Vy rozhodujete, my pomáháme

Ve 12. kole Nadační fond Tesco rozdělí 3 150 000 Kč, a to v 70 stanovených mikroregionech. Žádosti je možné podávat do 4. listopadu 2022.

Do každého mikroregionu postoupí tři nejlepší projekty vybrané garantem na základě projektových žádostí a o výši jejich nadačních příspěvků rozhodne veřejnost v prodejnách organizátora. Nadační příspěvky jsou přidělovány všem třem organizacím v každém mikroregionu. Výše nadačního příspěvku je 45 000 Kč. 

Podporované oblasti: 

  • Zlepšení prostředí pro místní občany: rozvoj komunitního života/komunitního prostředí; ochrana přírody a životního prostředí (podpora efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování dopadů změny klimatu, účinná prevence prostřednictvím environmentálního vzdělávání); podpora vědy a kultury; zmírnění dopadů na komunitu spojených s pandemií vyvolanou onemocněním Covid-19 (např. nákup materiálu, služby související s Covid19 apod. – může se jednat o zdravotnické pomůcky, speciální akce atd.).
  • Podpora organizací: profesionalizace a rozvoj organizací občanské společnosti, které plní aktivně stejné SDGs jako Organizátor, jejich propojování a síťování.
  • Investice do mladé generace/Zdravý životní styl: vzdělávání a rozvoj dovedností dětí, mládeže a dospělých; podpora zdraví a zdravého životního stylu; podpora rodičů pečujících o handicapované děti vČR; podpora rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci; pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám, podpora sportu.
  • Nadspotřeba a plýtvání: osvěta ke změně spotřebního chování, podpora zahrádkaření, revitalizace a zakládání sadů, snižování produkce odpadu, osvětové aktivity ve vazbě na toto téma.
  • Pomoc a podpora uprchlíkům na území České republiky.

Oprávnění žadatelé:

O nadační příspěvek z Programu může zažádat nezisková organizace registrovaná v ČR, a to konkrétně: spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústav, příspěvková organizace, nadace, nadační fond.

Více na webu Nadačního fondu Tesco.

 

Klíčová slova: