Výzva č. 7 MPSV

Žádostí o dotaci v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022 je možné podávat do 20. června 2021.

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb poskytující sociální péči v zařízeních sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, týdenní stacionář a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou.

Podporované aktivity

  • Nová výstavba, vsouladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb nebo v souladu s národní sítí sociálních služeb.

  • Přístavba, nástavba a stavební úprava stávající budovy zařízení v souladu s krajskými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb.

  • Rekonstrukce budovy, za účelem změny užívání na objekt sociálního zařízení.

  • Pořízení vnitřního vybavení (lůžka anábytek), zdravotnických prostředků, technologického vybavení kuchyně a prádelny určené pro klienty novostaveb a rekonstrukcí, a to při zvyšování kapacit zařízení soc. služeb.

Více informací na stránkách MPSV.

Klíčová slova: