Vydávání souhlasu ke zřízení a financování funkce asistenta pedagoga

06.01.2013 14:56

Metodický pokyn Krajského úřadu Plzeňského kraje nabyl účinnosti 1.1.2013.

Metodický pokyn k vydávání souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje postup při vydávání souhlasu krajského úřadu realizovaného odborem školství, mládeže a sportu ke zřízení funkce asistenta pedagoga v mateřských školách, základních školách, základních školách speciálních, středních školách a vyšších odborných školách. Pokyn stanoví rovněž metodu financování zřízené funkce asistenta pedagoga.

Nedílnou součástí tohoto metodického pokynu je vzor žádosti školy o souhlas se zřízením asistenta pedagoga a vzor doporučení školského poradenského zařízení.

Metodický pokyn i vzor žádosti jsou na portálu Plzeňského kraje.

Klíčová slova: