Sociální inovace

04.05.2013 2:00

V rámci globálního grantu ESF Podpora sociální integrace a sociálních služeb byla vyhlášena výzva č. B7, žádosti je možné podávat od 7. května do 31. prosince 2013.

Cílem výzvy je zvýšit efektivnost a hospodárnost sociálních a společensky prospěšných služeb zaměřených na začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce a snížit či zcela eliminovat jejich závislost na veřejných zdrojích vč. strukturálních fondů, a to prostřednictvím vytvoření a zavedení nových forem služeb, které jsou vymezeny buď zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo nejsou vymezeny tímto zákonem (tzv. společensky prospěšné služby).

Podporované aktivity:
- Vytvoření a zavedení udržitelných nových řešení (což mohou být produkty, procesy, služby, organizační uspořádání ad.) pro poskytování sociálních služeb, které budou představovat alternativu či doplněk k sociálním službám poskytovaným dle zákona o sociálních službách. Současně se může jednat o nová řešení pro poskytování služeb prospěšných sociálnímu začleňování s důrazem na návrat do společnosti a na trh práce (v tomto případě se jedná o služby se společensky prospěšným charakterem, které nejsou zahrnuty v zákoně o sociálních službách). Nová řešení musí přispívat k začleňování znevýhodněných cílových skupin a vést k efektivnějšímu využití zdrojů.

- Vytvoření nových nástrojů nebo systémů financování, které povedou k nižší závislosti nebo úplné nezávislosti výzvou popsaných služeb na veřejných zdrojích a strukturálních fondech EU.

Text výzvy a další dokumenty jsou na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR.

Klíčová slova: