Univerzity třetího věku

Česká zemědělská univerzita v Praze

02.02.2016 15:41

V akademickém roce 2015/2016 byly na ČZU zahájeny programy Tropy pro každého (čtyřsemestrový na Fakultě tropického zemědělství), Člověk, energie a odpad (čtyřsemestrový na Technické fakultě), Vzděláváním ke kvalitě seniorského života (čtyřsemestrový na Institutu vzdělávání a poradenství), doplněn bude ještě program na Fakultě lesnické a dřevařské. Dále nabídka obsahuje jazykové kurzy (angličtina, němčina), počítačové kurzy a Virtuální U3V – výuku přes počítač s možností individuálního studia.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

03.05.2016 13:23

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v rámci projektu Univerzita třetího věku zahájila v říjnu 2015 výuku ve čtyřech samostatných oborech, volná místa jsou jen v oborech: Člověk a zvíře a Farmacie a veterinární medicína (v Praze).

Západočeská univerzita v Plzni

03.05.2016 13:33

Výuka probíhá v řadě oborů a předmětů, a to nejen v Plzni, ale i v pobočkách v Aši, Karlových Varech, Tachově, Boru, Mariánských Lázních, Plasech a Klatovech. Nabídky pro akademický rok 2016/2017 dosud nebyly zveřejněny. 

Vysoká škola ekonomická v Praze

03.05.2016 16:19

VŠE v Praze nabízí ke studiu velké množství témat, která se dělí na společensko-vědní předměty, jazykové předměty, informatické předměty, zdravotně-tělovýchovné a umělecké předměty. Přihlášky ke studiu v zimním semestru 2016/2017 přijímá od 1.6. do 2.9.2016.

Univerzita Karlova v Praze

03.05.2016 16:48

Na Univerzitě Karlově nabízejí kurzy v U3V Katolická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta, Právnická fakulta, 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Fakulta humanitních studií a Ústřední knihovna - EDIS. Stránky uvádějí katalog všech kurzů i kontaktní informace.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

03.05.2016 18:30

Informace o Univerzitě třetího věku jsou uvedeny samostatně na stránkách jednotlivých fakult - Ekonomická fakulta, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Hornicko - geologická fakulta, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Pro akademický rok 2016/2017 již na Ekonomické fakultě zahájili přijímání přihlášek, na Hornicko-geologické fakultě je termín pro podávání přihlášek od 1.6. do 31.8.2016.

Univerzita Palackého v Olomouci

03.05.2016 18:48

Standardní délka studia na U3V při Univerzitě Palackého v Olomouci je tři roky. Studium je modulově sestaveno. První modul tvoří 1. ročník, který je informačně motivačně koncipován a jeho hlavním cílem je orientace a adaptace posluchačů U3V. Zájemci o studium  s vysokoškolským vzděláním nemusí první ročník absolvovat, mohou podat přímo přihlášku do druhého ročníku. Také absolventi U3V při UP v Olomouci si mohou v případě zájmu zvolit ke studiu další specializovaný běh a ten navštěvovat, aniž by museli znovu opakovat první ročník. Specializované běhy nabízejí Filozofická fakulta, Cyrilometodějská teologická fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Lékařská fakulta, Fakulta tělesné kultury a Fakulta zdravotnických věd. Přihlášku do 1. ročníku je možné podat kdykoliv

Vysoká škola polytechnická Jihlava

03.05.2016 22:33

Na VŠP Jihlava je možné studovat tyto programy - Pracujeme s počítačem, GPS - využití pro turistiku a geocaching, Digitální fotografie, Digitální video, Grafika a prezentace na webu, Genealogie – rodopis, Trénink mozku pomocí PC, Právní minimum, Nebojme se filozofování,  Arteterapie a psychologie pro seniory, Jazykové kurzy pro seniory, Angličtina pro pokročilé. Přijímací řízení U3V pro akademický rok 2016/2017 bude zahájeno 1. 6. 2016.

Technická univerzita v Liberci

03.05.2016 22:53

Noví zájemci o studium na U3V TUL v akademickém roce 2016/17 mohou svou poštovní adresu zaslat na petra.palascakova@tul.cz. Nabídka předmětů na nový akademický rok bude připravena v červnu 2016 a začátkem prázdnin rozeslána všem zájemcům o studium.

Univerzita Pardubice

03.05.2016 23:06

Výuka Univerzity třetího věku na Dopravní fakultě Jana Pernera je rozdělena na dva bloky. 1) Technický blok – přednášky jsou zaměřeny na oblast silniční, železniční, vodní a letecké dopravy, dopravních staveb, dopravního managementu, logistiky, ekonomiky, energetiky, elektrotechniky, ekologie a další. 2) Humanitní blok – přednášky jsou zaměřeny na oblast zdravotnictví, historie, filosofie, cestovatelství, psychologie a na další zajímavá témata. Nabídka pro akademický rok 2016/2017 dosud nebyla zveřejněna. 

Mendelova univerzita v Brně

03.05.2016 13:21

Univerzita třetího věku je koncipována jako cyklus přednášek a seminářů rozdělených do tematických bloků. Pro akademický rok 2016/2017 jsou vypsány dvousemestrální kurzy Člověk a společnost a Naše zahrádka. Přihlášky přijímá univerzita od 13. dubna 2016.

Západomoravská vysoká škola v Třebíči

03.05.2016 13:15

ZMVS v Třebíči na akademický rok 2015/2016 vyhlásila nové kurzy Léčivé rostliny a jejich využití, Rukodělné práce, Třebíčská architektura a Světová hudba, druhým ročníkem pokračuje kurz Latina. Na akademický rok 2016/2017 dosud program zveřejněn nebyl. 

Janáčkova akademie muzických umění v Brně

02.02.2016 17:11

Pro rok 2016 byly vypsány kurzy na téma Slavné osobnosti a inscenace od počátku 20. století až dodnes (divadlo, televize, rozhlas). Kapacita kurzů již je naplněna. 

Virtuální výuka Univerzity třetího věku

02.05.2016 12:13
Stránky projektu, který nabízí další možnost výuky seniorů v rámci Univerzity třetího věku formou distančních multimediálních Virtuálních výukových přednášek. Ty jsou určeny pro všechny, kteří se chtějí nadále vzdělávat v nejrůznějších oborech, ale jimž pouze vzdálenost či zdravotní problémy brání dostavit se do sídel vysokých škol či univerzit. Několik univerzit a fakult v rámci Asociace Univerzit třetího věku České republiky natáčí tematické přednášky, které budou poskytovat k výuce v tzv. Konzultačních střediscích i v „neuniverzitních“ městech. Nabídka pro akademický rok 2016/2017 dosud nebyla zveřejněna. 

Vysoké učení technické v Brně

02.05.2016 13:20

Univerzita 3. věku  VUT je koncipována jako tříletý cyklus přednášek a seminářů, nabízených v tematických blocích. Přednášky a semináře probíhají v akademickém roce s frekvencí jedné přednášky neb semináře týdně (tj. obvykle 26 přednášek ročně). První dva ročníky obsahují tématické bloky z klíčových oborů fakult VUT, třetí ročník je specializovaný podle zaměření jednotlivých fakult a posluchači si obor vybírají z předložené nabídky podle svého zájmu. Na webu je již vystavena aktuální nabídka na ročník 2016/2017, některé kurzy jsou dokonce již kapacitně zaplněny. 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

02.05.2016 13:27
VŠCHT Praha nabízí v rámci programů university třetího věku pět kurzů: Potraviny a výživa, Ochrana životního prostředí, Život s počítačem, Chemie a živý organismus, S počítačem přátelsky od A do Z. Přihlásit se je třeba do konce května. 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

02.05.2016 16:52

Univerzita třetího věku na UTB ve Zlíně je koncipována jako dvouletý studijní program. Studium se rozkládá do 4 semestrů, každý semestr obsahuje 7 přednášek a závěrečný seminář. Studovat lze ve Zlíně, v Uherském Hradišti, ve Vsetíně a v Kroměříži. Kromě základního kurzu nabízí UTB pro akademický rok 2016/2017 kurzy Práce s počítačem, Ateliérová praktika (cyklus praktických cvičení ve výtvarné tvorbě), Kaligrafie a Angličtina. 

Asociace univerzit třetího věku

02.05.2016 17:06

Stránky Asociace univerzit třetího věku informují o činnosti organizace, přinášejí aktuality, zprávy a články, seznam členů a další rubriky.

České vysoké učení technické v Praze

03.05.2016 0:00
Kurzy U3V v akademickém roce 2015/2016 pořádá Fakulta stavební,  Fakulta elektrotechnická, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta dopravní,  Fakulta informačních technologií, Masarykův ústav vyšších studií, Ústav technické a experimentální fyziky a Ústav tělesné výchovy a sportu. Pro rok 2016/2017 zatím bylo vypsáno jen několik kurzů.  

Virtuální Univerzita třetího věku

03.05.2016 9:10
Na stránkách webu E-senior.cz jsou informace o Virtuální U3V, seznam nabízaných kurzů a seznam konzultačních středisek rozdělený podle jednotlivých krajů České republiky. Program na akademický rok 2016/2017 nebyl dosud zveřejněn. 

Slezská univerzita v Opavě

03.05.2016 9:41
Univerzita třetího věku nabízí pro akademický rok 2015/2016 v Opavě studium předmětů anglický, německý, francozský a italský jazyk, počítačová gramotnost, digitální fotokomora, dále cyklus přednášek (Postavení občana ve společenském životě v zimním semestru a Historické proměny evropské společnosti v letním semestru). V Krnově se připravuje cyklus přednášek Cestování a gastronomie v zimním semestru a Společnost - etiketa, zdraví a duševní rovnováha v letním semestru. Je možné se zapojit i do virtuální univerzity třetího věku. Pro akademický rok 2016/2017 dosud nebyla nabídka zveřejněna. 

Masarykova univerzita

13.04.2017 17:28

Srdcem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na koncepci přednášek se podílí všech devět fakult MU a jejich obsah má tedy víceoborový charakter. 

Zájemci se mohou hlásit také do tří jednoletých kurzů, kterými jsou: Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem) a G. J. Mendel: Člověk, opat vědec (ve spolupráci s Mendelovým muzeem). Nad rámec základního programu jsou pro posluchače U3V pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, na otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd a mnoho dalších. Přihlášky je možné podat osobně (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky od 2. května 2017 do 30. června 2017.