Dokumenty vlády ČR

Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením

13.01.2007 16:48

Usnesení vlády ČR ze dne 16. června 2004 č. 605 představuje rozsáhlý dokument obsahující analýzu vývojových tendencí v období let 1990 až 2002 a cíle, úkoly a opatření na léta 2004 až 2009 v jednotlivých oblastech. Usnesení je doplněno třemi přílohami:Příloha č. 1 - Analýza podmínek a východiska opatření v jednotlivých oblastech podpory Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením Příloha č. 2 - Soubor vybraných statistických dat vážících se k problematice zdravotního postižení, východiskům a úkolům Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením Příloha č. 3 - Přehled vybraných norem Evropských společenství a Evropské Unie.  

07.02.2015 11:13

Strategii zpracoval Odbor sociálních služeb a sociální práce MPSV ve spolupráci s pracovní skupinou k tomuto úkolu ustavenou a sdružující odborníky věnující se dlouhodobě sociálním službám nebo oblasti plánování sociálních služeb. Dokument se skládá z několika částí. V části nazvané Koncepční východiska jsou zachyceny zásadní premisy strategie. Část analytická v členění podle jednotlivých témat popisuje vybrané analytické údaje či informace a shrnuje výsledky některých analýz.

01.11.2014 9:47

Na tomto odkazu jsou umístěny statistické ročenky MPSV od roku 2005. Publikace zahrnují základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi atd.), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu MPSV.

30.10.2014 8:31

Dokument MPSV popisuje prioritní témata ČR pro oblast sociálního začleňování osob v období do roku 2020 a pro čerpání z veřejných rozpočtů ČR i využívání Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie v programovém období 2014+. Dále obsahuje přehled opatření majících vliv na sociální začleňování a boj s chudobou a přehled relevantních materiálů a zdrojů.

Program mobility Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

14.01.2013 21:12

Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (NRPM) je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2011

14.01.2013 21:07

Zpráva popisuje jak plní opatření Národního plánu jednotlivé resorty. Z 85 opatření, která se mají plnit průběžně nebo měla být splněna do 31. 12. 2011, bylo splněno nebo průběžně plněno 74 opatření. Nepodařilo se splnit/plnit 8 opatření a 3 opatření byla splněna částečně. U nesplněných nebo částečně splněných opatření byl navržen posun termínu jejich realizace zpravidla do 31. 12. 2012.

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

09.09.2012 21:31

Dokument MPSV připravila multioborová skupina odborníků, kteří zpracovávají systémově koordinovanou rehabilitaci, a to z různých úhlů pohledu. Odborníci se věnují jednotlivým oblastem, jako je zajištění dostupnosti, efektivity, větší provázanosti sociálního a zdravotnického systému a efektivnějšímu financování celého procesu.