Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí prodlužuje termín pro podání žádosti do 2. října 2023.

Aktualizace výzvy č. 2 ze dne 29.8.2023

Cíl 4 - Podpora mobility

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou pobytovou, ambulantní a terénní. Přednostně budou do podprogramu zařazovány akce připravované jako dílčí projekty v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

1. Podporované aktivity

  • Zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupů do budov, včetně úprav vstupních otvorů
  • Vytváření podmínek v budovách i vně umožňující horizontální i vertikální bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav, instalací výtahů, plošin, nájezdových ramp, transportních systémů, které usnadňují překonávání výškových rozdílů, schodišťová sedačka uchycená ke stavbě
  • Realizace bezbariérových úprav hygienického zázemí
  • Usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami v uzavřeném areálu zařízení řešením venkovních úprav, které odstraní výškové rozdíly a fyzické překážky na komunikacích a současně povedou k bezpečnosti komunikací

Úplné znění Dokumentace programu 013 310 je zveřejněné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, obsahuje vymezení cílů, indikátorů, pravidla pro posuzování a čerpání finančních prostředků. 

Klíčová slova: