Vyjádření MZ ČR k nařízení vlády o časové a místní dostupnosti zdravotní péče

04.02.2014 16:25

Dnes není místní a časová dostupnost zajištěna vůbec. Pojišťovny tedy poskytují péči více či méně podle potřeb svých pojištěnců - nyní jim k tomu přibude povinnost zajistit ji pro všechny pojištěnce podle nařízení o místní a časové dostupnosti. Dostupnost kvalitní péče se rozhodně nezhorší, naopak v řadě případů se zlepší.

Dnes není místní a časová dostupnost zajištěna vůbec. Pojišťovny tedy poskytují péči více či méně podle potřeb svých pojištěnců - nyní jim k tomu přibude povinnost zajistit ji pro všechny pojištěnce podle nařízení o místní a časové dostupnosti. Dostupnost kvalitní péče se rozhodně nezhorší, naopak v řadě případů se zlepší.
Možná jeden za všechny - například pacienti s roztroušenou sklerózou již nebudou nuceni čekat na léčbu, jak tomu je v mnoha případech dnes (poslední dobou o tom média hodně píší), ale mají zaručenu jasnou dostupnost léčby do čtyř týdnů.
Dojezdová doba vyjadřující místní dostupnost hrazených služeb, tak jak je vyjádřena v příloze č. 1 návrhu, představuje maximální přípustnou vzdálenost místa poskytování příslušné služby od místa bydliště pojištěnce, která může připadat v úvahu. Takto stanovené maximální doby nereflektují běžný stav, kdy s ohledem na hustotu osídlení a tomu odpovídající síť zdravotnických zařízení je místní dostupnost obecně kratší. V případě navrhovaných lhůt je však nutno respektovat realitu těch regionů, které jsou řídce osídleny a vzdálenost jednotlivých aglomerací je značná. Může se jednat např. též o horské oblasti s obtížným terénním profilem apod. Lhůty vyjadřující časovou dostupnost plánovaných hrazených služeb, tak jak je vyjádřena v příloze č. 2 návrhu, pak vyjadřují maximální lhůtu, dokdy musí být plánovaná hrazená služba zajištěna.
Navrhuje se, aby zdravotní pojišťovny byly povinny zajistit místní a časovou dostupnost hrazených služeb podle předkládaného nařízení vlády od 1. ledna 2013 tak, aby zdravotním pojišťovnám byl dán dostatečný časový prostor pro případné změny sítě smluvních zdravotnických zařízení, a to ve smyslu zajištění dostupnosti v oblastech, kde by nebyla zajištěna, nikoli ve smyslu snižování počtu smluvních zdravotnických zařízení.
Oproti stávajícímu stavu bude zajištění časové a místní dostupnosti v navrhovaných lhůtách sankcionovanou povinností zdravotních pojišťoven, což doposud nebylo možné; pacientům se tak v jednotlivých nemocnicích lišily čekací lhůty na některé zákroky nejen v měsících, ale i v letech, čemuž toto nařízení vlády do budoucna zabraňuje. Samozřejmě v případě, kdy se v některé z dalších oblastí (jako například v léčbě roztroušené sklerózy) objeví problémy, lze toto nařízení vlády doplnit a aktuálně reagovat na jakoukoli nepříznivou situaci, která by mohla přinést ohrožení pacientů. Jde o historicky první jasné zakotvení práv pojištěnců. Proč platnost od 1. 1. 2013? Je potřeba, aby se zdravotnická zařízení i zdravotní pojišťovny mohly důkladně připravit.

Příklady z připomínkového řízení

Návrh, aby byla ambulantní rehabilitace dostupná do 25 minut prostředky hromadné dopravy, by v praxi znamenal, že v každé obci, kde nejezdí vlak ani autobus, bude muset být rehabilitační ambulance. Podobně nereálný je požadavek na ordinaci ambulantního psychiatra dostupného do 25 minut.
Z druhé strany zaznívají argumenty, že současný počet např. algeziologických ambulancí nedovoluje plánovanou místní dostupnost splnit. (Původní návrh MZ byl 60 minut, Všeobecná zdravotní pojišťovna navrhuje 180 minut, současný návrh MZ je 90 minut.) Všeobecná zdravotní pojišťovna dále například navrhuje dostupnost lůžkové kardiochirurgie, neurochirurgie, klinické výživy a intenzivní metabolické péče nebo dětské urologie na 240 minut. Návrh MZ je 120 minut - podle doporučení Společnosti pro úrazovou chirurgii. V případě artroskopie velkých kloubů navrhují Společnost pro úrazovou chirurgii i některé pojišťovny časovou dostupnost 12 týdnů. Proti tomu jiné pojišťovny navrhovaly čtyřtýdenní čekací lhůtu. MZ stanovilo lhůtu na 8 týdnů.
Obdobně u totální endoprotézy velkých kloubů navrhuje MZ výrazně nižší doby, než žádají zdravotní pojišťovny.
Návrhy byly vypořádány tak, aby byly kompromisem mezi oběma stranami sporu, tedy odborníky na jedné straně a zdravotními pojišťovnami na straně druhé.

Lhůta časové dostupnosti
Plánovaná péče Návrh MZ Návrhy
zdravotních
pojišťoven
Náhrada kyčelního 35 týdnů 78 týdnů
kloubu
Náhrada kolenního 52 týdnů 78 týdnů
kloubu
Artroskopie 8 týdnů 12 týdnů
Operace katarakty 12 týdnů 26 týdnů

Klíčová slova: