Vy rozhodujete, my pomáháme

V 15. kole výzvy Nadačního fondu Tesco mohou žádat organizace o nadační příspěvek  do 3. května 2024.

Zaměření programu:

Program poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen Tesco.

Grant obdrží 70 neziskových či příspěvkových organizací (v každém regionu jedna nezisková či příspěvková organizace).

Podporované oblasti: 

  • Zlepšení prostředí pro místní občany: rozvoj komunitního života/komunitního prostředí; ochrana přírody a životního prostředí (podpora efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování dopadů změny klimatu, účinná prevence prostřednictvím environmentálního vzdělávání); podpora vědy a kultury; zmírnění dopadů na komunitu spojených s pandemií vyvolanou onemocněním Covid-19 (např. nákup materiálu, služby související s Covid19 apod. – může se jednat o zdravotnické pomůcky, speciální akce atd.).
  • Podpora organizací: profesionalizace a rozvoj organizací občanské společnosti, které plní aktivně stejné SDGs jako Organizátor, jejich propojování a síťování.
  • Investice do mladé generace/Zdravý životní styl: vzdělávání a rozvoj dovedností dětí, mládeže a dospělých; podpora zdraví a zdravého životního stylu; podpora rodičů pečujících o handicapované děti v ČR; podpora rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci; pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám, podpora sportu.
  • Nadspotřeba a plýtvání: osvěta ke změně spotřebního chování, podpora zahrádkaření, revitalizace a zakládání sadů, snižování produkce odpadu, osvětové aktivity ve vazbě na toto téma.
  • Pomoc a podpora uprchlíkům na území České republiky.

Oprávnění žadatelé:

O nadační příspěvek z Programu může zažádat nezisková organizace registrovaná v ČR, a to konkrétně: spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústav, příspěvková organizace, nadace, nadační fond.

Více informací na stránkách Nadačního fondu Tesco.

Klíčová slova: