. V oboru hudba se vyučuje hře na klavír, varhany, akordeon, kytaru, smyčcové a dechové nástroje. Významnou oblastí vhodného uplatnění absolventů je práce učitelů hudby. Aby v této profesi nalezli snadněji uplatnění, učí se každý student na dva hudební nástroje (případně jeden hudební nástroj v kombinaci se zpěvem) a kromě toho všichni navíc procházejí výukou hry na klavír. Studijní program zahrnuje kromě individuální nástrojové výuky i předměty všeobecně vzdělávací, hudebně teoretické a didaktické. Řada těchto předmětů se vyučuje v malých skupinách odvozených od povahy předmětu. V oboru ladění klavíru se kromě všeobecně vzdělávacích a hudebně teoretických předmětů vyučují odborné teoretické i odborné dílenské předměty. Studenti všech oborů mohou podle potřeby navštěvovat předměty speciální přípravy, např. bodový notopis, práci s kompenzační technikou, prostorovou orientaci a pódiový projev aj.

Škola Jaroslava Ježka - školy pro zrakově postižené

28.12.2006 21:06

Škola Jaroslava Ježka zajišťuje pro děti a mládež s postižením zraku všestrannou péči včetně výuky speciálních dovedností, jejichž zvládnutí zvýší samostatnost a soběstačnost zrakově postižených a tím výrazně usnadní jejich život ve složitých životních situacích. Zahrnuje v sobě mateřskou školu, základní školu, zvláštní školu, praktickou školu, školní družinu, školní jídelnu a speciálně pedagogické centrum.

Základní škola prof. V. Vejdovského pro zrakově postižené

11.06.2014 11:09

Speciální mateřská a základní škola s přidruženým Speciálně pedagogickým centrem. Původně sídlila v Litovli, od roku 2012 se přestěhovala do nové budovy v Olomouci. Součástí areálu je budova základní a mateřské školy, jídelna, internát, tělocvična, cvičná trasa pro výuku prostorové orientace a venkovní víceúčelové hřiště, které bylo vybudováno s velkým finančním přispěním nadace prof. Vejdovského. V hlavní budově je umístěno také Speciální pedagogické centrum. V budově školy je celkem 14 kmenových učeben, dvě učebny výpočetní techniky, jazyková učebna, učebna přírodních věd, pracovní výchovy, výtvarné výchovy s keramickou dílnou, cvičná kuchyňka, učebna hudební výchovy. Dále se v budově nachází knihovna se studovnou, odborné kabinety, dvě herny na show-down, družina, čtyři respiria a velký audio sál