Výzva Nadace Českého rozhlasu

Bylo vyhlášeno hlavní grantové řízení pro organizace na rok 2023 z veřejné sbírky Světluška, žádosti lze podávat do 30. září 2022.

 Kdo může žádat o nadační příspěvek? 

O nadační příspěvek z veřejné sbírky Světluška v rámci HGŘ může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky. Přesnou definici oprávněných žadatelů naleznete v Pravidlech a podmínkách Nadačního fondu Českého rozhlasu pro HGŘ (pravidla). 

Kdy se podávají žádosti? 

Příjem žádostí: 14. 7. – 30. 9. 2022 (0:00) 

Minimální výše podpory: 100 000 Kč (maximální výše podpory není stanovena) 

Délka trvání projektu: maximálně 12 měsíců, a to nejdříve od 1. 1. a nejdéle do 31. 12. 2023 

Jak se podávají žádosti? 

Do HGŘ na rok 2023 může žadatel předložit maximálně dvě žádosti, a to vždy jednu žádost v jednom grantovém programu. Vymezení grantových programů najdete v Pravidlech a podmínkách Nadačního fondu Českého rozhlasu pro Hlavní grantové řízení dostupných na: https://svetluska.rozhlas.cz/grantove-rizeni-pro-organizace-8099651. Podat žádost je možné pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace Granty. 

Jaké jsou povinné přílohy k žádosti? 

K žádosti v aplikaci Granty žadatel přikládá tyto povinné přílohy: 

1. Rozpočtový formulář projektu 

2. Čestné prohlášení žadatele v Hlavním grantovém řízení 2023 

3. Rozhodnutí o registraci sociálních služeb – předkládá pouze poskytovatel sociálních služeb 

4. Potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší než 3 měsíce od data podání žádosti) - předkládá pouze nový žadatel a stávající žadatel při změně bankovního účtu 

Jaké jsou změny v HGŘ 2023 oproti minulému roku? 

- Potvrzení o vedení bankovního účtu předkládá pouze nový žadatel a stávající při změně bankovního účtu. Nově není povinně vyžadován doklad o právní subjektivitě žadatele. 

- V grantovém programu „Volnočasové aktivity a seberealizace“ jsou v oblasti sportu podporované pouze tyto aktivity: zájmový rekreační sport (individuální i kolektivní) a volnočasové pohybové aktivity (např. pravidelné tréninky, sportovní soustředění, přátelské turnaje na klubové úrovni, náborové a motivační akce pro děti a mládež atp.) 

- Příjem žádostí do grantového programu Inovace a nové přístupy je otevřen do 31. 8 2022 (24:00). Žadatelé v tomto grantovém programu budou procházet stejným procesem podání žádosti jako v minulém roce: 

1. Pro první kolo posouzení předloží žadatel vlastními slovy sepsaný záměr na 2 stránky A4, kde uvedou: jaký problém a proč řeší, jak ho budou řešit a čeho chtějí dosáhnout, kolik peněz na to budou potřebovat, kolik času budou potřebovat a kdo bude na projektu pracovat. 

2. Druhé kolo posouzení spočívá v osobní prezentací záměru před komisí, která je doplněna o 2-3 zástupce z řad zrakově postižených. 

3. Pro třetí kolo posouzení předloží žadatel standardní žádost pro HGŘ včetně přílohy s detailním rozpočtem, kterou posoudí hodnotící komise. 

 

Pro přihlášení a registraci do aplikace Granty využijte přístup: 

https://granty.svetluska.net/zadatel/login 

Harmonogram HGŘ 2023: 

Příjem a konzultace žádostí: 14. 7. – 30. 9. 2022 

Příjem projektových záměrů do grantového programu Inovace a nové přístupy: do 31. 8. 2022 

Osobní pohovory s žadateli v grantovém programu Inovace a nové přístupy: 1. - 16. 9. 2022 

Hodnocení žádostí: 3. 10. - 6. 11. 2022 

Vyhlášení výsledků, podpisy smluv 15. 11. - 20. 12. 2022 

Kontakt: 

Bc. Monika Pailová, monika.pailova@rozhlas.cz, tel.: 221 551 213, mob.: 739 679 576

Klíčová slova: