Poskytovatelé služeb

Hamzova léčebna

21.02.2007 22:02

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé (HL) Luže - Košumberk poskytuje ambulantní a lůžkovou péči o dětské i dospělé pacienty s onemocněním či postižením pohybové soustavy a bolestivými stavy a rehabilitaci pooperačních či poúrazových stavů. Zajišťuje také výrobu ortopedicko - protetických pomůcek.

DANETA - centrum pro zdravotně postižené Hradec Králové

03.05.2007 19:47
Součástí centra pro zdravotně postižené DANETA v Hradci Králové je speciální škola pro děti s více vadami (zvláštní škola, pomocná škola, přípravný ročník pomocné školy) a oddělení pracovní terapie pro dospělé a chráněné bydlení.

Střediska rané péče

03.05.2007 19:51

Databáze na webu První krok obsahuje adresy středisek rané péče v Hradci Králové, Praze, Plzni, Ostravě, Olomouci, Liberci, Českých Budějovicích a Brně.

Společnost pro ranou péči

03.05.2007 20:09

Občanské sdružení Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. Její stránky obsahují také informace o střediscích rané péče v sedmi krajských městech a vybraná čísla informačního bulletinu Rolnička od roku 2000.

Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně

03.05.2007 20:19

Poradenské služby a raná péče nabízené sdružením v Praze  jsou určeny rodičům, kteří mají podezření, že pohybový vývoj jejich dítěte není úplně v pořádku, nebo u jejichž dítěte už byl diagnostikován ohrožený vývoj hybnosti.

Středisko rané péče Diakonie ČCE

03.05.2007 20:50
Služby pražského střediska  jsou určeny rodinám s dětmi s diagnostikovaným postižením (např. Downův syndrom, DMO, opoždování psychomotorického vývoje, rozštěp páteře) nebo s podezřením na konkrétní postižení (např.  DMO) od narození do sedmi let) a dále rodinám s dětmi, u kterých je v důsledku komplikovaného těhotenství nebo porodu reálné nebezpečí vzniku postižení; patří sem například děti z vícečetných těhotenství, narozené predčasně, či s velmi nízkou porodní hmotností (menší než 1000 g.).

RL - Corpus

03.05.2007 20:54
Olomoucká společnost RL - CORPUS je výukovým centrem Vojtovy metody. Její stránky přibližují diagnostický a terapeutický systém, který se stal nezbytnou součástí diagnostiky a terapie hybných poruch hlavně u dětí.

Asociace pro osobní asistenci

22.04.2008 10:00
Asociace sdružuje poskytovatele i uživatele služby osobní asistence, aby mohli ovlivňovat dění v této službě. Osobní asistence spočívá v tom, že osobní asistenti pomáhají uživateli (člověku se zdravotním postižením nebo seniorovi) dělat to, co by dělal sám, kdyby mohl. Stránky popisují historii osobní asistence, základní pojmy, legislativu a obsahují i aktuální příspěvky a řadu příruček. 

Centrum Slunečnice

23.11.2009 10:01
Centrum Slunečnice zahájilo svou činnost v r. 2001; funguje jako jedno ze tří pražských středisek Diakonie Církve bratrské bez vlastní právní subjektivity. Poskytuje sociální služby dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením, kteří žijí na území hl. m. Prahy, v době prázdnin organizuje letní pobyt určený zájemcům z celé ČR.

ERGO Aktiv

23.04.2011 10:55
ERGO Aktiv – centrum odborné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě je pracoviště specializované na poskytování poradenství a specializované rehabilitační a vzdělávací péče osobám po prodělané mozkové příhodě nebo poškození mozku jiné etiologie (například následkem úrazu). Cílem aktivit centra je poskytování odborné péče a podpory vedoucí ke zvýšení kvality života osob, jejich lepšímu uplatnění na trhu práce a návratu k aktivnímu trávení svého času.

Kolečka na cestách

16.07.2011 18:55
Občanské sdružení Kolečka na cestách se zabývá cestováním, volnočasovými, sportovními aktivitami a vzděláváním lidí po úrazu míchy, kteří jsou trvale upoutáni na invalidní vozík. Pro klienty plánuje a organizuje různorodé aktivity. Na tyto akce zajišťuje i vyškolené dobrovolníky jako asistenty.

Dorea Brno, raná péče

12.12.2012 22:06

Posláním Poradny rané péče DOREA je poskytovat službu rané péče rodinám s dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem do sedmi let věku dítěte. Službu rané péče poskytuje na území Jihomoravského kraje – okresy Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Blansko, Znojmo, Břeclav, Hodonín.

Středisko rané péče Sluníčko

12.12.2012 22:08

Středisko rané péče Sluníčko v Hradci Králové má zkušenosti s ranou péčí a s těmito životními situacemi a pomůže najít řešení, poskytne informace o dávkách, pomůže nejvíce přiblížit dítě běžnému a důstojnému způsobu života v maximální míře samostatnosti.

Děti nemocné a s postižením

12.12.2012 22:12

Sekce na webu Chceme pomáhat.cz nabízí seznam poskytovatelů služeb pro rodiny s dětmi s postižením.

Základní škola a Praktická škola Svítání

03.05.2007 19:44

Školu založili rodiče zdravotně postižených dětí v roce 1992 za pomoci města Pardubice a sponzorů. Jejím posláním je poskytovat dětem s kombinovaným postižením vzdělávání a další služby v rámci komplexní péče s cílem usnadnit jim integraci do společnosti.

Denní stacionář DC 90 Olomouc

03.05.2007 19:41
Nestátní zdravotnické zařízení vybudované občanským sdružením rodičů a přátel postižených dětí je určeno především pro děti s kombinovanými vadami, má nadregionální působnost. V současné době pečuje zhruba o 140 dětí.

Klub Hornomlýnská

03.05.2007 19:37

Cílem pražského klubu je přispět k odstraňování diskriminace a porušování práv dětí s postižením, umožnit dětem předškolního a mladšího školního věku  docházku do běžných mateřských škol a rozvíjení volnočasových aktivit za pomoci asistence a přispět tím k vyrovnání jejich formativních příležitostí. Buduje také půjčovnu didaktických a rehabilitačních pomůcek pro děti s kombinovaným postižením. Poskytuje sociální služby osobní asistence a odlehčovací služby.

Rehabilitační ústav Kladruby

21.02.2007 22:04

Rehabilitační ústav Kladruby je odborný léčebný ústav určený k poskytování ústavní celodenní komplexní rehabilitační léčby klientů po úrazech a operacích pohybového a nervového systému. Od 1.7.2002 zajišťuje na Spinální rehabilitační jednotce, která je součástí celostátní sítě, komplexní rehabilitační péči po závažných čerstvých míšních postiženích. Ústav je státní příspěvkovou organizací, přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Dům Fatima

21.02.2007 22:07
Stránky Fatimy - domu na půl cesty pro lidi s tělesným postižením. Toto zařízení Arcidiecézní charity Praha poskytuje sociální rehabilitaci dospělých lidí s tělesným postižením, kteří se náhle z důvodů úrazu nebo nemoci ocitli ve změněné životní situaci. Klienti jsou po autonehodách nebo po sportovních úrazech. Všichni zde bydlí pouze na dobu přechodnou a vracejí se do své původní rodiny, do upraveného bydlení nebo do nového bytu. 

Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritán

21.02.2007 22:09
Brněnské sdružení má ve své bohaté náplni činnosti rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistenci, zaměstnávání, poradenství, obhajobu práv a zájmů, stacionáře (v Líšni, Kohoutovicích a Petrovicích), kulturní aktivity, provoz pobytových zařízení. Provozuje také internetový informační systém Infoposel.

Kociánka

21.02.2007 22:10
Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno je otevřené zařízení pro denní, týdenní a celoroční pobyt handicapovaných klientů od tří let do ukončení přípravy na povolání. Slouží 450 klientům, na všech pracovištích je dohromady 320 lůžek. Kociánka zajišťuje zdravotní a poradenskou péči, rehabilitaci, sociálně právní poradenství, výchovně vzdělávací činnost, odbornou přípravu na povolání, psychologickou a logopedickou péči.

Revmatologický ústav

21.02.2007 22:11
Stránky pražského Revmatologického ústavu přiblližují jeho činnost a obsahují také sekci věnovanou České revmatologické společnosti. V ní se nacházejí Standardní postupy v revmatologii.

 

Rehabilitační ústav Hrabyně

21.02.2007 22:13
Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné je vysoce specializovaný odborný léčebný ústav pro poskytování specializované komplexní léčebné rehabilitace pacientům po úrazech a operacích pohybového ústrojí. Ústav má dvě pracoviště, v Hrabyni pro dospělé pacienty a v Chuchelné pro dospělé i dětské pacienty.

Prosaz

21.02.2007 22:19

Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením Prosaz poskytuje osobní  asistenci a pečovatelskou službu, domácí péči, plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb., provozuje chráněné dílny, pobytové a rehabilitační středisko Líchovy, kulturní a sportovní aktivity.

Zdravotnická zařízení

21.02.2007 22:20
Adresář zařízení zdravotní a rehabilitační péče poskytované klientům s poškozením míchy - na stránkách Centra Paraple.

Vlastní cestou

21.02.2007 22:21
Občanské sdružení Vlastní cestou vzniklo v létě 2002 z podnětu klientů Jedličkova ústavu jako dlouhodobý projekt pro integraci zdravotně postižených osob do společnosti. Nabízí kurzy základů práze s počítači a kurzy angličtiny. Zajišťuje asistenci pro volnočasové aktivity.

DMO Pobyty

21.02.2007 22:23

Stránky věnované rehabilitačním pobytům lidí s dětskou mozkovou obrnou, které již od roku 1998 organizuje Kateřina Maxová, nyní v rámci občanského sdružení DMO Pobyty.

Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola

06.03.2007 7:16

Příspěvková organizace fungující již od roku 1913, která poskytuje školské a sociální služby mladým lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí povolání. Nachází se na pražském Vyšehradě. Důraz klade na vhodné vzdělávání, komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitaci. Cílem je co nejlepší integrace absolventů do běžného života a přirozeného sociální prostředí. Součástí organizace jsou mateřská škola, základní škola, střední školy, zdravotně rehabilitační pracoviště, domov mládeže, speciálně pedagogické centrum, rekreační zařízení Buková a další úseky.

Stránky