Vyšel druhý letošní Dětský sluch

Magazín, který vydává Centrum pro dětský sluch Tamtam, se tentokrát věnuje diferenciální diagnostice.

S přednostou Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Viktorem Chrobokem si povídáme o důležitosti včasné diagnostiky sluchových vad u dětí. K lepší koordinaci péče o dětský sluch v České republice může podle pana profesora kromě screeningu sluchových vad novorozenců a 5letých dětí vést také nový systém sběru dat, založení Pedaudiologických center a zavedení tradice mezioborových setkání „nad dítětem“.  

Tři rodiny, tři různé příběhy. Se zkušenostmi s péčí o dítě s postižením sluchu a dalšími přidruženými handicapy, se svěřila rodina dívenky s progresivní ztrátou sluchu a vývojovou dysfázií, chlapce s CHARGE syndromem a předškoláčka s kombinovaným postižením. 

Dětská neuroložka Katarína Česká popisuje, jak probíhá neurologické vyšetření dítěte, a upozorňuje, že zvládání neurovývojových poruch chce především čas a trpělivost. 

Co je to Snoezelen? Terapii Snoezelenu, multisenzorické místnosti, kde se hravou formou rozvíjejí smysly nejen dětí, ale i dospělých, představuje lektorka Dagmar Mega.

Jak by mělo správně probíhat psychologické vyšetření dítěte s postižením sluchu a v čem je specifické vyšetření dítěte s kombinovaným postižením, vysvětlují neslyšící psycholožky Kateřina Holubová a Marie Chudožilov Bendová.

Diagnostické milníky při sledování dítěte z pohledu psychologa shrnuje psycholožka Marie Holyanska z Psychologické poradny Centra pro dětský sluch Tamtam.

O tom, že vzrůstá počet dětí s vývojovými obtížemi, si povídáme s klinickou logopedkou Barborou Richtrovou. Přesvědčí čtenáře o tom, že současná logopedie se zdaleka nevěnuje jen správné výslovnosti hlásek a neprobíhá jen „u stolku“, ale vede k sebevědomí a sebevyjádření.  

Svoje pedagogické zkušenosti s výukou angličtiny a češtiny na škole pro děti s vadami sluchu a řeči předává učitelka Markéta Sýkorová, která v některých případech provází žáky od 4. až do 10. třídy. 

Magazín Dětský sluch si můžeme zakoupit na e-shopu Centra pro dětský sluch Tamtam

Roční předplatné objednávejte na mailu: redakce@tamtam.cz

Lucie Křesťanová

 

 

 

Klíčová slova: