Deklarace práv

Evropská deklarace o právech hluchoslepých lidí

13.01.2007 23:27

Evropský parlament dne 1. dubna 2004 přijal a vyhlásil oficiální dokument nazvaný "Písemné prohlášení o právech hluchoslepých lidí". Jeho český překlad je uveden komentářem Jana Jakeše z VIA Sdružení hluchoslepých  o vzniku této deklarace.

Mezinárodní dokumenty

12.01.2013 16:18

Seznam Národní rady osob se zdravotním postižením odkazující na mnoho dokumentů týkajících se práv, života a podpory lidí se zdravotním postižením.

Kodex správné praxe týkající se práv a kvality života lidí s roztroušenou sklerózou

30.07.2007 10:20
Na základě petice podané britskou občankou s roztroušenou sklerózou, Louise McVay, Evropský parlament v prosinci 2003 schválil zprávu, které se dostalo aktivní podpory ze strany Evropské platformy pro roztroušenou sklerózu (EMSP) a všech společností pro roztroušenou sklerózu v EU. Při přípravě této zprávy byly využity informace, které poskytla Ministerstva zdravotnictví většiny členských států EU.

Charta základních práv Evropské unie

25.02.2007 20:51
V článku 26 Práva postižených se uvádí, že Unie uznává a respektuje právo postižených na opatření, která jim mají zajistit nezávislost, společenskou a profesní integraci a účast na životě společnosti.

Práva pacientů (etický kodex)

13.01.2007 23:55
Etický kodex "Práva pacientů" navrhla, po připomínkovém řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České Republiky.  Tato práva pacientů jsou prohlášena za platná dnem 25.února 1992.

Charta práv a svobod starších občanů

13.01.2007 23:47

Chartu práv a svobod starších občanů, kteří potřebují péči a pomoc druhé osoby, vypracovala francouzská Národní nadace pro gerontologii ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí Francie v roce 1966.

Charta práv tělesně postižených osob

13.01.2007 23:45

Chartu práv a povinností tělesně postižených vydalo vlivné Francouzské sdružení tělesně postižených (Association des Paralysés de France, APF).

Charta práv umírajících

20.06.2014 23:09

Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících.“ Text tohoto Doporučení byl přijat Parlamentním shromážděním 25. června roku 1999 na jeho 24. zasedání převážnou většinou hlasů, kdy 6 hlasů bylo proti.