Vzorová smlouva pro asistenty péče

20.01.2012 21:52

Novelizací zákona o sociálních službách, provedené zákonem č. 366/2011 Sb., byla nově uložena povinnost uzavírat písemné smlouvy o pomoci i pomáhajícím osobám, které nejsou podnikateli ve smyslu obchodního zákoníku. Jde o osoby, které byly dříve označovány jako „jiné osoby“. Vzhledem k této skutečnosti zpracovala NRZP ČR vzorový návrh smlouvy, který vychází ze stávajícího vymezení základních životních potřeb a v příloze současně obsahuje i činnosti, které tvořily obsah úkonů rozhodujících pro stanovení míry závislosti podle právní úpravy platné do konce roku 2011.

Při vymezování pomoci poskytované podle nové právní úpravy doporučujeme zařadit do jednotlivých základních životních potřeb i činnosti z úkonů, které byly uvedeny jako nezvládnuté v rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči a jeho stupni. Hlavním důvodem pro tento postup je to, že vymezení úkonů a činností, které tvořily jejich obsah, umožňuje přesněji definovat rozsah a obsah potřebné pomoci. Navíc toto řešení umožňuje i předejít případným sporům o to, zda poskytovaná pomoc odpovídá přiznanému stupni závislosti. Z těchto důvodů doporučujeme použít přiložený vzor smlouvy i v případech, kdy pomoc poskytuje osoba blízká, na kterou se povinnost písemného uzavření smlouvy nevztahuje.

Z hlediska daně z příjmů je důležité, že podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) je příspěvek na péči od této daně osvobozen, jak u příjemce příspěvku, tak u osoby, která o příjemce příspěvku pečuje a které je příspěvek nebo jeho část z důvodu péče poskytována. Rozsah osvobození je omezen pouze u jiných než blízkých osob, a to tak, že osvobození se vztahuje jen na částku, která se rovná příspěvku na péči jedné osoby ve IV. stupni závislosti (12 000 Kč měsíčně tedy 144 000 Kč ročně).  Velmi důležité je vědět, že do této částky se příjem plynoucí z péče, např. o souseda nebo jinou osobu, která se podle zákona o dani z příjmů nepovažuje za blízkou osobu, nepřipočítává k jiným příjmům a nemůže tedy být důvodem ke zvýšení daně!!!

V případě blízkých osob jsou osvobozeny veškeré příjmy plynoucí z péče o takovou osobu. Definice těchto osob je shodná s definicí v občanském zákoníku, který v § 116 uvádí: „Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní“. Úhrada za péči se nepovažuje za součást příjmů ani pro účely dávek sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi ani v jiných případech, kdy se bere zřetel na výši příjmu.

JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativního odboru NRZP ČR
Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Vzorová smlouva je v příloze

Klíčová slova: