Vzdělávání v oblasti sociálních služeb

15.02.2013 11:08

MPSV vypisuje výzvu z OP Lidské zdroje a zaměstnanost s uzávěrkou pro podání žádostí 30. dubna 2013.

Výzva je určena na: 


1. Další (odborné) vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách:
a) akreditované vzdělávací kurzy 
b) odborné stáže v registrovaných sociálních službách 

2. Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách - akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí.

3. Odborné vzdělávání vedoucích pracovníků
Akreditované kurzy pro vedoucí pracovníky v sociálních službách 

4. Vzdělávání fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Akreditované kurzy pro účely odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči

V rámci jednotlivých aktivit (aktivita č. 1 až 4) nebude podporována tvorba nových vzdělávacích programů, vytvoření e-learningu, vybavení školících místností nábytkem, stavební úpravy školících místností, počítačové kurzy a jazykové kurzy.

Projekty podané žadatelem mohou mít následující zaměření:
žadatel nabízí vzdělávání jiným subjektům v rámci akreditovaného vzdělávacího programu,
• žadatel žádá o finanční podporu na vzdělávání svých pracovníků v rámci akreditovaného vzdělávacího programu.

Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou jsou kurzy akreditovány:

• pracovníci poskytovatelů sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb

• fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péčiŽadatel uvede bližší popis příslušné cílové skupiny v samostatné příloze k projektové žádosti (viz příloha č. 3 – Specifikace vzdělávacích potřeb).

Vymezení žadatelů o finanční podporu:
• kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti,
• obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti,
• svazky obcí,
nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti:
poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• vzdělávací instituce akreditované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Výše podpory na projekt 0,5-10 mil. Kč. Uzávěrka podání žádostí 30.4.2013.

 

Více informací

Klíčová slova: