Výměna informací v rámci péče o pacienty s CMP je zcela nezbytná

04.02.2014 16:25

Jedno z komplexních cerebrovaskulárních center sídlí i ve FN Brno. Na podmínky jeho vzniku a práce jsme se zeptali přednosty Neurologické kliniky LF MU a FN Brno prof. MUDr. Josefa Bednaříka, CSc.

- Od kdy centrum ve Fakultní nemocnici Brno funguje?

Komplexní cerebrovaskulární centrum ve Fakultní nemocnici Brno oficiálně funguje od roku 2010. Peče o pacienta v KCC je koordinována oborem neurologie s neurologickou jednotkou intenzivní peče, a to samostatnou nebo v rámci multioborové JIP s vyčleněnými lůžky a personálem pro cerebrovaskulární péči. Pracoviště zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou a včasnou rehabilitační péči o pacienty s cerebrovaskulárními onemocněními.

- Podle jakých kritérií bylo komplexní cerebrovaskulární centrum budováno?

Pokud jde o materiálně technické požadavky, jde o jednotku intenzivní péče (JIP) dle vyhlášky 493/2005, v platném znění (odbornosti 2I9 nebo multioborové s vymezenými lůžky). Je nezbytná nepřetržitá dostupnost laboratorního komplementu – biochemie, hematologie, eventuálně nukleární medicína, rtg a CT nebo MRI. Nejpozději do 24 hodin je nezbytná dostupnost sonografického vyšetření extrakraniálních tepen, optimálně i transkraniální sonografie a katetrizační angiografie. Ultrazvukový přístroj je trvale na iktové JIP, včetně transkraniálního vyšetření MDCT s možností cévního vyšetření. Komplexní cerebrovaskulární centrum má k dispozici magnetickou rezonanci a angiografii s vybavením pro endovaskulární výkony.

- A pokud jde o personální požadavky na KCC?

Vedoucím JIP je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie a s erudicí v intenzivní péči, diagnostice a terapii CMP. Pro KCC je přípustný i neurochirurg, požadován je kurz intenzivní medicíny. Pro KCC je třeba nejméně pět neurologů se specializovanou způsobilostí, pět neurochirurgů, neuroradiolog a dva intervenční radiologové. Dalšími členy týmu jsou lékaři s neurologickou specializací pracující na JIP a specializované sestry, v počtech odpovídajících požadavkům vyhlášky 493/2005, dle počtu smluvních lůžek JIP. Je nezbytná i přítomnost rehabilitačního lékaře a ergoterapeutů, fyzioterapeutů, logopeda, klinického psychologa, internisty či kardiologa se zkušenostmi v intenzivní péči, anesteziologa, odborníků z oborů klinické biochemie, hematologie a mikrobiologie, cévního chirurga, nutričního terapeuta a sociálního pracovníka.

- Jaké postavení má cerebrovaskulární centrum v rámci celého zdravotnického zařízení?

Komplexní cerebrovaskulární centrum má vzhledem k vysoké incidenci cévních onemocnění mozku významné postavení ve FN Brno. Jde zhruba o 350 případů na 100 000 obyvatel za rok. Také závažnost tohoto onemocnění je vysoká – je to jedna z vedoucích příčin smrti a invalidizace. V roce 2011 bylo do KCC přijato celkem 847 pacientů s CMP, z toho bylo 610 ischemických iktů.

- Jakou diagnostickou, léčebnou a rehabilitační péči cerebrovaskulární centrum ve FN Brno poskytuje, o jaké výkony se jedná?

Poskytujeme komplexní diagnostiku CMP, to znamená zobrazovací metody (CT, magnetickou rezonanci, ultrazvuk), elektrofyziologická a laboratorní vyšetření. Pokud jde o léčbu, jedná se o trombolýzu intravenózní (IVT), intraarteriální (IAT) a kombinovanou a dále o endovaskulární intervence: mechanická trombektomie (MT), angioplastika se stentem, coiling aneuryzmat, vaskulární chirurgie – karotická endarterektomie.

- Jak je činnost centra koordinována s neurologickou jednotkou intenzivní peče?

JIP neurologické kliniky je nedílnou součástí komplexního cerebrovaskulárního centra, jsou zde léčeni všichni pacienti se závažnou CMP indikovaní k trombolytické terapii či jiné intervenci, pacienti vyžadující monitoraci vitálních funkcí či ventilační podporu.

- Spolupracujete s neurologickými a dalšími lékařskými pracovišti v regionu?

KCC ve Fakultní nemocnici Brno spolupracuje s regionálním iktovým centrem v Břeclavi i s dalším zařízeními poskytující péči o CMP v regionu.

- Jaké jsou počty diagnostických a léčebných výkonů v komplexním cerebrovaskulárním centru ve FN Brno?

V roce 2011 bylo trombolyzováno 99 pacientů s ischemickou CMP, přičemž u 21 procent z nich byla provedena endovaskulární intervence (IAT, MT).

- Úkolem iktových center je i edukace lékařů a dalších pracovníků. Jak probíhá ve Fakultní nemocnici Brno?

Pravidelně se konají odborné semináře, včetně interdisciplinárních. V rámci spolupráce s pracovníky rychlé zdravotnické pomoci (RZP) jde například o každoroční Brněnské dny přednemocniční péče.

- Je podle vás potřebná komunikace a výměna informací tak, jak ji má naplňovat projekt "Vzdělávací síť iktových center" (komunikační portál na www.ikta.cz, vznik registru pacientů…)?

Komunikace a výměna informací všech zainteresovaných složek v rámci péče o CMP je nezbytná. Registr CMP a trombolyzovaných pacientů je dlouhodobě veden na úrovni národní (IKTA) i mezinárodní (SITS – Safe Implementation of Treatments in Stroke).

Ilustrační foto: Shutterstock

Klíčová slova: