Doporučené postupy pro praktické lékaře

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) předložila široké lékařské veřejnosti na Internetu 305 doporučených postupů pro praktické lékaře. Řešitelský tým ČLS JEP, který tvořilo 356 autorů a spoluautorů a 212 oponentů, pracoval na tomto projektu v rámci grantu IGA MZ ČR 5390-3 v letech 2000 až 2001. Po přípravné fázi tzv. modelových standardů v letech 1998-1999 byl celý projekt v letech 2000 - 2001 usměrněn zejména pro potřebu praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Dílo však může být významnou pomůckou i pro další praktické lékaře i pro odborné lékaře různých oborů. Doporučené postupy si nečiní nárok na závazné diagnostické či terapeutické postupy, nýbrž jsou pouze doporučeními, kterými se lékař může, ale, má-li k tomu důvody, nemusí řídit. V této rubrice uvádíme odkazy na doporučené postupy, které se týkají onkologických onemocnění.

Nádory ledvin

02.12.2008 21:26
Zhoubné nádory ledvin představují 1.5 - 2 % všech zhoubných nádorů. Vyskytují se prakticky ve všech věkových kategoriích, maximum výskytu je v páté až sedmé dekádě. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc., spoluautorkou MUDr. Michaela Matoušková.

Karcinom prostaty

17.06.2014 22:43

Zhoubné nádory prostaty jsou na druhém místě výskytu nádorových onemocnění u mužů. Doporučený postup zpracovala MUDr. Michaela Matoušková, spoluautory jsou doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc. a doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc.

Hodgkinova choroba

17.06.2014 22:40

Hodgkinova choroba je systémové nádorové onemocnění způsobené maligní transformací buněk patřících k lymfatické tkáni. Tvoří přibližně 25% z maligních lymfomů. Její výskyt v populaci rozdělené podle věku tvoří křivku se dvěma vrcholy. Maxima dosahuje kolem 25. roku nemocných, pak klesá s minimálním výskytem mezi 45. – 50 . rokem. Dalšího maxima je dosaženo ve věkové skupině nad 60 let. Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., spoluautorem MUDr. Zdeněk Král.

Karcinom čípku děložního

03.12.2008 9:22
Autorem doporučeného postupu je MUDr. Jan Fischer. Karcinom hrdla děložního patří po karcinomu prsu a těla děložního mezi nejčastější onkologické onemocnění u žen. Invazivním karcinomem děložního hrdla onemocní okolo 2% dospělých žen.

Karcinom jícnu

03.12.2008 9:21
Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Karcinom jícnu je zhoubné nádorové onemocnění vyššího věku s vysokou letalitou. Časný nádorový proces omezený na jícen je vyléčitelný radikální operací, často však dochází k recidivám.

Germinativní nádory varlat

03.12.2008 9:20
Vyskytují se nejčastěji ve věkové skupině 15 – 35 let. Hrubá incidence na 100 tisíc mužů je 6,2, trend výskytu vykazuje statisticky významný nárůst jako velmi nepříznivý jev. Ročně se zaznamenává v ČR přes 300 nových onemocnění. Autorem doporučeného postupu je MUDr. Josef Drbal.

Karcinom ovaria

03.12.2008 9:18
Tvoří 15% všech zhoubných novotvarů u žen. Ročně je v České republice diagnostikováno kolem 1000 nových onemocnění. Autorkou doporučeného postupu je MUDr. Olga Přibylová.

Karcinom pankreatu

03.12.2008 9:17
Po nádorech plic a tlustého střeva je karcinom pankreatu třetím v příčinách smrti na nádorová onemocnění mužů mezi 35 až 54 roky. Jeho výskyt se v ČR pohybuje mezi 12 - 20 na 100 000 obyvatel a rok. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

Karcinom těla děložního

03.12.2008 9:13
Je nejčastějším nádorovým onemocněním ženských pohlavních orgánů, představuje asi 7% ze všech nádorů u žen. Autorkou doporučeného postupu je MUDr. Alena Jelínková.

Karcinom žaludku

03.12.2008 9:12
Je prakticky jediným zhoubným nádorem , který vykazuje ve dvacetiletém srovnání v ČR významný pokles incidence. Ze 3275 nových případů v roce 1975 poklesl jeho výskyt na 2219 v roce 1996, tedy o jednu třetinu. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba

03.12.2008 9:10
V České republice je kolorektální karcinom nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí a druhou nejčastější orgánovou lokalizací nádorového bujení u obou pohlaví. Výskyt tohoto onemocnění se u nás od roku 1960 trvale zvyšuje. Úmrtnost na tyto nádory je relativně vysoká. Nádory tlustého střeva představují zhruba 8% a nádory rekta více než 7% nádorových úmrtí. V absolutních číslech to jsou více než 4 000 úmrtí ročně. Autorem doporučeného postupu je MUDr. Miroslav Zavoral, PhD., spoluautorkou MUDr. Petra Ladmanová.

Maligní melanom

03.12.2008 9:08
Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., spoluautory MUDr. Jan Novotný a MUDr. Ivana Krajsová. Maligní melanom je zhoubný nádor vycházející z melanocytů, buněk původu neuroektodermového. Vyskytuje se na kůži trupu, končetin, na dlaních, ploskách i pod nehtovýmim ploténkami. Je možné se také setkat s lokalizací tohoto nádoru na sliznicích dutiny ústní, nosní, ve vedlejších nosních dutinách, na sliznici oblasti genitálu i anu. Primárně může vznikat též v oku.

Maligní nádory a prekancerózy v maxilofaciální oblasti

03.12.2008 9:06
Nádory hlavy a krku představují 6 - 10 % všech zhoubných nádorů (geografické odchylky). Z toho 40 % se vyskytuje v systému orgánů ústní dutiny a asi 6 % ve slinných žlázách a na kůži obličeje. Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Josef Bilder, CSc.

Mnohočetný myelom

03.12.2008 9:05
Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., spoluautorem doc. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Mnohočetný myelom je maligní choroba způsobená maligní transformací B lymfocytů, jejich nekontrolovanou proliferací a diferenciací v plazmatické buňky. Nejčastěji nemoc způsobuje osteolýzu, poruchu funkce ledvin a útlum krvetvorby.

Karcinom prsu

17.06.2014 22:44

Zhoubné nádory prsu tvoří 16 % všech maligních onemocnění žen v České Republice. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., spoluautorem MUDr. Jan Novotný.