Veřejná podpora - součást systému financování sociálních služeb

20.07.2012 17:57

Odborný seminář pro management poskytovatelů sociálních služeb pořádá SKOK, o.s.

S pojmem „veřejná podpora“ se v poslední době setkáváme na konferencích a kulatých stolech, týkajících se oblasti financování sociálních služeb s dopadem do  následujícího období.
V dokumentu Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování (květen 2012) - http://www.mpsv.cz/files/clanky/13031/vize_SZ.pdf - se dočteme:
„... V druhé fázi sociální reformy, jejíž opatření se začínají realizovat v roce 2012, budou navrženy změny systému financování sociálních služeb s ohledem na pravidla veřejné podpory, na objektivizované náklady jednotlivých činností a intervencí a také s ohledem na skutečné potřeby uživatelů těchto služeb ....“.
                        
Program semináře
-   veřejná podpora v kontextu vnitřního trhu EU;
-   vymezení pojmu veřejné podpory (definice, znaky, úskalí, formy a příklady veřejné podpory);
-   zajištění slučitelnosti veřejné podpory (podpora de minimis, veřejné služby ekonomického zájmu);
-   role Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže;
-   zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory.
 
 
Termíny a místa konání semináře:
6. 9. 2012   Praha  Divadelní sál, Domov Sue Ryder, o.p.s.
                             Michelská 1/7, Praha 4
 
13. 9. 2012  Olomouc  Oblastní unie neslyšících Olomouc
                                   Jungmannova 25, Olomouc
 
Začátek:  9,30 hod. (od 8,45 hod. prezence)
Ukončení: cca kolem 13,30 hod.
 
 
Přednášející:   Ing. Martin Krček
Ing. Martin Krček vystudoval ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2000 do poloviny roku 2011 působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jakožto zástupce ředitele odboru veřejné podpory. Byl mimo jiné členem expertní platformy MPSV v rámci projektu „Česká a evropská legislativní úprava systému sociálních služeb“ a členem expertní skupiny Úřadu pro otázky financování zdravotnictví. V letech 2004–2007 zastával na Stálém zastoupení České republiky při EU v Bruselu diplomatickou funkci. Do jeho kompetencí spadalo řešení otázek hospodářské soutěže, veřejné podpory a veřejných zakázek. V roce 2010 mimo jiné absolvoval měsíční pracovní stáž na Evropské komisi. V současné době je nezávislým poradcem pro oblast veřejné podpory.
 
 
Cílem odborného seminářeje ozřejmit a seznámit účastníky semináře s uplatňováním pravidel veřejné podpory, její ukotvení v české a evropské legislativě.
Sociální služby, které spadají do služeb obecného zájmu, jsou ze své podstaty odkázány na dotace veřejných subjektů, jež zpravidla financují provoz poskytovatelů těchto služeb. Tyto vyrovnávací platby (kompenzace) mohou zakládat veřejnou podporu.
V případě služeb obecného zájmu se nejedná o klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, které se vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby jsou obvykle zajišťovány státem, kraji či obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti) a specifickým znakem těchto služeb je fakt, že pokud by nebyly finančně podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu vůbec nebo by byly poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční podpory služeb obecného zájmu ze strany veřejných subjektů vychází z tržního selhání v oblasti nabídky těchto služeb.
 
 
Účastnický poplatek                                    900 Kč/osoba
         pro členy SKOK                                  650 Kč/osoba
Účastníci obdrží osvědčení o účasti na odborném semináři.     
Účastnický poplatek můžete uhradit buď v hotovosti před konáním semináře, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet o. s. SKOK č. 51-902390247/0100 s variabilním symbolem 061309.
Do poznámky uveďte, prosím, název organizace a jméno. Děkujeme.
Poplatek zahrnuje lektorné, organizační náklady, zpracování a tisk podkladů pro účastníky, malé občerstvení.
 
Pro zajištění dostatečného množství podkladových materiálů prosíme o Vaši registraci.
Přihlásit se můžete na e-mailu skok@cbox.cz s uvedením jména účastníka, názvu organizace a kontaktním e-mailem.
Telefonické informace o semináři Vám poskytne Hana Vlčková, mobil: 603 46 35 82.
 
 

 
 
Klíčová slova: