Výzva k napsání článků pro odbornou veřejnost

25.02.2012 16:37

MPSV vyzvalo k poskytnutí autorských příspěvků z oblasti sociálních služeb do mediální kampaně na téma „Podpora transformace sociálních služeb“.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje výzvu pro dobrovolné publicisty na tvorbu článků popisujících pozitivní přínosy přechodu od velkokapacitní ústavní služby na bydlení a podporu v běžném prostředí.

Články, které projdou redakčním výběrem, budou použity v mediální kampani zaměřené na posílení práva osob s postižením a na jejich život v přirozené komunitě, jako mají ostatní občané. Články se zaměřují na představení lidí s postižením – uživatelů sociálních služeb v běžných společenských rolích a nikoli jako obyvatel „ústavu“.

Očekáváme, že autory těchto článků budou jak samotní lidé s postižením či jejich rodinní příslušníci, tak i pracovníci služeb, které prochází transformací, profesionální i dobrovolní pracovníci v oblasti práce spoluobčany s lidmi s postižením, zástupci místní samosprávy, pracovníci sociálních odborů na krajských úřadech a kdokoli další, kdo má zkušenosti v dané oblasti.

Články budou zaměřeny jak na odborníky, tak i na širokou veřejnost a jejich cílem je i změna negativních postojů a názorů veřejnosti na lidi s postižením, vyvrácení specifických názorů, jako jsou např. tyto:
· Člověk se zdravotním postižením není dobrý soused, protože se nevhodně chová a je agresivní;
· Uživatel nemůže žít v komunitní pobytové službě, protože v ní nebude mít dostatečnou zdravotní a sociální péči;
· Transformace zařízení vezme práci pracovníkům v zařízení; lidem v obci, kteří v zařízení pracují;
· Sociální služby komunitního typu jsou drahé a zbytečné pro lidi s postižením.

Obsahem publikovaných článků, které budou určeny široké veřejnosti včetně odborných pracovníků, by proto měly být např.:
- osobní příběhy uživatelů,
- podmínky a život v ústavní pobytové službě,
- přechod uživatelů do nových služeb a život v novém prostředí s podporou sociální služby,
- hlavní myšlenky a cíle transformace,
- zdůvodňování potřeby procesu transformace,
- seznámení s procesem transformace,
- rozhovory s účastníky transformačního procesu,
- člověk se zdravotním postižením jako ideální soused,
- vzdělávání dětí s postižením v běžných školách,
- zaměstnávání lidí s postižením na běžném trhu práce,
- výhody pro obce z transformačního procesu,
- lidská a občanská práva,
- implementace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením,
- důstojnost,
- kvalita služby,
- podpora transformace,
- podpora zvýšení poptávky po komunitních službách,
- posílení prestiže zařízení, která prochází transformací, a jejich zaměstnanců zařízení a zařízení komunitního typu,
- informování o praktických příkladech zaměstnanců zařízení a o tom, co jim transformace
přináší,
- posílení prestiže komunitních služeb,
- zvyšování kvalifikace pracovníků a zlepšení jejich pracovních podmínek v transformovaných zařízeních,
- podpora transformace konkrétních zařízení,
- zlepšení zdravotního stavu uživatelů v transformovaných službách.

Důležitou podmínkou, kterou je třeba dodržet, je regionální nebo celostátní zaměření obsahu mimo hlavní město Prahu.

Redakční přijetí autorských příspěvků
Odevzdané příspěvky budou posouzeny redakční radou z hlediska naplnění cílů mediální kampaně k transformaci sociálních služeb a v kladném případě publikovány.

Autor odevzdáním příspěvku udílí zadavateli svolení k vydání a šíření článku v českém i jakémkoliv jiném jazyce na území ČR i mimo ně, a to jak v tištěné, tak i elektronické formě. Autor rovněž prohlašuje, že vytvořené dílo nebylo dosud vydáno, má k němu plné a neomezené autorské právo a je oprávněn s tímto dílem disponovat. Autor je také odpovědný za obsah díla, jeho pravdivost a věcnou správnost. Autor vyjadřuje svůj souhlas s případným zásahem do svého příspěvku vyplývajícím z výsledku redakčního posouzení, jazykové korektury a jiných činností, jež souvisejí s publikováním díla.

Autorské příspěvky nejsou honorovány. Jiné záležitosti týkající se autorských práv, jejich ochrany a správy jsou řešeny podle
platného znění autorského zákona.

Termíny odevzdání příspěvků:
30. 1. 2013
Požadovaná kriteria
Autorský příspěvek musí být zaslán v elektronické podobě na adresu:
transformace@remmark.cz.
Požadujeme text v českém jazyce v rozsahu ½ až 2 normostran (900 až 3 600 znaků včetně mezer).
U každého příspěvku je třeba uvést jméno a příjmení autora a e-mailový kontakt na něj nebo na odpovědnou osobu.

Zdroj: MPSV

Klíčová slova: