Zdravotní postižení není handicap

 
Veřejná správa

Ke konci března hledalo práci prostřednictvím Úřadu práce České republiky 37 818 osob se zdravotním postižením, což je 15 % z celkového počtu nezaměstnaných v ČR. Tito lidé patří mezi skupiny uchazečů o zaměstnání, kterým Úřad věnuje zvýšenou pozornost.  

Nejen prostřednictvím příspěvků na zřízení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením (OZP) ale například i na úhradu nákladů spojených s jeho provozem či pracovními rehabilitacemi pomáhá lidem se zdravotním postižením Úřad práce ČR (ÚP ČR). "Jen během uplynulého roku Úřad práce České republiky díky nástrojům a opatřením aktivní politiky zaměstnanosti podpořil 3 992 OZP. Na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením poskytl Úřad za poslední rok celkem 9,2 miliardy korun a do pracovní rehabilitace zařadil celkem 240 klientů se zdravotním postižením," říká na úvod Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.  

Sebedůvěra je důležitá  

Úřad práce realizuje šest regionálních individuálních projektů přímého přidělení (RIP). Jde o projekty "Život bez bariér" v Jihomoravském kraji, "Práce bez bariér" na Vysočině, "Zdravotní postižení není hendikep" v kraji Karlovarském, "Bez překážek" ve Zlínském kraji, "Pracujeme s omezením" v Olomouckém kraji a "Šance pro zdravotně postižené" v kraji Středočeském.  

Jejich hlavním cílem je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost OZP a pomoci jim v co nejrychlejším návratu na trh práce. Lidem se tak dostává cíleného poradenství v podobě individuálních a skupinových schůzek nebo rekvalifikací. Snahou je maximálně podpořit zvýšení dovedností a znalostí těchto lidí, a to včetně sebedůvěry.  

Do konce února využilo projektů téměř 4 000 osob. Z nich 3 786 úspěšně absolvovalo skupinové poradenství nebo poradenský program. Rekvalifikovalo se 728 osob, 1 239 klientů získalo práci na společensky účelném pracovním místě, 29 ve veřejně prospěšných pracích a 63 osob nastoupilo na práci takzvaně na zkoušku.  

Systémový projekt  

Vedle zmíněných projektů výše realizuje ÚP ČR napříč republikou i systémový projekt s názvem "Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)". Jeho cílem je zavést systém práce se skupinou zdravotně postižených lidí, a to především pro zvýšení efektivnosti poskytování služeb. "Jde v něm například o poradenství při hledání pracovního uplatnění a získávání potřebných kompetencí pro pracovní uplatnění, osvětu a praktickou pomoc zaměstnavatelům při náboru osob se zdravotním postižením ve smyslu vytipování potenciálních zaměstnanců a pracovních míst vhodných pro tyto lidi, rozvoj poradenství zdravotně postižených pro udržení stávajícího pracovního místa a poradenství při změně pracovního místa zdravotně postižených již umístěným na trhu práce nebo rozvoj systému spolupráce zainteresovaných subjektů ve vazbě na uplatnění na trhu práce," vysvětluje Beránková. V roce 2021 bylo poradci OZP poskytnuto 25 300 individuálních poradenství. Zaměstnanost této cílové skupiny uchazečů podporuje ÚP ČR také prostřednictvím úzké spolupráce s organizacemi a svazy, které OZP zastupují.  

Vzdělávání úředníků  

Lidé se zdravotním postižením mají specifické potřeby a je důležité, aby zaměstnanci Úřadu práce byli schopni s nimi komunikovat na odpovídající úrovni. Proto mají zaměstnanci Úřadu každoročně odborné semináře a kurzy zaměřené mimo jiné i na komunikaci s OZP. "Musejí mít také znalosti zvláštních pomůcek. Právě na jejich pořízení a provoz poskytuje úřad příspěvky. Aby výplata probíhala v souladu s požadavky na efektivnost, hospodárnost a účelnost, musí mít zaměstnanci skutečně přehled o tom, co je na trhu, jaké existují varianty jednotlivých výrobků, k čemu konkrétně slouží a v neposlední řadě, jaká je jejich obvyklá cena," říká Beránková.  

Život obzvláště těžký  

Pomocí projektu "Efektivní služby zaměstnanosti" poskytují poradci Úřadu cenné rady v INFOcentrech, která jsou zájemcům k dispozici na 89 kontaktních pracovištích ÚP ČR. Za zmínku stojí jistě i služba "Tichá linka", k jejímuž zavedení došlo po dohodě s Tichým světem, o. p. s., a jde o užitečný komunikační prostředek, který bezplatně zpřístupňuje ÚP ČR osobám se sluchovým postižením.  

Osoby s mentálními poruchami či s poruchami autistického spektra mají život obzvláště těžký. I takové ale Úřad práce eviduje. Beránková poukázala na to, že práce s takovými jedinci je velice složitá a vyžaduje individuální přístup poradců, mnohdy i spolupráci se sociální službou, někdy s rodinným příslušníkem, který o osobu pečuje. Do jaké míry lze tyto osoby zaměstnat, je podle ní obtížné říci.  

Další skupinou OZP jsou klienti s psychiatrickými poruchami. Z tohoto důvodu Úřad spolupracuje v regionech i s centry duševního zdraví. Osoby s mentální retardací jsou umísťovány často na veřejně prospěšné práce nebo na pracovní místa pro OZP. Řada z nich nemá sociální dovednost a návyky, a proto ÚP ČR spolupracuje se sociálními službami poskytujícími sociální rehabilitaci (příprava na cestu do práce, zakoupení jízdenky…) a poté rehabilitaci pracovní, kdy OZP absolvuje zapracování se na konkrétní pracovní pozici.  

Bezbariérovost je nutností  

Kontaktní pracoviště Úřadu práce sídlí v řadě různých objektů po celé České republice. Některé jsou v jeho vlastnictví, v jiných je v nájmu. Pokud to prostory budovy jen trochu umožňují, je součástí klasického vchodu i bezbariérový přístup. Tam, kde toto propojení možné není, je vždy vhodná varianta, kterou může OZP využít. "V každém případě jsou poradci schopni vždy zajistit na jednotlivých pracovištích přístup a prostory k jednání s osobami se zdravotním postižením, které splňují podmínku bezbariérovosti," říká na závěr Beránková. 

Klíčová slova: