Dokumenty organizací zdravotně postižených

Problémy v komunikaci zdravotnických pracovníků

14.01.2007 0:08

Dokument Národní rady zdravotně postižených ČR obsahuje desatera pro komunikaci s pacienty se sluchovým postižením, zrakovým postižením, při doprovodu pacientů se zrakovým postižením a s pacienty s pohybovým postižením.

Ženy se zdravotním postižením v ČR

14.01.2013 21:15

Analýzu vypracovala Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství z pověření Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Shrnuje známé poznatky z České republiky týkající se postavení zdravotně postižených žen a dívek v těchto předem definovaných oblastech: • Výskyt zdravotního postižení v závislosti na pohlaví • Účast na veřejném životě a rozhodování • Zaměstnávání, trh práce a ekonomická aktivita včetně podnikání a slaďování profesního a rodinného života • Vzdělávání • Sociálně – kulturní a volnočasové aktivity • Domácí násilí a násilí na ženách • Právně upravené specifické otázky postavení žen a mužů • Nestátní neziskové organizace zaměřené na problematiku žen se zdravotním postižení.