Online služby simultánního přepisu řeči pomáhají seniorům

Podle kvalifikovaných odhadů České unie neslyšících žije v ČR až 500 tisíc osob s postižením sluchu, z nichž jen přibližně 10–12 tisíc preferuje při komunikaci český znakový jazyk. Pro osoby s nedoslýchavostí nebo ohluchlé v důsledku nemoci či úrazu jsou ideální komunikační podporou služby simultánního přepisu mluvené řeči.  

Tito lidé potřebují z důvodu chybějící sluchové zpětné vazby zprostředkovat řeč druhých psanou formou. Jedním z efektivních a dostupných nástrojů, který umožňuje využít služby simultánního přepisu mluvené řeči online, je mobilní aplikace eScribeDroid.  
Uživatel se s její pomocí spojí s profesionálním rychlopísařem, který z mikrofonu tabletu či chytrého telefonu slyší řeč osoby, s níž uživatel služby komunikuje, a okamžitě ji zapisuje na klávesnici. Doslovný přepis této řeči se zobrazuje v reálném čase na displeji mobilního zařízení uživatele služby. Simultánní přepis řeči umožňuje lidem se sluchovým handicapem komunikovat bezbariérově, efektivně, důstojně, "teď a tady". Aplikace funguje v operačním systému Android a je volně ke stažení na Google Play. Jednotlivcům jsou její služby poskytovány bezplatně, institucím na komerční bázi. Užití vyžaduje připojení k internetu, spojení s přepisovateli je možné každý pracovní den v čase od 9 do 18 hodin.  

Aplikace eScribeDroid nabízí následující služby:  

1. Přepis při komunikaci "tváří v tvář": např. na úřadě, u lékaře, v bance, se zaměstnavatelem apod. Klienti využívají tuto službu zejména v situacích, kdy potřebují mít jistotu, že "zachytili" skutečně všechno, co druhý řekl. Služba plní také velmi důležitou funkci psychické opory klienta: nemusí se obávat přeslechnutí nějaké informace a zažívat pocity studu či bezmoci při nutnosti ptát se opakovaně na něco, co už bylo řečeno. S přepisem řeči se klient může plně soustředit na obsah hovoru, důstojně a aktivně komunikovat.  
V rámci sociálních služeb je možné tuto formu přepisu řeči velmi efektivně využít např. při jednání se zájemcem o službu či uzavírání smlouvy o jejím poskytování. V těchto situacích nezřídka dochází k tomu, že se sociálním pracovníkem jedná blízká osoba uchazeče o službu, který jen podepíše potřebný dokument, aniž by se nejprve seznámil s jeho obsahem.  
V pobytových službách lze po metodě přepisu řeči sáhnout i v situaci, kdy senior s nedoslýchavostí potřebuje komunikovat s lékařem docházejícím do zařízení. Sociální  
pracovník může tuto službu nabídnout rovněž v domácnosti klienta, např. při provádění šetření ve věci příspěvku na péči nebo při poskytování pečovatelské služby, kdy je stále častěji užíván jako nástroj pro záznam intervencí tablet.  
2. Hromadný přepis: simultánně přepisovanou řeč lze promítat pomocí dataprojektoru, např. při vzdělávacích či kulturních akcích s účastí více osob s postižením sluchu.  

3. Přepis pomocí automatického rozpoznávače řeči: tento přepis má své limity v přesnosti, avšak za ideálních akustických podmínek (tiché prostředí, dobrá výslovnost mluvčího) je jeho kvalita poměrně vysoká. Tato služba je klienty hojně využívána zejména při neformální komunikaci s blízkými a přáteli, kdy případné nepřesnosti v přepisu nejsou podstatné, nebrání-li správnému porozumění. Výhodou je zde také pocit soukromí, zatímco přítomnost přepisovatele, byť jen virtuální, může být překážkou při sdělování osobních záležitostí. Automatický přepis je oblíben také pro svoji dostupnost bez časového omezení.  
Má rovněž významný potenciál obnovit komunikaci, jejíž narušení v důsledku zhoršení či ztráty sluchu vede mnohdy až k sociální izolaci člověka s tímto handicapem. Zejména senioři, u nichž se s věkem dostavuje nedoslýchavost, mohou zažívat odcizení či samotu v rámci dosud výborně fungující rodiny. Komunikace s nimi je často pro blízké časově a psychicky náročná, takže se společným rozhovorům více či méně vědomě vyhýbají. A právě v těchto situacích může zásadně pomoci aplikace s automatickým přepisem řeči. Přitom sám senior nemusí umět ovládat mobilní zařízení, aplikaci spustí některý člen rodiny a osamělý senior se opět stává respektovaným komunikačním partnerem, jako tomu bylo před rozvojem potíží se sluchem.  

4. Telefonický hovor s okamžitým přepisem řeči volaného: v ČR jde o relativně novou službu, která poprvé umožnila osobám se sluchovým handicapem plnohodnotně telefonovat. Služba může být vítanou komunikační podporou také pro cizince, jimž psaný text usnadní porozumění řeči volaného. Klient se sluchovým či jazykovým handicapem sleduje po celou dobu hovoru doslovný přepis řeči volaného na displeji svého mobilního zařízení. Telefonování s přepisem funguje jednosměrně, službu vždy musí vyvolat osoba, která potřebuje sledovat přepis řeči. Uživatelé této služby mohou nyní plnohodnotně telefonovat.  
Služby přepisu mluvené řeči zajišťuje tým rychlopísařů, z nichž většinu tvoří nevidomí profesionálové. Kromě nezastupitelné komunikační podpory má provozování těchto služeb také významný hodnotový přesah, neboť zvyšuje sociální a ekonomický status dvou skupin osob s těžkým smyslovým znevýhodněním: nevidomí přepisovatelé získali stabilní zaměstnání v moderní profesi a lidé s postižením sluchu mohou díky jejich práci využívat potřebnou komunikační podporu, která jim umožňuje přístup k informacím a službám. ...

 

Klíčová slova: