Středočeský humanitární fond

Oba programy - Podpora sociálních služeb 2022 i Podpora sociálních aktivit 2022 - mají uzávěrku pro podání žádosti 27. ledna 2022.

Oblasti podpory v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb:

  a) Dostupnost služeb s vysokou rozvojovou prioritou (pečovatelská služba; osobní asistence; odlehčovací služby; denní stacionáře; centra denních služeb; sociální rehabilitace; podpora samostatného bydlení; terénní sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; raná péče; sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; azylové domy pro rodiny s dětmi; noclehárny; nízkoprahová denní centra; terénní programy a kontaktní centra);

  b) Dostupnost služeb se střední rozvojovou prioritou (domovy pro seniory; domovy se zvláštním režimem; domovy pro osoby se zdravotním postižením; chráněné bydlení a týdenní stacionáře);

  c) Dostupnost služeb s nízkou rozvojovou prioritou (sociálně terapeutické dílny; ambulantní sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; nízkoprahová zařízení pro děti a mládež; domy na půl cesty; intervenční centra; azylové domy pro osoby bez domova; terapeutické komunity a služby následné péče) nebo pořízení automobilu pro zajištění základní činnosti k poskytování sociální služby1.

  - Dostupnost služeb vrámci specifických průřezových potřeb (odborné sociální poradenství; tlumočnické služby; průvodcovské a předčitatelské služby; krizová pomoc; telefonická krizová pomoc; tísňová péče) – bude posuzováno individuálně mimo prioritní oblasti podpory a), b) a c) viz výše.

  Podrobnosti na portálu Středočeského kraje.

   

  Oblasti podpory v rámci dotačního programu Podpora sociálních aktivit:

  1. Podpora rodinné politiky.
  2. Podpora aktivit v oblasti sociálně právní ochraně dětí.
  3. Podpora dalších aktivit navazujících na poskytování sociálních služeb

   

  Podrobnosti na portálu Středočeského kraje.

  Klíčová slova: