Školské a vzdělávací organizace

Střední škola, základní škola a mateřská škola Hradec Králové

25.12.2012 13:06

Škola v rámci cílené výuky dětí se specifickými vzdělávacími potřebami nabízí na výběr bilingvní program vzdělávání pro děti s těžkou sluchovou vadou ( systém českého znakového jazyka + jazyk český), anebo oddělený program výuky pro děti se středně těžkou sluchovou vadou a s kochleárním implantátem (orální systém).

Zajišťuje individuální logopedickou péči, poradenskou péči (psychologickou a speciálně pedagogickou), možnost úpravy výuky dle IVP v případě kombinace obtíží dítěte, pestrou nabídku mimoškolní zájmové činnosti, možnost úpravy rozvrhu pro dojíždějící žáky, možnost rodinného typu ubytování pro dědi předškolního a mladšího školního věku (byt „Jablíčko“), možnost pokračovat ve vzdělávání na střední škole, středním odborném učilišti.

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice.

25.12.2012 12:58

Zařízení poskytuje dlouhodobou výchovně-vzdělávací péči dětem od narození do 6 let věku a zajišťuje integraci sluchově postižených dětí do všech typů škol. Jde o zařízení s nepřetržitým provozem, které se stará jak o děti denně docházející do školy, tak o děti internátní, ale také o děti, jimž pro nevyhovující rodinné prostředí nařídil soud ústavní výchovu. Ve škole vzdělává děti kvalifikovaný sbor pedagogických pracovníků. Vzdělávání žáků probíhá podle učebních plánů základní, zvláštní nebo pomocné školy pro sluchově postižené. Pro děti s vývojovými poruchami nebo speciálními potřebami jsou zpracovávány individuální vzdělávací plány.

Základní a mateřská škola pro sluchově postižené Liberec

25.12.2012 12:54

Posláním škol je komplexní péče v oblasti vzdělávání a výchovy dětí s různou úrovní sluchového postižení, případně s postižením kombinovaným, dále pak dětí s vadami řeči. Specifika škol spočívá především v 10leté školní docházce a pravidelné logopedické péči.  Vzdělávání   je  zabezpečováno  v rozsahu  učebních  osnov  a plánů běžné základní školy, v případě potřeby vytváří škola individuální vzdělávací programy. Docházku do školy je možné plnit jako denní nebo týdenní s internátním pobytem. Začíná se prvním ročníkem, který má diagnostický charakter.  Škola připravuje žáky podle jejich individuálních schopností k orální či manuální komunikaci, kterou cíleně rozvíjí. Mluvená nebo znaková řeč není pedagogy chápána jako cíl vzdělávání, ale jako prostředek, který vzdělávání umožňuje.

Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené v Ostravě

25.12.2012 12:41

Škola opečuje o sluchově postižené děti a žáky ve věku od narození do 18 let. Ranou péči zajišťují specialisté na sluchové vady ve speciálně pedagogickém centru. Ti rovněž poskytují široký sortiment služeb rodinám sluchově postižených dětí i dětem integrovaným v běžných školách. Součástí zařízení je mateřská a základní škola pro sluchově postižené, školní družina a školní klub pro ostravské děti, internát mateřské a základní školy pro děti dojíždějící z okolí. Při výchově a vzdělávání používají pedagogové metodu orální, znakový jazyk, totální komunikaci s ohledem na potřeby a stupeň sluchového postižení dítěte.

Škola Výmolova

24.12.2012 12:39

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Výmolova, Praha 5 – Radlice poskytuje kvalitní vzdělání sluchově postiženým v plno­hod­not­ném komunikačním prostředí. Střední škola nabízí vzdělávací program Asistent zubního technika a od září 2013 otevírá nový tříletý učební obor Ošetřovatel.

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova, Praha 5

24.12.2012 12:33

V této škole probíhala výuka vždy pomocí znakového jazyka.Na základě získaných zkušeností vytváří škola metodiku vzdělávání tak, aby absolventi školy byli schopni samostatně existovat ve slyšící společnosti a odpovídajícím způsobem se do ní zapojili. Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK Praha a od roku 1992 je její fakultní školou a při přípravě budoucích učitelů využívá veškeré moderní výuky a moderní postupy. Dále spolupracuje s Lékařskou fakultou UK Praha při přípravě lékařů tak, aby absolventi LF byli schopni se sluchově postiženými komunikovat a hlavně, aby uměli depistáží zajistit včasnou diagnostiku sluchové vady.

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

24.12.2012 12:17

Škola se skládá z několika škol a školských subjektů. Jsou to mateřská škola pro sluchově postižené se 3 odděleními, základní škola pro sluchově postižené s 8 třídami, 1. - 3. ročník ZŠ logopedické třídy,  Střední odborné učiliště s učebními obory zahradník a elektrikář a Střední průmyslová škola ukončená maturitní zkouškou. Vyučuje se zde podle školního vzdělávacího programuOtevřeme se světu. Komunikační dovednosti jsou u dětí se sluchovou vadou upevňovány následně po stanovení a vytvoření správné komunikační cesty. Dle stupně sluchového postižení je to znakovým jazykem, orální metodou nebo kombinací obou.

Bilingvální mateřská škola Pipan

19.02.2007 22:16

Školu v Holečkově ulici v Praze mohou navštěvovat děti neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, děti s kochleárním implantátem, s kombinovaným postižením, jejich slyšící sourozenci, kamarádi a děti, které potřebují malý kolektiv a individuální přístup. Věková hranice je od tří do osmi let. Před dosažením tří let věku dítěte mohou rodiče využívat programy školy pro rodiče s dětmi.

Ulicentrum

19.02.2007 22:13

Jazykové centrum Ulita, které vzniklo v lednu 2008 jako stanice zájmových činností školy Výmolova, se od března 2012 přejmenovalo na Ulicentrum. Hlavním důvodem změny názvu byla realizace mnoha projektů, které původní jazykové zaměření Centra podstatně rozšířily a zaměřily se i na jiné oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit pro neslyšící i slyšící.

Speciální školy pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze

18.02.2007 0:25

Zahrnují mateřskou a základní školu, gymnázium, střední odbornou školu, internát pro sluchově postižené a speciálně pedagogické centrum. Na všech typech těchto škol pracují se sluchově postiženými žáky převážně orální metodou, na děti mluví a mluvenou řeč od nich vyžadují.

Speciální školy pro sluchově postižené Plzeň

18.02.2007 0:23
Plzeňské školy zahrnují speciální zařízení určené dětem vyžadujícím individuální přístup a péči,  školu mateřskou a základní pro děti neslyšící, ale i pro děti nedoslýchavé či s poruchami vnímání a soustředění,  školu zajišťující výuku neslyšících dle speciálních osnov a školu, kde výuka v ostatních třídách probíhá v souladu s programem škol běžného typu ("Základní škola").

Mateřská škola a základní škola pro sluchově postižené Brno

18.02.2007 0:22

V Brně jsou sdruženy: Mateřská škola, Základní škola, Internát  a Speciální pedagogické centrum.V MŠ se pracuje podle vzdělávacího programu CESTA založeného na bilingvismu. V ZŠ se žáci učí podle učebních plánů a osnov pro sluchově postižené, ale i běžné základní školy, v některých případech se vypracovávají individuální vzdělávací plány. Učitelé vytvořili vlastní vzdělávací program, ve kterém se počítá s bilingválním vzdělávacím přístupem, s výukou znakového jazyka jako samostatného předmětu.

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené v Olomouci

18.02.2007 0:19
Škola je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Navštěvují ji děti se sluchovým postižením bez ohledu na rozsah sluchové ztráty, děti hluchoslepé a děti s vadami řeči. Součástí školy je mateřská škola, základní škola, praktická dvouletá škola, internát a speciálně pedagogické centrum. Podle potřeby rodiny využívají děti možností denního nebo týdenního provozu. Od roku 2006 je škola Fakultní školou pedagogické fakulty UP v Olomouci.

Labyrint Brno - sdružení pro intergrovanou výchovu

18.02.2007 0:15
Brněnské sdružení vytváří programy na podporu rozvoje komunikačních dovedností mezi slyšícími a neslyšícími dětmi, realizuje mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí i vzdělávání dospělých a usiluje o zvýšení informovanosti o problematice sluchového postižení na veřejnosti i ve specifických cílových skupinách dětí, mládeže a pracovníků veřejné správy