Publikace, studie o seniorech

Sociální služby poskytované seniorům v domácnostech

21.01.2007 18:14

Studie Jitky Veselé z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí hledala odpovědi na některé z otázek problematiky poskytování péče nesoběstačným seniorům žijícím v domácnostech mimo domy s pečovatelskou službou. Cílem bylo přinést reálné informace o poskytování péče prostřednictvím rodinných příslušníků a subjektů poskytujících pečovatelské služby.

Ageismus: Průvodce stereotypy a mýty o stáří

21.01.2007 18:16

Publikace MUDr. Tamary Tošnerové vznikla jako výstup z projektu zaměřeného na diskriminaci starší generace, její formy a na průzkum postojů a názorů na stáří. Ke stažení ji nabízí web Pečující on-line.

Gerontotechnologie a technologie pro handicapované - směr budoucnosti

10.02.2007 18:30

Sborník z konference „Gerontotechnologie a technologie pro handicapované, směr budoucnosti“, která se zaměřovala na aktuální téma využití gerontotechnologie v sociálním začleňování starších a zdravotně postižených osob. Konferenci uspořádal za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí Dům techniky Ostrava 12. října 2006.

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

15.08.2012 23:22

Cílem odborné monografie Ladislava Průši a kol. (vydal VÚPSV v roce 2010) je zpracovat analýzu a prognózu potřeby poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří teoretické předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci. Stárnutí populace bude vyžadovat věnovat této otázce soustavnou pozornost tak, aby potřeby těchto skupin obyvatelstva byly efektivně uspokojeny.

Komparace služeb sociální péče o seniory

15.08.2012 23:31

Na zpracování komparační studie Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky se podíleli čeští a islandští experti. Cílem odborných stáží bylo předání všeobecných i specifických informací o praktickém fungování systému sociální péče o seniory v obou zemích, přičemž zvláštní pozornost byla věnována rolím státu, regionálních a místních orgánů samosprávy i soukromého sektoru a strategiím dalšího rozvoje péče o seniory. Součástí studijních cest byly také návštěvy zařízení poskytujících pobytovou, ambulantní či terénní péči.

Charta občanské společnosti - Pro důstojné zacházení se staršími lidmi

31.12.2012 8:53

Švýcarská asociace CURAVIVA umožnila vydání příručky Charta občanské společnosti - Pro důstojné zacházení se staršími lidmi, 2010. Příručka obsahuje desatero směrnic a eticko-společenských zásad pro odpovědné jednání při poskytování péče. Desatero by mělo přispět ke zvyšování kvality péče ve švýcarských pobytových zařízeních a sociálních institucích. Charta existuje v německé, anglické a nově i české verzi.

Čeští senioři a možnosti aktivně prožitého stáří

31.12.2012 8:55

Absolventská práce Ladislavy Urbanové na téma Čeští senioři a možnosti aktivně prožitého stáří je věnována té části populace, která se v současnosti stále více dostavá do popředí zájmu nejen odborníků, ale i široké veřejnosti. Autorka se pokusila ve své práci popsat některé životní okamžiky a situace, které stáří přináší, ať už z pohledu odborníků z různých oborů jako je gerontologie, psychologie a sociologie, nebo díky informacím a zkušenostem získaným během své praxe v zařízeních věnujícím se seniorům.