Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Program MPSV na podporu udržení osob co nejdéle v domácím (přirozeném) prostředí, včetně nastavení finančních toků k zajištění dostupnosti této péče, a to i ze strany soukromého sektoru, má uzávěrku pro podání žádosti 30. listopadu 2022.

  • Dlouhodobým problémem materiálně technické základny sociálních služeb v ČR je jejich nedostatečná kapacita, která nepokrývá současnou poptávku po terénních, ambulantních a pobytových sociálních službách, a to i v oblasti dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Tyto nedostatečné kapacity a jejich postupné navyšování také nereagují na výzvy spojené se stárnutím obyvatel. 
  • Dále pak je nutné neustále podporovat proces transformace a deinstitucionalizace těch sociálních služeb, které jsou obecně považovány za ústavní zařízení a zvyšování kapacit komunitních sociálních služeb, které podporují nezávislý život seniorů či osob se zdravotním postižením, ať už v domácím prostředí, tak i v prostředí pobytové sociální služby. Výzvou bude podpořen vznik nebo navýšení kapacity těch pobytových ústavů pro seniory, jejichž klienti jsou zcela odkázáni na pomoc nebo na dlouhodobou intenzivní péči.
  • Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Oprávnění žadatelé:

  • osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);
  • osoba, která má aktivní datovou schránku ;
  • osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce.
  • osoba (právnická nebo podnikající fyzická), která má doložitelnou historii existence delší než tři roky.

Více informací na stránkách MPSV.

Klíčová slova: