Pro zájemce o profesi finančního poradce

19.02.2013 20:49

Dvouletý projekt "Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením" zahájila Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Dne 1. ledna 2013 byl zahájen nový dvouletý projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR s názvem „Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením“. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR podporuje těžce zrakově postižené občany v jejich zapojování do aktivního života. Velkou bariérou při začleňování osob se zrakovým postižením do společnosti a na trh práce je nedostatek informací ohledně nakládání s finančními prostředky a nebezpečí dluhové krize.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR podporuje těžce zrakově postižené občany v jejich zapojování do aktivního života. Dlouhodobě je jedním ze zásadních problémů lidí se zrakovým handicapem vysoká míra nezaměstnanosti a ztížené uplatnění na trhu práce. SONS ČR se vždy v minulosti snažila o aktivní začlenění těžce zrakově postižených na trh práce (například prostřednictvím projektu „Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce“ a dalšími).

V současné době SONS ČR uspěla se svou žádostí o finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením“. Hlavním cílem projektu je prevence sociálního vyloučení a odbourávání těchto bariér v přístupu k zaměstnání prostřednictvím zvyšování finanční gramotnosti osob se zrakovým postižením a využití finanční gramotnosti jako nástroj k získání zaměstnání. Tento projekt je určen osobám s těžkým zrakovým postižením v produktivním věku ve všech regionech ČR s výjimkou hl. m. Prahy, Plzeňského kraje a kraje Vysočina. Zejména je pak určen těm osobám se zrakovým postižením, které mají zájem uplatnit se v profesi finanční poradce.

Vzhledem k očekávanému nadpolovičnímu počtu účastníků projektu z řad osob ve věku 50+ je tento projekt realizován v rámci EY 2012, Evropského roku stárnutí a mezigenerační solidarity a bude obsahovat informace o výsledcích projektu v oblasti podpory aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

Lucie Pospíšilová

Klíčová slova: