Organizace

SPOLU Olomouc, z.s.

30.11.2016 16:42

Posláním a cílem spolku je podporovat a naplňovat práva, potřeby a zájmy občanů se zdravotním, primárně s mentálním postižením a jejich inkluzi ve společnosti. Jednou z hlavních činností spolku je poskytování sociálních služeb Osobní asistence, Aktivizační a rozvojové programy a Sociální rehabilitace (program Podporované zaměstnávání a program Tranzit - pomoc při přechodu ze školy do práce) potřebným lidem z Olomouce a nejbližšího okolí. Pravidelně, vždy v červnu realizujeme v Olomouci pro lidi se zdravotním postižením i bez víkendový festival tvořivosti a fantazie Fimfárum. Každoročně připravujeme též další aktivity pro zlepšení života lidí s mentálním postižením a pečujících osob (zájmové tvořivé programy v rámci spolupráce se studenty olomouckých středních a vysokých škol, cyklus Setkávání, vícedenní ozdravné výjezdy, společenská setkání, poskytujeme praxe studentům speciální pedagogiky, ...).

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí

25.07.2011 20:26
Humanitární organizace, která od roku 1990 pomáhá ve spolupráci s dětskými diabetology všem dětem a jejich rodinám učit se žít s cukrovkou. Nabízí mj. výukový program pro malé děti s diabetem, poradna a diskusní fórum, dále jsou zde některé odkazy na weby zabývající se diabetem a adresář Diaklubů a regionálních sdružení.

Česká diabetologická společnost ČLS JEP

25.07.2011 20:24
Společnost, podporující rozvoj výzkumu v oblasti diabetologie, sdružující lékaře a odborníky. Organizátor největšího kongresu věnovaného diabetologii v ČR „Diabetologické dny v Luhačovicích“. Na jejích stránkách je rovněž přehled diabetologických center v ČR a doporučených postupů. Je zde zavedena i možnost odesílat odkazy do emailové schránky, aktuálně je uveden Dopis ministru zdravotnictví ohledně Úhradové vyhlášky na rok 2013.

Diabetická asociace ČR

25.07.2011 20:22

Sdružení největších českých organizací zabývajících se diabetem. Cílem sdružení je sjednotit přístup ke zlepšení péče o pacienty pomocí legislativních změn, dodržováním standardů léčby a dostatečné informovanosti pacientů a odborné veřejnosti.

Ruka pro život

13.05.2010 11:56
Občanské sdružení poskytuje přímou praktickou péči a službu občanům s mentálním a kombinovaným postižením a podporu jejich rodinám a blízkým. Vedle provozování dvou denních stacionářů v Praze a dalších v Litomyšli a Brně zároveň soustavně usiluje i o celkovou osvětu v místě i v celé společnosti tak, aby se přijímání postižených občanů, přístup a celková péče o ně dostaly na úroveň, která je běžná v ekonomicky a sociálně nejrozvinutějších zemích vyspělého světa.

Inventura

21.11.2009 20:42
Občanské sdružení Inventura vzniklo v listopadu 2005 s cílem pozměňovat představy veřejnosti o životech lidí s mentálním hendikepem a integrovat tyto lidi do společnosti skrze podporu a zviditelňování jejich umělecké činnosti. Podporuje umělecké aktivity lidí s mentálním a kombinovaným hendikepem, spolupracuje s organizacemi i jednotlivci v zahraničí a představuje zajímavé tvůrčí projekty české veřejnosti během významných kulturních akcí s mezinárodní účastí.

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě

30.11.2008 13:38
Stránky této společnosti obsahují informace o Huntingtonově chorobě, půjčovně pomůcek,  poradnu, příběhy postižených, články z tisku, zpravodaj Archa a dalších aktivitách společnosti.

Adresář sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

04.09.2008 10:39
Adresář obsahuje údaje téměř sto čtyřiceti organizací, které se zaměřují na služby lidem s mentálním postižením, jak dospělým, včetně seniorů, tak i dětem, a to v Praze. Jsou v něm zastoupeny služby pro osoby s autismem, epilepsií, dětskou mozkovou obrnou, ale například i pro uživatele s roztroušenou sklerózou.

Občanské sdružení Logo

13.08.2008 1:38
Sdružení si klade za cíl pomáhat v těžkých životních situacích způsobených poruchami řeči, sluchu a hlasu dětem i dospělým. Stránky informují o jeho aktivitách a projektech, přibližují řadu logopedických pomůcek a v poradenské sekci nabízejí možnost zadat dotaz k zodpovězení. Logo poskytuje sociální služby raná péče, sociální rehabilitace, sociální poradenství, práce v terénu a provozuje centrum denních služeb.

Klub balbutiků

13.08.2008 1:35
Klub sdružuje osoby s poruchou plynulosti řeči a také logopedy, kteří se problematice koktavosti věnují.

Občanské sdružení Záře

13.08.2008 1:26
Sdružení osob s poruchami hybnosti a komunikace se zaměřuje na komplexní rehabilitaci osob s poruchami hybnosti a komunikace s různou etiologií těchto poruch. Pořádá rekondiční pobyty, organizuje klubovou činnost.

Svaz diabetiků ČR

25.07.2011 20:31
Humanitární občanské sdružení, které hájí zájmy a pomáhá řešit problémy všech diabetiků v České republice. Na svých stránkách má také online poradnu.

Asociace Parkinson - Help

10.05.2012 19:05

Stránky občanského sdružení Asociace Parkinson - Help nabízejí informace o Parkinsonově chorobě, možnostech léčby, odkazy a užitečné adresy, prostor pro sdílení zkušeností s nemocí, aktuální užitečné informace, poradnu.

Spolurádi

12.12.2013 21:43

Spolurádi o.s. je neziskovka zaměřená na společné cestování lidí s mentálním postižením a bez postižení. Lidé s postižením získávají díky výletům se Spolurádi nové zkušenosti, rozvíjejí své sociální dovednosti a především si užívají volný čas mezi „zdravými“ přáteli. Ti mohou zase na oplátku prožít nevšední zážitky a spatřit svět očima lidí s hendikepem. Toto propojení přináší velké obohacení a radost oběma skupinám.

Alzheimercentrum

14.08.2013 12:00

Skupina Alzheimercentrum je společnost, která na základě zájmu klientů o umístění rozšiřuje svoji nabídku poskytované péče o nová zařízení a vytváří síť, která postupně pokryje všechny oblasti jak v České republice, tak na Slovenské republice. Zařízení se specializují na péči o klienty s Alzhemierovou chorobou, psychické poruchy a jiné typy demencí a poruchy chování ve stáří, včetně nejtěžšího stupně onemocnění.

Proafázie

10.02.2013 22:05

Posláním brněnského občanského sdružení Proafázie je podpora osob s afázií, zkvalitnění jejich života, zejména po stránce komunikační a organizace pravidelných skupinových setkání osob s afázií a jejich blízkých. Neméně důležitým úkolem je také zlepšení informovanosti laické i odborné veřejnosti o problematice afázie, poradenská a publikační činnost.

Šedivka - 11. ZŠ Plzeň

07.02.2013 22:40

Plzeňská 11. Základní škola zajišťuje výuku rovněž v logopedických a dyslektických třídách.

Klub AA Homolka

14.11.2012 22:08

Klub byl založen při oddělení dětské alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce v roce 1998. Sdružuje rodiny, v nichž vyrůstají děti trpící alergií a astmatem. Aktivity Klubu jsou rozmanité, od získávání a šíření informací o problematice jednotlivých alergických onemocnění, k organizaci odborných besed pro rodiče, vydávání klubového časopisu Motýlek, do něhož přispívají samy děti, či zajišťování zábavných a naučných akcí pro dětské pacienty. Klub distribuuje časopis „Alergie, astma, bronchitida“ a svou činností přispívá ke zkvalitnění péče o dětské alergiky a astmatiky a jejich informovanosti. Nejoblíbenější akcí Klubu je každoroční léčebný třítýdenní pobyt alergických dětí u moře s odborným doprovodem, který je určen dětem školního věku s atopickým ekzémem, průduškovým astmatem, alergickou rýmou, poruchami imunity nebo opakovanou respirační infekcí.

Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků ČR

14.11.2012 22:04

SPAE je dobrovolným, neziskovým občanským sdružením. Je otevřena všem občanům, postiženým lupénkou, atopickým ekzémem a vitiligem. Dále pak všem, kteří mají o činnost SPAE zájem humánně nebo na základě své profese. Má kluby v Pardubicích, Liberci, Brně, Prostějově, Ostravě, Praze a Žďáru nad Sázavou

Česká společnost alergologie a klinické imunologie

14.11.2012 21:57

Stránky dobrovolného sdružení lékařů, vysokoškoláků-nelékařů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví, jejichž odborným zájmem je obor alergologie a klinická imunologie. ČSAKI je autonomní organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, působící na území České republiky a jejím sídlem je Praha.

Nadace Javorník

14.11.2012 21:54

Nadace Javorník byla založena v roce 1997 s cílem pomáhat dětem, ohroženým a postiženým vlivem nepříznivého životního prostředí a kromě individuální pomoci podporovat zejména zdravotnická zařízení, poskytující preventivní a zdravotní péči dětem postiženým chronickým onemocněním dýchacích cest, alergiemi, sníženou imunitou, obezitou, poruchami výživy a dalšími "civilizačními" nemocemi.

Místní skupina Českého červeného kříže Prosek

14.11.2012 21:48

Místní skupina ČČK Prosek je neziskovou organizací zabývající se pořádáním ozdravných klimatických pobytů pro děti s diagnózou asthma bronchiale, atopický ekzém či psoriáza. Tyto ozdravné pobyty se konají v doprovodu rodičů a jsou dotovány Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je otevřená pro všechny děti s chronickým onemocněním, zejména alergiky, astmatiky a ekzematiky. Zaměřuje svoji činnost především na pomoc rodinám chronicky nemocných dětí při řešení složitých životních situací, které jsou s léčením chronicky nemocných dětí spojeny.

Nadační fond Astma

14.11.2012 21:43

Nadační fond se zaměřuje mj. na finanční podporu a zajišťování klinického výzkumu průduškového astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci, dále publikační činnosti a prezentace výsledků výzkumu průduškového astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci.

Klub Afasie

13.08.2008 0:52
Klub Afasie podporuje osoby s afázií, napomáhá efektivnímu užívání řeči jako nástroje mezilidské komunikace, psychické adaptaci na handicap sociální reintegraci. Svými aktivitami se snaží zvyšovat kvalitu života osob s afázií. Popularizuje problematiku afázie mezi odbornou i laickou veřejností. Web obsahuje řadu užitečných informací, mj. základní rady pro komunikaci s afatikem.

Balbus

12.08.2008 11:51
Stránky občanského sdružení Balbus informují o činnosti dobrovolného sdružení členů na základě jejich společného zájmu o řečovou poruchu balbuties - koktavost.

Záblesk

22.04.2007 17:13

ZÁBLESK je občanské sdružení založené z iniciativy rodičů dětí s hluchoslepotou v září 2001. Jeho cílem je zkvalitňovat péči o děti s kombinovaným postižením zraku a sluchu, prosazování práv a potřeb takto postižených dětí a zabezpečení důstojných životních podmínek v dospělém věku. Dalším cílem je maximální integrace dětí s hluchoslepotou do společnosti, organizace výchovně vzdělávacích akcí, programu a aktivit pro tyto děti a jejich rodiny. Snahou sdružení je vytvořit chráněné bydlení rodinného typu s asistencí pro 6 - 10 klientů.

Klub přátel červenobílé hole

22.04.2007 14:28

Klub je aktivní v Brně, Liberci, Ostravě a Praze. Nabízí služby jako doprovod a objednání u foniatrů, tlumočení do znakového jazyka (v Praze a Ostravě), předčítání, osobní přátelskou návštěvu, právní poradnu ze sociální oblasti, poradenství ohledně kompenzačních pomůcek. Na svých stránkách informuje o svých aktivitách, o problematice hluchoslepoty a archivuje zde také interní občasník Paprsek ze tmy (ve formátu doc a pdf). Dává o sobě vědět také na facebooku.

Rytmus

25.02.2007 20:04
Sdružení se zaměřuje na děti a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí žít, vzdělávat se a pracovat mezi svými vrstevníky v běžném prostředí. Rytmus poskytuje tří typy sociálních služeb: sociální rehabilitaci metodou podporovaného zaměstnávání a tranzitního programu, osobní asistenci a službu podpora samostatného bydlení.

Asistence

25.02.2007 20:01
Občanské sdružení Asistence poskytuje osobám s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let na území Prahy službu osobní asistence. Jde o pomoc při zvládání základních životních a běžných úkonů, které by člověk dělal sám nebýt zdravotního postižení. Součástí služby může být také například pomoc při výběru a vhodném využití kompenzačních pomůcek, pomoc se získáváním finančních prostředků na hrazení osobních asistencí v případě nedostatku, nebo pomoc se zvládnutím vlastního organizování svých asistencí.

APLA - asociace pomáhající lidem s autismem

25.02.2007 19:50

APLA ČR sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které uplatňují postupy a metody při práci s osobami s poruchou autistického spektra uznávané odbornou veřejností a ve své činnosti se ubírají směrem hlavního (mainstreamového) terapeutického proudu a nikoliv alternativních metod. 

Stránky