Osvobození od správních poplatků

03.05.2007 10:08
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích uvádí osvobození osob se zdravotním postižením u některých položek. Uvádíme jejich přehled.

Pol. 5

a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu - 30 Kč za každý podpis nebo razítko.
Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). Tuto výhodu poskytuje i Hospodářská komora ČR.
Výhoda neplatí v případě, že si podpis nebo listinu necháte ověřit u notáře nebo na pobočce České pošty.

Pol. 12

c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč
d) Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem - 1000 Kč
Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Pol. 17

1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty - 300 Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty - 1 000 Kč
c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2 - 300 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními - 300 Kč
e) ke stavbě řadových garáží - 300 Kč, 150 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 2 500 Kč
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) - 300 Kč
Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Pol. 26

a) Zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly - 800 Kč
f) Vydání řidičského průkazu - 50 Kč
Od poplatků jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). Dle vyjádření Ministerstva financí se osvobození vztahuje i na vozidlo, jehož provozovatelem je rodič zdravotně postiženého dítěte nebo opatrovník osoby zbavané způsobilosti k právním úkonům, pokud je dítě (osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům) držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Osvobození od tohoto poplatku se vztahuje pouze na osobní automobil, nikoliv na čtyřkolku. (vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., přílohy č.1)

Pol. 27

e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole - 1 000 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). Dle vyjádření Ministerstva financí se osvobození vztahuje i na vozidlo, jehož provozovatelem je rodič zdravotně postiženého dítěte nebo opatrovník osoby zbavané způsobilosti k právním úkonům, pokud je dítě (osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům) držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

Pol. 36

a) Povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) - poplatek tyto osoby nehradí.

Klíčová slova: