Psaní Hravě – online aplikace pro výuku psaní na klávesnici přístupná uživatelům se zrakovým postižením

Za finanční podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu zpřístupnila společnost Psaní Hravě svoji aplikaci pro výuku psaní na klávesnici osobám se zrakovým postižením. Řešitelem projektu je sociální podnik Transkript online – úspěšný zaměstnavatel nevidomých rychlopísařů působících v online službách přepisu mluvené řeči pro osoby se sluchovým handicapem. Odborným konzultantem tohoto projektu je Radek Pavlíček, certifikovaný specialista pro oblast elektronické přístupnosti v ČR.

Aplikaci jako didaktickou pomůcku tým pilotně otestoval formou pětiměsíčního prezenčního kurzu, v němž se učilo psát na klávesnici správnou technikou 6 slabozrakých žáků z Prahy a Středočeského kraje vzdělávajících se na druhém stupni běžné ZŠ. Výuku těchto žáků vedl lektor s praxí profesionálního rychlopísaře a s několikaletou pracovní zkušeností s nevidomými přepisovateli společnosti Transkript online ve spolupráci se speciálním pedagogem.

Kurz byl určen primárně žákům v inkluzivním proudu vzdělávání, neboť digitální (klávesnicová) gramotnost této skupiny žáků a studentů je oproti jejich vrstevníkům navštěvujícím speciální školy dlouhodobě velmi nízká. Učitelům běžných škol chybějí relevantní pedagogické kompetence pro výuku této dovednosti žáků se zrakovým postižením, pracovníkům SPC naopak dostatečná časová kapacita pro zajištění této výuky u svých klientů v potřebném rozsahu.

Herní online aplikace Psaní Hravě je technicky plně přístupnou, ozvučenou, snadno ovladatelnou, zábavnou a motivující pomůckou. Její standardní verzi využívá více než tisícovka škol v ČR, desítky firem jako benefit či nástroj profesního rozvoje svých zaměstnanců a řada jednotlivců, kteří se chtějí naučit psát na klávesnici efektivně, tzn. technikou "všemi deseti".

Psaní Hravě umožňuje učit se individuálním tempem, uživatelům se zrakovým handicapem dává jedinečnou možnost trénovat psaní samostatně, tj. bez závislosti na diktování druhou osobou. Tato nově adaptovaná aplikace je výukovým nástrojem, současně se však pro mnohé uživatele stává také individuální či skupinovou hrou.

Jako plně přístupná didaktická pomůcka vstupuje nyní aplikace Psaní Hravě do škol, patří jí však neméně důležité místo také ve vzdělávání dospělých osob se zrakovým handicapem.

Na pilotní kurz určený žákům ZŠ naváže v r. 2022 další výuka psaní na klávesnici s využitím adaptované verze této aplikace, jejími účastníky budou nevidomí či těžce slabozrací uživatelé hlasových odečítačů obrazovky ve věku od šestnácti let. Za účelem tréninku psaní může tuto aplikaci využít kdokoliv, primárně je však určena těm, kteří dosud na počítačové klávesnici vůbec nepíší, nebo ji užívají, ale neovládají techniku psaní „naslepo“.

Pro výuku pomocí Psaní Hravě není nutné umět pracovat s počítačem. Dovednost práce na PC pomocí odečítače obrazovky je na počátku výuky výhodou z hlediska zvládnuté orientace na klávesnici, rozhodně ale nikoli podmínkou či předpokladem pro úspěšné osvojení si správné techniky psaní. Podrobnější informace o aplikaci – včetně možnosti si ji vyzkoušet – najdou zájemci na webu společnosti Psaní Hravě www.psanihrave.cz/nevidomi.

Markéta Outratová

Klíčová slova: