Legislativa

Invalidní důchody

03.01.2007 19:53

Příspěvek na webu MPSV popisuje podmínky nároku na invalidní důchod. Zabývá se i přeměnou invalidního důchodu na důchod starobní a podáváním žádosti o důchod.

Příspěvek na péči

01.01.2012 18:26

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Základní informace se nacházejí na portálu MPSV.

Příspěvky pro zdravotně postižené od 1.1.2012

11.01.2012 18:54

Přehled příspěvků, které mohou získat osoby se zdravotním postižením od 1.1.2012, zpracovala Liga vozíčkářů. Zahrnuje příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na zvláštní pomůcku posktovaný na zakoupení motorového vozidla.

Právní aspekty dárcovství

05.02.2012 17:57

Sekce Chci pomoci na portálu Šance dětem.cz se zabývá nejrůznějšími druhy darů a bezplatného poskytnutí zboží a služeb a co z pohledu legislativy u nich vyplývá pro jejich příjemce.

Sociální reforma a lékařská posudková služba

23.09.2012 15:42

Nový systém posuzování zdravotního stavu a stupně závislosti a posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který platí od 1. ledna letošního roku, zachoval kontinuitu nároků a sociálních jistot klientů a udržel stabilitu i potřebný výkon a kvalitu činnosti lékařské posudkové služby (LPS).

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů

02.02.2013 16:20

Lékaři posudkové služby České správy sociálního zabezpečení vypracovávají posudky pro systémy důchodového a nemocenského pojištění, pro účely sociální péče, státní sociální podpory, sociálních služeb, hmotné nouze a zaměstnanosti. Základní ifnormace k této životní situaci s odkazy na příslušné právní předpisy jsou srhnuty na webu ČSSZ.

Knihovna připravované legislativy

12.06.2011 12:55
Na tomto portálu projektový tým ODok (Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, Parlamentem a Kanceláří prezidenta republiky) zpřístupňuje dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Můžete zde sledovat celý průběh přípravy dokumentů, jako jsou např. návrhy zákonů, návrhy jejich změn a další dokumenty legislativní povahy. Například u zákona končí průběh přípravy tohoto dokumentu po jednání vlády v Poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR. Získáte tak přehled o tom, co současná vláda v legislativní oblasti připravuje a především také, co schválila a v jaké podobě. Dostáváte se ke konkrétnímu znění schvalovaných dokumentů a můžete je porovnat s výslednými dokumenty, které jsou publikovány ve sbírce zákonů.

Vyhláška o posuzování invalidity

22.11.2009 14:02
Od 1. ledna 2010 vstupuje v platnost vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity).

Invalidita a žádost o invalidní důchod

03.01.2007 20:09

Od 1.1.2010 dochází k novému vymezení invalidity spočívající v zavedení tří stupňů invalidity namísto invalidity plné a invalidity částečné. V souvislosti s touto změnou dochází zároveň k nahrazení dvou dávek (plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu) dávkou jedinou (invalidním důchodem prvního až třetího stupně), jehož výše se stanoví v závislosti na zjištěném stupni invalidity. Plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod se zároveň k 1.1.2010 transformují do invalidního důchodu prvního až třetího stupně. Podrobný popis životní situace se nachází na Portálu veřejné správy.

Zákon o sociálních službách

09.01.2007 7:51

Rubrika na webu společnosti pro hluchoslepé LORM obsahuje texty zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, Otázky a odpovědi k zákonu o sociálních službách a dále mimořádnou přílohu k bulletinu Doteky č. 46 - Průvodce zákonem o sociálních službách (všechny ve formátu pdf i doc).

Zákon o sociálních službách - kompletní průvodce

09.01.2007 7:56
Nejkompletnější výkladový materiál k zákonu o sociálních službách se nachází na webu Sociální revue. Skládá se z řady průběžně aktualizovaných dílů, popisuje i historii vzniku zákona s odkazy na jednotlivé verze v průběhu jeho přípavy a projednávání.

Otázky a odpovědi k zákonu o sociálních službách

09.01.2007 7:58

Rozsáhlý příspěvěk Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, zveřejnil web Ministerstva práce a sociálních věcí. Formou otázek a odpovědí vysvětluje na 22 stranách (soubor v pdf) všechny důležité novinky, které zákon přináší.

Osvobození od správních poplatků

03.05.2007 10:08
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích uvádí osvobození osob se zdravotním postižením u některých položek. Uvádíme jejich přehled.

Lékařská posudková služba sociálního zabezpečení

11.05.2007 10:28

Leták Ministerstva práce a sociálních věcí vysvětluje roli lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení po 1. lednu 2007 a popisuje postup, jak může fyzická osoba požádat ze sociálního zabezpečení o dávky nebo výhody, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem.

Sociální legislativa

12.07.2007 10:53
Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí obsahuje odkazy na plná znění příslušných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a sdělení ministerstva.

Změna zákona o sociálních službách

14.02.2013 11:26

K datu 16. 11. 2012 nabyla účinnost část zákona č. 384/2012 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Novelizované znění zákona o sociálních službách v platném znění najdete na tomto odkazu. Co se v zákoně k datu 16. 11. 2012 změnilo?