Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Pro rok 2020 byl tento program Ministerstva zdravotnictví sloučen s Programem grantové podpory. Uzávěrka pro podání žádostí je 31. října 2019.

Priority programu:

Vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb

 • zlepšení psychosociálních podmínek,
 • podpora interpersonální komunikace a zlepšení celkové atmosféry v zařízeních zdravotnických služeb. 

Zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti

 • zlepšení podmínek dostupnosti zdravotní péče pro osoby se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb těchto osob (týká se osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti a schopnosti komunikace),
 • umožnění svobodného přístupu osobám se zdravotním postižením do veřejných budov a pohyb na komunikacích,
 • zvýšení počtu veřejných budov s evakuačními výtahy umožňujícími přepravu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,
 • zajištění přístupu ke kvalitním kompenzačním pomůckám, zdravotnickým prostředkům, podpůrným technologiím a k různým formám asistence a učinit je finančně dostupnými,
 • podpora půjčování zdravotnických prostředků pro osoby se zdravotním postižením za účelem zlepšení jejich dostupnosti,
 • podpora organizačně administrativního servisu (pokrytí nezbytných nákladů spojených se zajištěním činnosti žadatele) ve vazbě na předkládaný projekt, tj. náklady na energie, pronájmy, náklady na komunikaci s klienty/pacienty a odborníky (telefonní poplatky, internetové připojení, poštovné), nákup kancelářských potřeb (např. tonery, papíry do tiskáren, psací potřeby a šanony),
 • v rámci této priority je možné podat žádost o dotaci na organizačně administrativní servis na podporu ordinace lékaře pro bezdomovce s cílem zajistit dostupnost primární lékařské péče bezdomovcům.

Vznik informačních materiálů, podpora vzdělávacích aktivit (včetně docházkových akcí - kurzů a výcviků) a osvětové činnosti v oblasti problematiky zdravotního postižení a chronického onemocnění 

 • podpora osvětové činnosti v oblasti prevence zdravotního postižení a chronického onemocnění, včetně zmírňování jeho důsledků, a vzdělávání zdravotnické veřejnosti o této problematice,
 • podpora vytváření informačních a osvětových materiálů a vzdělávacích aktivit o problematice osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním (zejména o způsobech, metodách a formách komunikace) zohledňujících specifické potřeby žen a mužů,
 • podpora vytváření informačních materiálů pro lékaře prvního kontaktu o poradenských a informačních službách dostupných pro jednotlivá zdravotní postižení a chronická onemocnění,
 • podpora vzniku informačních a osvětových materiálů a aktivit v oblasti ochrany osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním proti sexuálnímu zneužívání,
 • podpora průběžných edukačních a rehabilitačních aktivit občanů se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním (např. kurzy odezírání pro ohluchlé, kurzy životosprávy, trénink paměti, nácvik dovedností zdravotně postižených nebo chronicky nemocných osob, rehabilitační cvičení apod.),
 • podpora informační a osvětové činnosti pro osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním,
 • podpora činností ke zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním,
 • podpora organizačně administrativního servisu (pokrytí nezbytných nákladů spojených se zajištěním činnosti žadatele) ve vazbě na předkládaný projekt, tj. náklady na energie, pronájmy, náklady na komunikaci s klienty/pacienty a odborníky (telefonní poplatky, internetové připojení, poštovné), nákup kancelářských potřeb (např. tonery, papíry do tiskáren, psací potřeby a šanony).

Podpora center rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením (nevztahuje se na hiporehabilitace)

 • pokračování v rozvoji jednotlivých oblastí rehabilitace zejména léčebné rehabilitace osob se zdravotním postižením,
 • vytváření podmínek pro lepší součinnost s ostatními oblastmi rehabilitace,
 • podpora organizačně administrativního servisu (pokrytí nezbytných nákladů spojených se zajištěním činnosti žadatele) ve vazbě na předkládaný projekt, tj. náklady na energie, pronájmy, náklady na komunikaci s klienty/pacienty a odborníky (telefonní poplatky, internetové připojení, poštovné), nákup kancelářských potřeb (např. tonery, papíry do tiskáren, psací potřeby a šanony).

Podpora tuzemských rehabilitačních a edukačních pobytů

 • podpora dětí a dospělých se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním (podpora projektů zaměřených na vzácná onemocnění, onkologická onemocnění, tělesná postižení, chronická onemocnění, mentální postižení, smyslová onemocnění apod.),
 • podpora organizačně administrativního servisu (pokrytí nezbytných nákladů spojených se zajištěním činnosti žadatele) ve vazbě na předkládaný projekt, tj. náklady na energie, pronájmy, náklady na komunikaci s klienty/pacienty a odborníky (telefonní poplatky, internetové připojení, poštovné), nákup kancelářských potřeb (např. tonery, papíry do tiskáren, psací potřeby a šanony).

Podpora investičních projektů, které jsou součástí budování komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny

 • budování bezbariérových tras ve městech a obcích, které zajišťují zdravotně postiženým občanům lepší zpřístupnění veřejných prostor.

Dotaci nelze poskytnout na úhradu zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění ani na činnosti vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Více informací na stránkách Ministerstva zdravotnictví. 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.