Zákon o sociálním bydlení nebude

01.09.2012 21:10

V uplynulých dnech se v médiích často vyskytovalo téma komplexního řešení sociálního bydlení. Vzhledem k tomu, že si pod tímto řešením někteří mylně představují vytvoření nového zákona o sociálním bydlení, uvádí ministerstvo pro místní rozvoj tuto skutečnost na pravou míru.

V červenci roku 2011 přijala vláda svým usnesením č. 524 novou Koncepci bydlení ČR do roku 2020 (dále jen Koncepce bydlení). Nová Koncepce bydlení se mimo jiné zaměřuje na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení. Jedním z konkrétních úkolů je příprava návrhu komplexního řešení sociálního bydlení, jehož plněním je pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Návrh komplexního řešení sociálního bydlení bude vycházet z institutu tzv. "bytové nouze" jako sociální situace, ve které se oprávněné osoby nacházejí ve spojení s neuspokojenou bytovou potřebou. Ukotvení institutu “bytové nouze” v právním řádu a legislativní úprava postavení osob v bytové nouzi je v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Termín splnění tohoto úkolu je 31. 12. 2012. Vymezení osob, jimž bude stát za určitých podmínek poskytovat konkrétní sociální pomoc v oblasti bydlení, se tedy bude nově odvíjet od definice sociální situace, ve které se nacházejí ve spojení s neuspokojenou bytovou potřebou.

První Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Koncepce bydlení ČR do roku 2020, kterou vláda přijala svým usnesením č. 443 ze dne 15. června 2012, přinesla mj. i změny u některých stanovených úkolů. Jedná se zejména o úkoly, které jsou uloženy k plnění Ministerstvu práce a sociálních věcí a jejichž splnění je podmínkou pro přípravu komplexního řešení sociálního bydlení. Konkrétně jde o novou formulaci úkolu pro MPSV, které by v termínu do 1. ledna 2014 mělo „v rámci připravovaného zákona o sociální práci legislativně upravit speciální nástroj sociální práce, který bude účinně řešit problém bydlení osob ohrožených ztrátou bydlení a osob bez domova“. S účinností od 1. 1. 2013 chystá MPSV úpravu sociálních dávek v oblasti bydlení, která může představovat velmi podstatný zásah do oblasti bydlení. MPSV v rámci dalšího úkolu z Koncepce bydlení připravuje rozbor předpokládaných dopadů. Termín plnění úkolu „Analýza a případná revize sociálních dávek v oblasti bydlení, analýza možného převodu finančních prostředků určených na příspěvek a doplatek na bydlení spolu se zakotvením komplexní kompetence obcí v otázkách bydlení“, byl s ohledem na účinnost nové úpravy sociálních dávek posunut na 31. 12. 2012.

Návrh komplexního řešení sociálního bydlení bude připraven teprve na základě splnění výše uvedených úkolů z Koncepce bydlení. Tento návrh však musí respektovat hlavní principy návrhové části Koncepce bydlení, kterými jsou ekonomická přiměřenost, udržitelnost veřejných i soukromých financí a odpovědnost státu za vytváření podmínek, které jednotlivcům umožní naplnění práva na bydlení.

Způsob nastavení sociálních dávek v oblasti bydlení je v kompetenci MPSV a takový druh sociální pomoci by se měl stát součástí komplexního řešení sociálního bydlení. Sociální pomoc v oblasti bydlení může mít různou podobu, ať už jde o sociální dávky na bydlení, o poskytnutí bydlení v pobytových sociálních zařízeních, nebo o provozování sociálních ubytoven nebo pronajímání sociálních bytů.

Pro upřesnění je třeba doplnit, že v ubytovně platí ubytovaní nikoliv pouze za lůžko, ale za celý komplex služeb včetně prostoru pro lůžko a střechy nad hlavou. Součástí platby za ubytování tak je nejen nájem za poskytnutý prostor, ale i náklady na údržbu a obnovu zařízení ubytovny, na spotřebované energie a zejména na úhradu služeb, které jsou s provozem ubytovny spojené, např. 24 hodinová služba, údržba společných prostor apod.

Zdroj: MMR ČR

Klíčová slova: